021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse acordate în baza Acordului de Cooperare între Guvernele Comunității Franceze din Belgia și Guvernul Valon și Guvernul României valabil pentru perioada 2012-2014, pentru anul 2017:

 • 2 (două) burse la cursurile de vară pentru perfecționarea limbii franceze organizate de Universitatea Liberă din Bruxelles, în perioada 15 iulie – 04 august 2017, pentru studenți cu un nivel de cunoaștere a limbii franceze minimum la nivel A1.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAŢII

Partea primitoare asigură:

 • Cheltuielile de înscriere, de cazare și de masă sunt asigurate de Wallonie-Bruxelles International.Informații despre oferta de burse se găsesc pe site-ul www.wbri.be (site-ul  Delegației generale Valonia-Bruxelles), respectiv www.ulb.ac.be/facs/ltc/coursVacances.html (Universitatea Liberă din Bruxelles).

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional (din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiţii de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. studenţi la învăţământul de zi, la studii universitare de licenţă / de masterat;
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

 

 

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licenţă/masterat;
 2. b) doctoranzi.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată (O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011) prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

 

Notă

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
 3. a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
 4. b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
 5. c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
 6. d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
 7. d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
 8. e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
 9. f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
 10. g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
 11. h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Formularul de candidatură se găsește atașat acestei oferte, iar informațiile suplimentare cu privire la conținutul dosarului de înscriere se găsesc pe site-urile:

Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați, fie direct, fie prin intermediul A.C.B.S., pentru a-și completa dosarele.

 

Notă

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Regatul BELGIEI

Koninkrijk België - olandeză Royaume de Belgique - franceză Königreich Belgien - germană Numele de Belgia provine de la Gallia Belgica, provincie romană din Nordul Galiei locuită de belgae (mix de popoare celtice și germane).  
 • Capitala: Bruxelles (178,552 locuitori din care 50.000 non-belgieni); majoritatea capitalelor europene sunt la mai puțin de 1000 km de Bruxelles
 • Populație: 11,409,077 (est. Iulie 2016 – CIA World Factbook),97% locuiesc în zone urbane, densitatea - 342 loc/km², este a doua din Europa după Olanda
 • Suprafață: 30,528km2 (12,8% din Ro)
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară cu ieșire la mare, din Nord-Vestul Europei
  • vecini: Franța (V), Luxemburg (S), Germania și Olanda (E) Marea Nordului (N)
  • relief: câmpie litorală în NV, platou central, Ardenii în SE
  • clima: temperat-oceanică, cu precipitații în toate anotimpurile și temp. max. în iulie de 18˚C
 • Componența etnică: 92% belgieni (58% flamanzi, 31 % valoni, 11% mix) ,6% cetățeni alte state UE, alții 2%
 • Apartenența confesională: creștini – 75 % catolici, 25 % alții (inclusiv protestanți)
 • Ziua națională: 21 iulie( 1831 – instalarea lui Leopold I)
 • Limbi (oficiale): olandeza – 60%, franceza 40%, germana (mai puțin de 1%)
 • Formă de guvernământ: democrație federală parlamentară sub o monarhie constituțională; parlament federal bicameral (Senat și Camera Reprezentanților); reformă constituțională în 1993 – trei regiuni administrative: flamandă, valonă și Bruxelles
 • Drept de vot – 18 ani, sufragiu universal și obligatoriu
 • Conducere actuală (mai 2017):
  • Regele Filip (din iulie 2013)
  • Prim-ministru –Charles Michel (din oct. 2014)
 • Repere istorice: cucerirea romană; regii merovingieni; vasali ai Franței sau ai Sfântului Imperiului Roman – evul mediu; habsburgii spanioli și austrieci; Regatul Țărilor de Jos;  1830 – independența de Olanda; Regelui Leopold al II-lea (1835-1909) îi sunt atribuite atrocități în Congo care s-au soldat cu aproximativ 10 milioane victime conform estimărilor istorice; ocupație germană în cele două războaie mondiale, 1957 - țară fondatoare UE , 2002 – adoptarea Euro
 • Moneda: Euro, 1 EUR = 4,558 RON - 06 mai 2017
 • Economie: PIB - 508,6 miliarde $(2016), PIB/locuitor: 44,900 $, forța de muncă – 5,72 milioane, rata șomajului –8,4% (2016), populație sub limita sărăciei– 15,1 % (2013)
  • Domenii: servicii – (80%), industrie (18,6 %), agricultură (1,3 %)
  • Resurse naturale: puține resurse, printre ele se numără materialele de construcții, precum calcar, ciment, nisip de siliciu și dolomit
  • Comerț: a 15-a țară din lume la volum schimburi comerciale; import de resurse naturale brute (inclusiv diamante) și export de materiale prelucrate, mașini, produse chimice, metale și produse metalice; parteneri comerciali – export (Germania, Franța, Olanda, UK, Statele Unite, Italia), import (Olanda, Germania, Franța, Statele Unite, UK, Irlanda, China)

Domenii de identitate națională

 • Pictură: maeștrii ai picturii flamande și baroce în sec. XV-XVII (Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Peter  Breughel, Peter Paul Rubens, Anthony van Dyck), pictori expersioniști și suprarealiști sec XIX-XX (Constant Permeke, Paul Delvaux, René Magritte).
 • Muzică: Henri Vieuxtemps, Eugène Ysaÿe, Arthur Grumiaux (violonști), Adolphe Sax a inventat saxofonul în  1846.
 • Literatură: Maurice Maeterlinck a câștigat Premiul Nobel pentru literatură în 1911, Aventurile lui Tintin de Hergé sunt cele mai faimoase benzi desenate belgiene de limbă franceză + Peyo (Ștrumfii), André Franquin (Gaston Lagaffe), Dupa (Cubitus), Morris (Lucky Luke), Greg (Achille Talon), Lambil (Les Tuniques Bleues)
 • Cinema: Jean Claude Van Damme (actor).
 • Sport: fotbal (echipa națională- locul 1 în clasamentul FIFA 2015; în 2000, a găzduit alături de Olanda Campionatul European de Fotbal), ciclism (Eddy Merckx) – belgienii au câștigat cele mai multe Tururi ale Franței după francezi, tenis (Kim Clijsters, Justine Henin).
 • Gastronomie: elemente esențiale - ciocolata (Côte d'Or, Neuhaus, Leonidas și Godiva), berea (peste 1100 de varietăți, inclusiv berea făcută la abația trapistă din Westvleteren – considerată cea mai bună din lume), cartofii prăjiți cu maioneză (se luptă pentru originea lor cu Franța), vafele.
 • Regiuni și limbi: singurele instituții bilingve sunt Academia Militară Regală și Academia Maritimă din Anvers/Antwerp; în 2001, a avut loc cel mai grav accident feroviar din ultimii 50 de ani (8 morți și 12 răniți), produs deoarece șefii de gară din două localități vorbeau limbi diferite.
 • Reprezentare în organizații internaționale: membru-fondator - UE (inclusiv zona Euro și spațiul Schengen) NATO, OECD, ONU + agențiile ONU, Consiliul Europei, OSCE, Uniunea Benelux; Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Curtea Internațională de Justiție
 • Sedii  ale organizațiilor  internaționale în Bruxelles: UE (Comisia, Parlamentul, Consiliul, Comitetul Regiunilor, Comitetul Economic și Social), NATO, Organizația Mondială a Vămilor (WCO), Secretariatul Uniunii Benelux + birouri ale ONU, UNESCO, Consiliul Europei, Înaltul Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), Organizația Mondială a Sănătății (WHO), Organizația Internațională a Muncii (ILO), UNICEF, UNDP, Banca Mondială, Uniunea Africană, Organizația Internațională pentru Migrație (IOM)
 • Istoric relații bilaterale cu România:
  • 1838 – primul consulat belgian la Galați, mutat în 1842 la București
  • 1963 – ambasadă + Acord de colaborare culturală între Republica Populară Română și Regatul Belgiei
  • 1994 - Declaraţia politică comună între România şi Regatul Belgiei
  • 1997- Acordul de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Flandrei
  • 1998 - Acordul de cooperare între Guvernul României, pe de o parte, şi Guvernul Comunităţii Franceze din Belgia şi Guvernul Valon, pe de altă parte

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Belgiei în România
  • Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar: E.S. Dl. Thomas BAEKELANDT (oct 2015)
  • Adresa: B-dul Dacia 58, sector 2, Bucureşti
  • Telefon: (0040-1) 210.29.69; 210.29.70
  • Fax: (0040-1) 210.28.03
  • E-mail: ambabuc@gmail.com
  • Website: http://www.diplomatie.be/bucarest - nu funcționează la 22.03.17
 • în România: Delegația Wallonie-Bruxelles la București
  • POPPE Eric , Délégué général Wallonie-Bruxelles à Bucarest
  • 26-28 Strada Știrbei Vodă (3ème étage) 010113 Bucarest, Roumanie
  • Téléphone: 00 40 21 314 06 85 et 65
  • Fax: 00 40 21 314 06 47
 • în Belgia: Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană
  • Ambasador: Dna Luminiţa Teodora ODOBESCU
  • Adresa: Rue Montoyer 12, Bruxelles 1000
  • Telefon: +32 2 7000640
  • Fax: +32 2 7000641
  • Website: http://ue.mae.ro
  • E-mail: bru@rpro.eu
 • în Belgia: Delegaţia Permanentă a României la NATO
  • Ambasador: Dl Stelian STOIAN
  • Adresa: NATO Headquarters, NG Building, Blvd Leopold III, 1110, Bruxelles, Belgia
  • Telefon: +32 2 7079600, +32 2 7079610
  • Fax: +32 2 7079602
  • Web: http://nato.mae.ro/
  • E-mail: romania.sec@hq.nato.int

Link-uri importante

Avertizare de călătorie MAE (mai 2017): Menținere nivel 3 de alertă teroristă, ca urmare a atacului din martie 2016

Surse