021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

AGENŢIA DE CREDITE ŞI BURSE DE STUDII publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante.

Funcția publică scoasă la concurs:
Consilier, clasa I, grad superior, DIRECŢIE BURSE, RESURSE UMANE ŞI ECONOMICĂ – 360950

Data, ora și locul desfășurării probei scrise
18.04.2024 10:00, A.C.B.S.
Perioada de depunere a dosarelor 18.03.2024 – 08.04.2024
Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții pentru ocuparea postului
Pentru Consilier – 360950 – Clasa I, Grad superior, DIRECŢIE BURSE, RESURSE UMANE ŞI ECONOMICĂ
Studii de specialitate:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Având în vedere erorile materiale survenite în Bibliografia și tematica concursului publicat de Agenția de Credite și Burse de Studii în data de 18.03.2024, privind recrutarea pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante (Consilier, clasa I, grad superior, DIRECȚIE BURSE, RESURSE UMANE ȘI ECONOMICĂ – 360950), vă informăm că, după operarea modificărilor – fără a fi adăugate alte publicații sau tematici – , va rămâne valabilă următoarea Bibliografie și tematică:

Bibliografie și tematică

  1. Constituția României, republicată

  cu tematica Constituția României, republicată

  1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  1. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cumodificările și completările ulterioare

  cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

  1. Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

  cu tematica Partea I, titlul I și titlul II ale părții a II-a, titlul I al părții a IV-a, titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

 1. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, cu modificările și completările ulterioare, (r2).

cu tematica concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică

 1. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Modul de stabilire a salariilor și a altor drepturi salariale acordate personalului din instituții publice, precum și a obligațiilor fiscale aferente personalului plătit din fonduri publice

 1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Alte concedii decât concediul de odihnă

 1. H.G. nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și

completările ulterioare

cu tematica Reglementări privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației

 1. Legea 199/2023 a învățământului superior

cu tematica Structura învățământului superior; Forme de organizare a programelor de studii universitare

 1. H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare

cu tematica Scopul și atribuțiile Agenției de Credite și Studii

 

Atribuţii stabilite în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului:
1. asigură efectuarea activităților de evidență a personalului în conformitate cu legislația în vigoare;
2. întocmește și gestionează dosarele de personal ale angajaților, funcționari publici și contractuali;
3. asigură completarea și transmiterea formalităților necesare organizării concursurilor de recrutare a funcționarilor publici și personalului contractual;
4. redactează deciziile de numire în funcție și a contractelor individuale de muncă;
5. distribuie fluturașii de salarii;
6. gestionează Portalul de management al funcțiilor publice și funcționarilor publici, Revisalul;
7. întocmește pontajul, ține evidența concediilor de odihnă, certificatelor medicale, orelor suplimentare, recuperărilor;
8. la cererea salariaților/a foștilor salariați și în conformitate cu prevederile legale întocmește adeverințe;
9. efectuează operațiunile de încasări și plăti, în lei și valută, numai persoanelor indicate în documente sau celor împuternicite prin procură;
10. răspunde de păstrarea numerarului și a altor valori pe care le are în primire, precum și de încadrarea sub limita maximă legală a plafonului de casă;
11. confruntă zilnic existența sumelor în numerar și a actelor de valoare, cu datele din evidență, raportând imediat șefului ierarhic eventualele diferențe constatate;
12.ține evidența încasărilor și plăților în numerar cu ajutorul registrului de casă

13. gestionează dosarele primite, pe bază de inventare, de la angajații instituției;
14. colaborează, pe linia activităților de gestionare a documentelor, cu Arhivele Naționale;
15. colaborează cu societatea care asigură instruirea privind Sănătatea și Securitatea în Muncă;
16. face parte din echipa de aplicare a măsurilor de stingere a incendiilor și de evacuare a lucrătorilor;
17. se ocupă cu acordarea de asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită etică;
18. contribuie la rezolvarea pe cale amiabilă (prin măsuri manageriale) a situațiilor de încălcare a eticii/dilemelor etice în instituție;
19. monitorizează aplicarea codului etic la nivelul instituției;
20. întocmește rapoarte către ANFP rezultate în urma exercitării atribuțiilor sale în vederea eliminării încălcării normelor de conduită;
21. răspunde de transparența privind declarațiile de avere și declarațiile de interese ale angajaților;
22. oferă consultanță pentru completarea corectă a rubricilor din declarațiile de avere și de interese și pentru depunerea în termen a acestora;
23. aplică prevederile strategiilor naționale în domeniul învățământului;
24. pregătește documentele proprii în vederea arhivării;
25. pune la dispoziția consilierului juridic documentele necesare întocmirii dosarelor de instanță și care se găsesc în arhiva instituției;
26. completează registrul de evidentă a intrărilor- ieșirilor unităților arhivistice;
27. întocmește și prezintă spre aprobare nomenclatorul arhivistic;
28. respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul Intern, Normele de Tehnică a Securității Muncii, Normele de Prevenire și Stingere a Incendiilor;
29. îndeplinește și alte lucrări de specialitate, în limitele competenței, la solicitarea superiorilor ierarhici, care sunt în conformitate cu atribuțiile, prevăzute în R.O.F.;
30. în absența personalului calificat din direcție, preia și atribuțiilor care decurg din fișele de post ale acestora.

Conţinutul dosarului de concurs și modalitatea de înscriere la concurs
Dosarul de concurs conţine, în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10 din OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare prin raportare la art. VII din OUG nr. 121/2023;
b) copia cărţii de identitate;
c) copia actului doveditor emis de autorităţile competente, în cazul în care a intervenit schimbarea numelui consemnat în certificatul de naştere;
d) copia carnetului de muncă şi/sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea postului deţinut, potrivit
prevederilor din prezentul cod, după caz;
e) copii ale diplomelor de studii sau echivalente, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări sau deţinerea unor competenţe specifice, după caz;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior demarării etapei de selecţie de către medicul de familie al candidatului, şi a avizului psihologic eliberat pe baza unei evaluări psihologice organizate prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii, valabil potrivit prevederilor legale;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică;
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, privind faptul că, în ultimii 3 ani, persoana nu a fost destituită sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare.
Pentru funcţiile publice de conducere, dosarul de concurs include şi copia diplomei de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau a
diplomei echivalente conform prevederilor art. 57 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările şi completările ulterioare.
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere. În acest caz, candidatul declarat admis la proba de verificare a
eligibilităţii şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia să completeze dosarul de concurs pe tot parcursul desfăşurării etapei de selecţie, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică. În situaţia în care, la înscrierea la concurs, candidatul solicită expres preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional.
Conform dispozițiilor art. VII alin. (15) din OUG nr. 121/2023 coroborate cu cele ale art. 38 alin. (7) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, modelul orientativ al adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor este prevăzut la art. 137 lit. e) din Anexa 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea de înscriere la concurs
Potrivit dispozițiilor art. VII alin. (17) din OUG nr. 121/2023, dosarul de concurs se poate depune personal de către candidat, se poate transmite prin intermediul unui serviciu de curierat sau se poate transmite în format electronic, la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs. Dosarelor de concurs transmise de candidaţi la adresa de e-mail indicată de autoritatea sau instituţia publică în anunţul de concurs după terminarea programului de lucru al autorităţii sau instituţiei publice, dar în perioada de depunere a dosarelor de concurs, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de concurs este considerat ca fiind depus în termen.
Documentele care constituie dosarul de concurs se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu
originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării concursului.

Persoane de contact:
RADU, Mariana, Consilier superior, 0213101905, 0213102217, burse@roburse.ro