021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy
Concursul va avea loc la sediul A.C.B.S. după cum urmează: proba suplimentară de testare a limbii engleze se va desfașura în data de 17.01.2019 ora 8.00, în data de 17.01.2019 ora 11.00 proba scrisă, iar în data de 22.01.2019 ora 8.30 interviul. Dosarele pot fi depuse în perioada 14.12.2018-03.01.2019 inclusiv, la Registratura de la sediul instituţiei din str. Caransebeș nr.1, et. 7, cam. 715.

 

Agenţia de Credite şi Burse de Studii, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de consilier juridic clasa I, grad profesional principal ID 360945 din cadrul Direcţiei Burse, Resurse Umane şi Economică.

Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 54 din Legii nr. 188/1999 (r2) privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice sunt:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor juridice;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
 • cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat dovedită prin probă suplimentară.
 • cunoştinţe de operare PC, nivel minim, dovedite prin documente şcolare, foi matricole de licenţă sau prin certificate/atestate/adeverinţe.

Dosarul de înscriere va cuprinde:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6. f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. g) cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că a solicitat eliberarea cazierului. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire).
 8. h) calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Copiile prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Concursul va avea loc la sediul A.C.B.S. după cum urmează: proba suplimentară de testare a limbii engleze se va desfașura în data de 17.01.2019 ora 8.00, în data de 17.01.2019 ora 11.00 proba scrisă, în data de 22.01.2019 ora 8.30.

Documentele necesare înscrierii la concurs, condiţiile generale, condiţiile specifice,  precum şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei şi pe www.roburse.ro.

Relații suplimentare privind depunerea dosarelor, se pot obține de la Grindeanu Maria, referent de specialitate, tel. 0213101905, fax 0213102217, e-mail burse@roburse.ro

Bibliografie de concurs:

 • Constituţia României, republicată;
 • Legea nr. 188 (r2)/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7(r1)/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 24(r2)/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 53(r1)/2003 privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 168/1999 privind soluţioarea conflictelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea contabilitaţii nr. 82(r4)/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 287(r1)/2009 privind Codul civil cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 134 (r2)/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ți completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 1344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;
 • G. nr. 1402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, cu modificările ulterioare;
 • G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studii lunare tinerilor români aflaţi la studii în străinătate;
 • G. nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania din Roma şi “Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, modificată prin H.G. nr. 918/2011;
 • OMEdC nr. 5408/2017 Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state;
 • OMEN nr. 443/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru acordarea burselor de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală ,,Vasile Pârvan” la Accademia di România din Roma şi ,,Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Recerca Umanistica din Veneţia.

 

Comunicat de presă: