021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă scoaterea la concurs a unei funcţii publice vacante la Direcţia burse, resurse umane şi economică.

Consilier clasa I, grad profesional principal – ID 360936

Condiţiile generale sunt cele prevăzute de art. 54 din Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;
 • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională, nivel minim, dovedite prin documente şcolare, foi matricole de licenţă sau prin certificate/atestate/ adeverinţe din care să reiasă certificarea;
 • cunoştinţe de operare PC, nivel minim, dovedite prin documente şcolare, foi matricole de licenţă sau prin certificate/atestate/adeverinţe.

 

Bibliografie consilier clasa I, grad profesional principal – ID 360936

 • Legea nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1402/18.11.2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, cu modificările ulterioare;
 • Decizia nr. 44/2016 privind Regulamentul de organizare internă al Agenţiei de Credite şi Burse de Studii;
 • H.G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale;
 • O.M.E.N.C.Ş nr. 5568/2016 Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii;
 • H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studii lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate;
 • H.G. nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, modificată prin H.G. nr. 918/2011;
 • O.M.E.N. 443/2014 Ordin privind aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru acordarea burselor de cercetare și formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia;
 • H.G. nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate „Theodor Aman” pentru domeniul artelor plastice;
 • O.M.E.N.C.Ş. nr. 5569/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/ cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state;
 • Dosarul de înscriere va cuprinde:
  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau, după caz, sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate- număr pagini;
  • cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării testării, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  • declaraţia pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.

Concursul constă în două probe: proba scrisă şi interviul. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 17.08.2017, ora 10.00, iar programarea interviului va fi comunicată ulterior concurenţilor. Concursul va avea loc la sediul Agenţiei de Credite şi Burse de Studii din strada Caransebeş nr.1, sector 1, Bucureşti. În cazul în care nu există documente care să ateste cunoştinţele menţionate, (cunoştinţe de PC şi limbă străină) în cadrul concursului se vor desfăşura probe suplimentare de testare a acestora în data de 17.08.2017, ora 8.30. Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a – III- a, la Registratura de la sediul instituţiei.