021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Nr. 1602/18.10.2023

ANUNȚ

Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante, unice, pe durată nedeterminată, de consilier clasa I, grad profesional superior, ID 360950, din cadrul Direcției Burse, Resurse Umane și Economică, cu respectarea prevederilor art. IV alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 34/2023, art. 618 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și în baza H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condițiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condițiile specifice sunt:

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice: minimum 7 ani;
 • durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână).

 CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul va fi organizat la sediul Agenției de Credite și Burse de Studii din București, sector 1, Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, după cum urmează:

 • proba scrisă – în data de 20.11.2023, ora 10.00;
 • interviul – în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Dosarele de înscriere la concurs pot fi depuse în perioada 18.10.2023 – 06.11.2023 (maxim până la ora 16.00, ora României) on-line la adresa de e-mail lucia.hnetila@roburse.ro ori burse@roburse.ro sau fizic la Registratura instituției din str. Caransebeș nr.1, et. 7, cam. 715, la doamna Lucia Hnetila, consilier juridic.

Date de contact: tel. 0213101905, fax 2013102217, e-mail lucia.hnetila@roburse.ro și burse@roburse.ro.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente, obligatoriu însoțite de Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (atașat prezentei):

 1. a) formularul de înscriere, atașat prezentului comunicat;
 2. b) curiculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
 5. e) copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;

Notă: modelul orientativ al adeverinței care atestă vechimea în muncă, și, după, caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice, este prevăzut în anexa nr. 2D din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare – atașat și prezentului comunicat. Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut în anexă, trebuie să cuprindă elemente similare din care sa rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia / acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

 1. f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

Notă: adeverința care atestă starea de sănătate conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

 1. g) cazierul judiciar;
 2. h) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din Formularul de înscriere sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Copiile prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ

 1. Constituția României, republicată

cu tematica Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale, Titlul III – Autoritățile publice

 1. 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Capitolul I -Principii și Definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

 1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu

modificările și completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii

 1. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Titlul I și II ale Părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice, Cap. I – Dispoziții generale, Cap. IV – Managementul funcției publice și al funcționarilor publici și Sistemul electronic național de evidență a ocupării în sectorul public, Cap. V – Drepturi și îndatoriri, secțiunea+ 1 și 2

 1. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația

publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, (r2).

cu tematica concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică

 1. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Modul de stabilire a salariilor și a altor drepturi salariale acordate personalului din instituții

publice, precum și a obligațiilor fiscale aferente personalului plătit din fonduri publice

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Alte concedii decât concediul de odihnă

 1. Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și desfășurarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru funcții publice

 1. Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

 1. Legea 199/2023 a învățământului superior

cu tematica Organizarea studiilor universitare din România

 1. Hotărârea Guvernului nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare

cu tematica Scopul și atribuțiile A.C.B.S.

ATRIBUȚIILE POSTULUI

 1. asigură efectuarea activităților de evidență a personalului în conformitate cu legislația în vigoare;
 2. întocmește și gestionează dosarele de personal ale angajaților, funcționari publici și contractuali;
 3. asigură completarea și transmiterea formalităților necesare organizării concursurilor de recrutare a funcționarilor publici și personalului contractual;
 4. redactează deciziile de numire în funcție și a contractelor individuale de muncă;
 5. distribuie fluturașii de salarii;
 6. gestionează Portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, Revisalul;
 7. întocmește pontajul, ține evidența concediilor de odihnă, certificatelor medicale, orelor suplimentare, recuperărilor;
 8. la cererea salariaților/a foștilor salariați și în conformitate cu prevederile legale întocmește adeverințe;
 9. efectuează operațiunile de încasări și plăti, în lei și valută, numai persoanelor indicate în documente sau celor împuternicite prin procură;
 10. răspunde de păstrarea numerarului și a altor valori pe care le are în primire, precum și de încadrarea sub limita maximă legală a plafonului de casă;
 11. confruntă zilnic existența sumelor în numerar și a actelor de valoare, cu datele din evidență, raportând imediat șefului ierarhic eventualele diferențe constatate;
 12. 12.ține evidența încasărilor și plăților în numerar cu ajutorul registrului de casă;
 13. gestionează dosarele primite, pe bază de inventare, de la angajații instituției;
 14. colaborează, pe linia activităților de gestionare a documentelor, cu Arhivele Naționale;
 15. colaborează cu societatea care asigură instruirea privind Sănătatea și Securitatea în Muncă;
 16. face parte din echipa de aplicare a măsurilor de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
 17. se ocupă cu acordarea de asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
 18. contribuie la rezolvarea pe cale amiabilă (prin măsuri manageriale) a situațiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție;
 19. monitorizează aplicarea codului etic la nivelul instituției;
 20. întocmește rapoarte către ANFP rezultate în urma exercitării atribuțiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită;
 21. răspunde de transparența privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale angajaților;
 22. oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarațiile de avere și de interese și pentru depunerea în termen a acestora;
 23. aplică prevederile strategiilor naționale în domeniul învățământului;
 24. pregătește documentele proprii în vederea arhivării;
 25. pune la dispoziția consilierului juridic documentele necesare întocmirii dosarelor de instanță și care se găsesc în arhiva instituției;
 26. completează registrul de evidentă a intrărilor- ieșirilor unităților arhivistice;
 27. întocmește și prezintă spre aprobare nomenclatorul arhivistic;
 28. respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Normele de Tehnică a Securității Muncii, Normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor;
 29. îndeplinește și alte lucrări de specialitate, în limitele competenței, la solicitarea superiorilor ierarhici, care sunt în conformitate cu atribuțiile, prevăzute în R.O.F.;
 30. în absența personalului calificat din direcție, preia și atribuțiilor care decurg din fișele de post ale acestora.

Afișat astăzi, 18.10.2023, la sediul Agenția de Credite și Burse de Studii și pe site-ul www.roburse.ro, la Avizier și la pagina Agenția / Transparență instituțională / Concursuri de funții publice.

Director General

Maria – Magdalena JIANU

 

Întocmit, Consilier Ecaterina Bodeanu