021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

ANUNȚ

 OFERTE DE BURSE ÎN ITALIA, PENTRU STAGII DE STUDII DE MASTERAT, DOCTORAT SAU DE CERCETARE, ÎN BAZA DOCUMENTULUI DE COLABORARE BILATERALĂ

             Persoanele interesate trebuie să completeze și să transmită formularul online de aplicație la înregistrarea realizată la următorul link: https://studyinitaly.esteri.it, până la data limită de 13 iulie 2021, 2 PM C.E.T., după care își vor depune candidatura și la Agenția de Credite și Burse de Studii.

            ATENȚIE! Pentru obținerea bursei, persoanele interesate sunt obligate să-și depună candidatura la ambele concursuri (atât la partea italiană, cât și la partea română).

Condițiile generale de participare la concursul organizat de A.C.B.S.:

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
2. provin din instituții de învățământ de stat sau particulare acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.Ed. și au, după caz, una din următoarele calități:
a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de masterat;
b) doctoranzi;
c) cadre didactice titulare;
d) medici rezidenți (în perioada finanțată din bugetul M.Ed.);
e) cercetători.
3. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

Dosarul în limba română poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care cuprinde:
 1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil în format electronic (www.roburse.ro);
 2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în format electronic (www.roburse.ro);
 3. Curriculum Vitae;
 4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
- motivație, justificare;

- obiective clare, precise;

- fezabilitate;

- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;

- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;

- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;

- exprimare coerentă și logică a ideilor;

- bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor;
Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
Note
 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română și legalizată.

 

În curând vom reveni cu precizări privind oferta de burse și calendarul concursul organizat de A.C.B.S.