021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de colaborare în domeniile învățământului, științei, culturii, mass-media, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria și a adresei Direcției Diplomație Publică, Culturală și Științifică din Ministerul Afacerilor Externe nr. A10/4072/20.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1949/28.09.2016:

 

Art. 5

 • 5 burse pentru studii universitare de licenţă (ciclul 1), de masterat (ciclul 2) sau de doctorat (ciclul 3).

Art. 6

 • 20 luni de bursă pentru stagii de specializare postuniversitară sau universitară, fracţionabile pe durate de la 2 la 9 luni.

Art. 7

 • până la 10 locuri la cursurile de limbă, literatură şi civilizaţie, pentru studenţii şi specialiştii – filologi de la specializările de limbă şi literatură bulgară din România.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • Pentru Art. 5 și 6: cheltuielile de şcolarizare, cazare şi masă în campusurile studenţeşti în regimul studenţilor proprii, reducere la transportul intern, o bursă lunară şi un document care atestă rezidenţa gratuită, în conformitate cu reglementările în vigoare;
 • Pentru Art. 7: taxă de participare, cazare şi masă, în condițiile stabilite de universitățile organizatoare.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. elevi în clasa a XII-a;
  2. studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  3. doctoranzi;
  4. cadre didactice titulare;
  5. medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  6. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
 • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
 • Cod fiscal: 26318777
 • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
 • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.Notă:
 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

 Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 1. a) Traducerea Curriculum Vitae;
 2. b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 3. c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 4. d) Traducerea listei de lucrări;
 5. e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 6. f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

 

*Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

Notă

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Calendarul desfăşurării concursului pentru studii universitare de doctorat și pentru specializare:
Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați

Calendarul desfăşurării concursului pentru studii universitare de licența sau masterat și pentru cursuri de vară:
Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
--
Formulare
Republica BULGARIA

Република България ( tr. Republica Bǎlgaria) Numită după triburile de bulgari care s-au stabilit în sec. VII în zona Balcanilor, venind din regiunea de lângă Volga( volgari)  
 • Capitala: Sofia
 • Populație: 7,144,653 milioane locuitori (est. Iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 110,879 km2  (46,5% din Ro)
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară cu ieșire la Marea Neagră, aflată în zona Balcanilor
  • vecini: Serbia și Macedonia (V), Grecia și Turcia (S), Marea Neagră (E),  România (N)
  • relief: Câmpia Dunării, Munții Balcani, Câmpia Traciei, Munții Rodopi;  Iskărul (cel mai lung fluviu 368 km)
  • clima: dinamică (influențe continentale și mediteraneene); cea mai scăzută temp. -38°C și cea mai înaltă 45,2 °C
 • Componența etnică: bulgari 76.9%, turci 8%, rromi 4.4%, alții 0.7% (inclusiv ruși, armeni și vlahi), alții (necunoscuți) 10% (2011 est.)
 • Apartenența confesională: creștini – ortodocși  59,4 %, musulmani – 7,8 %,  alții (inclusiv catolici, protestanți, armeni și evrei) 1.7%, niciuna 3.7%, nespecificat 27.4% (2011 est.)
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 03 martie – Ziua Eliberării (1878 – Tratatul de la San Stefano – autonomia)
  • 06 septembrie (1885 – ziua unirii Rumeliei de Est cu Bulgaria)
  • 22 septembrie (1908 – independența de Imperiul Otoman)
 • Limbi: bulgară (oficială) – 76,8% + turcă 8,2%, rromă 3,8%; locul de naștere a alfabetului chirilic la sfârșitul sec. IX d.Hr.
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară 28 provincii (oblasti, singular - oblast): Blagoevgrad, Burgas, Dobrici, Gabrovo, Haskovo, Kardzhali, Kyustendil, Lovech, Montana, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofia, Sofia-Grad (Orașul Sofia), Stara Zagora, Târgoviște, Varna, Veliko Tarnovo, Vidin, Vratsa, Iambol
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):
  • Președinte - Rumen RADEV (din ian. 2017)
  • Vice-Președinte - Yliyana YOTOVA (din ian. 2017)
  • Prim-Ministru desemnat – Boyko BORISSOV (guvernul urmează să fie instalat începând cu 10 mai 2017; au avut loc alegeri parlamentare la sfârșitul lui martie)
 • Repere istorice: picturi rupestre - peștera Kozarnika; cultura Hamangia din neolitic, cultura Vinča și cultura Varna din eneolitic (mileniul al V-lea î.e.n.); teritoriul locuit de traci, slavii sudici și proto-bulgari (triburi semi-nomade de origine turcică/Asia Centrală) ; cuceriți de Alexandru cel Mare și apoi de Imperiul Roman + Imperiul Bizantin (1018-1185); 1396 - bătălia de la Nicopole - cucerirea otomană și dominație timp de 5 secole "jugul otoman", 1878 - autonomia, 1908 - independența,  Ferdinand de Saxa-Coburg-Gotha se proclamă țar, 1947 - 1989/91 - era sovietică; 2007 – aderare la UE
 • Monedă: Lev (plural leva) 1 BGN =2.32 RON, 06 mai 2017.03.17)
 • Economie: PIB -  143,1 miliarde $ (2016), PIB/locuitor: 20,100 $, forța de muncă – 2,52 milioane, rata șomajului – 8,9% (2016), populație sub limita sărăciei – 21,8 %.
  • Domenii: servicii (67,5%), industrie (27,5%) – electricitate, gaz, apă, mâncare, băutură, metale de bază, combustibil nuclear , agricultură (5,1%) – legume, fructe, tutun, vin; cel mai mare producător din lume de uleiuri și esențe pentru parfumuri ( levanțică, trandafir); dezvoltare recentă a turismului (peste 9 milioane de turiști anual, mai ales greci, germani și români).
  • Resurse naturale: fier, cupru, cărbune, plumb; rafinarea petrolului, prelucrarea oțelului.
  • Comerț:  exporturi (Germania, Italia, Turcia, România, Grecia, Franța – îmbrăcăminte, încălțăminte, fier, oțel, mașini și echipamente, combustibil); importuri (Germania, Rusia, Italia, România, Turcia, Grecia, Spania – mașini și echipamente, metale, plastic).

Domenii de identitate națională

 • Arheologie: a 3-a țară din Europa, după Italia și Grecia, ca număr de situri arheologice; Varna – cea mai veche comoară de aur din lume(4600 î.Hr); prima mănăstire creștină din Europa în 344 d.Hr.
 • Patrimoniu UNESCO: Călărețul din Madara, mormintele tracice de la Sveștari și Kazanlăk, biserica Boiana, Mănăstirea Rila, Bisericile rupestre de la Ivanovo, Parcul Național Pirin, Rezervația Naturală Srebărna și orașul antic Nesebăr + Nestinarstvo, un dans ritual în jurul focului, de sorginte tracică - patrimoniului cultural intangibil
 • Foclor: 1 martie - Martenița
 • Muzică: instrumente tradiționale - gadulka (cobză), gaida (cimpoi), cavalul și tob; corul vocal de femei al Televiziunii Bulgare - cel mai cunoscut ansamblu de muzică populară din țară, a primit un premiu Grammy în 1990; compoziția muzicală - Ioan Kukuzel (c. 1280–1360); muzica clasică - Emanuil Manolov, Pancio Vladigherov și Gheorghi Atanasov; alte genuri - rock progresiv (FSB), electropop (Mira Aroyo) și jazz (Milcio Leviev)
 • Știință: a 3-a țară din lume în 2011 la numărul total de specialiști în IT&C; singurul supercalculator din Balcani (IBM Blue Gene/P la Centrul Național pentru Aplicații în domeniul Supercomputingului)
 • Sport: fotbalul (cel mai popular sport) - Dimităr Berbatov, Hristo Stoicikov - dublu câștigător al Ghetei de Aur și cel mai de succes jucător bulgar din toate timpurile; lupte, haltere, box, gimnastică și tenis, volei – locul 6 mondial
 • Gastronomie: similară altor țări balcanice, cu puternice influențe grecești și turcești; mâncăruri tipice: iaurtul, lukanka, banița, salata șopska, liutenița și cozonacul + alte feluri de mâncare orientale (musaca, ghiveci, baclava); vinuri (traminermuscat și mavrud) – înainte de 1989, Bulgaria era al doilea exportator mondial de vin.
 • Reprezentare în organizații internaționale:  NATO – 2004, UE - 2007, ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE – membru fondator, Organizația Mondială a Comerțului - 1996, acceptă jurisdicția Curții Internaționale de Justiție cu rezerve
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • Momente importante - 1879, 1913, 1940
  • Actualitate: cooperare bilaterală strânsă, ambele state fiind membre NATO și UE;  Sinergia Mării Negre şi Strategia UE pentru Regiunea Dunării; şedinţe comune de guvern româno-bulgare: 7 martie 2014, la Ruse, 24 aprilie 2015, la Craiova
  • 1998 – acord interguvernamental colaborare în domeniul învățământului, științei și culturii
  • 2009 – program de colaborare pentru anii 2009 -2012

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Republicii Bulgaria în România
  • Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar:  E.S. Dl. Todor Ivanov Churov
  • Adresa: 011835 Bucureşti, Str. Rabat nr. 5, Sector 1
  • Tel.: (0040-21) 230 21 50; 230 21 59
  • Fax: (0040-21) 230 76 54
  • E-mail: embassy.bucharest@mfa.bg
  • Website: www.bgembassy-romania.org – variantele în ro & en ale siteului nu funcționează – 23.03.17
 • În Bulgaria: Ambasada României la Sofia

Linkuri utile

Surse