021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Înțelegerii privind colaborarea din domeniul educației între Ministerul Educației și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză în perioada 2015-2018 și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

Art. IV – până la 24 de persoane anual pentru studii universitare de licență, masterat și doctorat și programe de studii postuniversitare de tip specializare; candidaților li se oferă posibilitatea de a studia limba de stat a părții primitoare pe o perioadă de până la 2 ani pentru limba chineză, conform reglementărilor interne în vigoare; dacă este necesar, bursierii vor fi sprijiniți pentru a studia și în limba engleză.

Precizare: în numărul de 24 persoane sunt incluși și bursierii din anii precedenți, care beneficiază de studii complete în Republica Populară Chineză.

Art. V – 5 burse anual la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație chineză.

 

Oferta părții chineze se găsește și pe site-ul China Scholarship Council – http://www.csc.edu.cn.

 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

Informații privind bursa acordată se pot găsi pe site-ul China Scholarship Council – http://www.csc.edu.cn/laihua.

Conform documentului de colaborare bilaterală se asigură:

Pentru Art. IV

 • – școlarizare gratuită;
 • – bursă lunară;
 • – cazare gratuită în căminele studențești;
 • – asigurare medicală, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

Pentru Art. V

 • – școlarizare, cazare și masă,
 • – asigurare medicală, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • elevi în clasa a XII-a;
  • studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • doctoranzi;
  • cadre didactice titulare;
  • medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.

Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

 • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
 • Cod fiscal: 26318777
 • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
 • Deschis la Trezoreria sector 1, București.Note:
 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 1. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, va cuprinde Formularul completat care va fi tipărit și se vor atașa toate documentele solicitate de partea chineză pe site-ul http://laihua.csc.edu.cn.

 

*Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștințaă candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 Notă:

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

 

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
--
Comunicat de presă (actualizare calendar) din 26.01.2016:
Republica Populară CHINEZĂ

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó Cuvântul „China” este derivat din cuvântul persan Cin چین, care provine de la cuvântul sanscrit Cina (चीन). Este consemnat pentru prima dată în 1516, în jurnalul exploratorului portughez Duarte Barbosa. Jurnalul a fost tradus și publicat în Anglia în 1555. Teoria tradițională, propusă în secolul al XVII-lea de către Martino Martini, este că „Cina” este derivat din „Qin” (秦), regatul vestic al Chinei, în timpul dinastiei Zhou. Cu toate acestea, termenul a fost folosit în scripturile hinduse timpurii, inclusiv în Mahabharata (secolul V î.Hr.) și Legile lui Manu (secolul II î.Hr.). Numele oficial al prezentei țării este „Republica Populară Chineză” (chineză:中华人民共和国; pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó). Denumirile chineze obișnuite ale țării sunt: Zhongguo (chineză:中国, de la Zhong: „central” sau „de mijloc” și Guo: „stat” sau „state” – și în timpurile moderne - „națiune”) și Zhonghua (chineză :中华), cu toate că numele oficial al statului a fost schimbat de mai multe ori, de către dinastii succesive și guverne moderne. (Sursa: https://ro.wikipedia.org/)  
 • Capitala: Beijing  北京市 - 21,700,000 locuitori, densitate – 1300 loc./km2 (2015)
 • Populație: 1,373,541,278 locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook) – nr. 1 din lume
 • Suprafață: 9,596,960 km2 (de 40 de ori mai mare decât România) – a patra țară din lume ca suprafață totală
 • Densitatea populației: 144 loc./km2 (est. 2011)
 • Componența etnică:  56 de grupuri etnice recunoscute, dintre care chinezi-han 91,6 %, zhuang 1,3%, alții 7,1% inclusiv hui, manciurieni, uighur, miao, yi, tujia, tibetan, mongoli, dong, buyei, yao, bai, coreeni, hani, li, kazakh, dai și alte naționalități (est.2010)
 • Apartenența confesională: stat oficial ateu; neafiliați 52.2%, religii locale/folclorice 21.9%, budiști 18.2%, creștini 5.1%, musulmani 1.8%,  hinduși < 0.1%, evrei < 0.1%, alții 0.7% (inclusiv daoiștii)
 • Geografie și climă:
  • localizare: cea mare țară din Asia, situată în SE continentului
  • vecini : Afghanistan , Bhutan  Burma, India, Kazakhstan, Coreea de Nord, Kyrgyzstan, Laos, Mongolia, Nepal, Pakistan, Rusia, Tadjikistan, Vietnam (cele mai multe granițe, ca și Rusia)
  • relief: varietate mare – câmpii aluvionare în zona de coastă a Mării Galbene și a Mării Chinei de Est, platoul Mongoliei interioare, deșertul Gobi în nord, lanțuri muntoase în vest, în special Himalaya – Muntele Everest, la granița China-Nepal, cel mai înalt din lume 8848 m
  • clima: foarte diversă – tropicală în sud, sub-arctică în nord
 • Unități administrative – 22 de provincii (省), 5 regiuni autonome, 4 municipii de subordonare centrală (sau municipalități) și 2 Regiuni Administrative Speciale (RAS) – Hong Kong și Macao  + Taiwanul – revendicat de RPC; Provincii - Anhui  (安徽) Fujian (福建) Gansu (甘肃) Guangdong (广东) Guizhou (贵州) Hainan (海南) Hebei (河北) Heilongjiang (黑龙江) Henan (河南) Hubei (湖北)  Hunan (湖南) Jiangsu (江苏) Jiangxi (江西) Jilin (吉林) Liaoning (辽宁) Qinghai (青海) Shaanxi (陕西) Shandong (山东) Shanxi (山西) Sichuan (四川) Taiwan (台湾) - revendicat de RPC, Yunnan (云南) Zhejiang (浙江)
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 1 octombrie – proclamarea Republicii Populare Chineze (1949)
  • 28 ianuarie (2017) – Noul An chinezesc
  • 1 august – Ziua armatei
  • Festivaluri importante: Sărbătoarea Qingming în memoria morților (02-04 aprilie 2017), Sărbătoarea Bărcii-Dragon (28-30 mai 2017)
 • Limbi: mandarina (chineza standard) - lingua franca pentru teritoriul chinezesc și este vorbită de 70% dintre chinezi; alte dialecte -  Wu (inclusiv Shanghaineza), Yue (inclusiv Cantoneza și Taishaneza), Min (inclusiv Hokkien și Teochew), Xiang, Gan și Hakka. Limbi non-sinice vorbite pe scară largă de către minoritățile etnice includ zhuang, mongolă, tibetană, uigură, hmong și coreeană.
 • Formă de guvernământ: republică socialistă - Partidul Comunist Chinez
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: XI Jinping (martie 2013)
  • Prim-ministru: LI Keqiang (martie 2013)
 • Repere istorice: conform tradiției, prima dinastie chineză a fost Xia (2700 î.Hr) - vestigii la Erlitou; 1700-1046 î.Hr - dinastia Shang conduce nordul Chinei și este prima care lasă însemnări istorice; 221 - unificarea provinciilor sub primul împărat - Qin Shihuangdi; sec. XIII - invazia mongolă, 1386 - dinastia Ming, epoca de aur a Chinei, 1644 - invazia manciurienilor din nord duce la instalarea dinastiei Qing; 1912 - abdicarea ultimului împărat manciurian, invazie japoneză în al doilea război mondial; 1949 - proclamarea RPC, 1966-1976 - Revoluția culturală a lui Mao, 1977 - Deng Xiaoping începe derularea reformelor, 1989 - înăbușirea demonstrațiilor pro-democrație din Piața Tiananmen.
 • Moneda și paritatea: Renminbi (Yuan ¥) - RON = 1,66 CNY, la 08 mai 2017.
 • Economie: PIB – 21,27 trilioane $ (PPC) - 2016, 11,39 trilioane $ (nominal) – 2015  - având în vedere că rata de schimb nu este fixată de piață acest indicator nu e întotdeauna concludent; PIB/locuitor:  15,400 $ (PPC)-2016, 8141 $(nominal); forța de muncă – 805,9 milioane, rata șomajului – 4,2 %, populație sub limita sărăciei (stabilită în 2011 – la 2300 yuan = 400$) – 6,1% - 2013; a două economie ca mărime a lumii după cea a Statelor Unite, urmată îndeaproape de economia blocului comunitar UE; cea mai mare putere comercială a lumii; China deține 1600 de miliarde $ din datoria SUA; proprietatea de stat (în special în domeniile strategice) este îmbinată cu proprietatea privată; între 2001-2010 China a avut o creștere economică anuală de peste 10% datorită investițiilor și exporturilor, forța de muncă ieftină și infrastructurii; persistă însă ineficiența, iar poluarea și dependența energetică de surse poluante este extrem de ridicată; din aceste motive, China este primul investitor din lume în tehnologii verzi.
  • Domenii: servicii (50,7%), industrie (40,7%), agricultură (8,6%) – 2016; turismul joacă și el un rol important în economie.
  • Resurse naturale: 12% din resursele minerale ale lumii (doar SUA și Rusia au mai multe); cărbune, fier, cupru, zinc, mercur, grafit, hidroenergie – râurile Yangtze și Huang He fiind cele mai importante
  • Comerț: export - mașini electrice și electronice,circuite integrate, îmbrăcăminte, mobilier, textile (SUA, Hong Kong, Japonia, Coreea de Sud) import – combustibili, mașini, uleiuri minerale și electrice componente ale reactoarelor nucleare, echipamente optice și medicale, minereuri metalice, autovehicule (Japonia, Coreea de Sud, SUA, Germania).

Domenii de identitate națională

 • Cultură: unul din cele mai vechi state din lume, cu o cultură milenară bazată pe diversitate etnică și lingvistică, unită din punct de vedere administrativ sub diversele dinastii; influența confucianismului asupra societății și istoriei chineze; dinastia Ming – apogeu al descoperirilor științifice (fabricarea hârtiei, tipărirea, busola și praful de pușcă – cele patru mari invenții); Revoluția culturală din anii 60 a distrus multe aspecte tradiționale, însă acestea au fost recuperate recent; cele mai importante costume tradiționale chineze sunt Hanfu, Cheongsam, Tangzhuang; arhitectura tradițională chineză este influențată de arta budistă din primul secol d.Hr. Stilul arhitectural include, de obicei, construcții din lemn și cărămidă.
 • Patrimoniu UNESCO: 45 de locuri, a doua țară după Italia; principalele destinații turistice sunt: Marele Zid Chinezesc, Orașul Interzis din Beijing, Mausoleul Qin Shi Huang, Munții Guilin, Fluviul Yangtze, Palatul Potala, Valea Jiuzhaigou – locul 4 în top10 al țărilor destinație-turistică din lume
 • Muzică: două tipuri majore – clasică și populară; flautul din bambus și Gu Qin (古琴) sunt printre cele mai vechi instrumente folosite în China; în mod tradițional, instrumentele chineze sunt împărțite în opt grupe sau Bayin (八音), în funcție de materialul din care sunt făcute: mătase, bambus, lemn, piatră, metal, ceramică, dovleac uscat și piele de animal; dansuri folclorice - cele mai cunoscute Dansul Dragonului și Dansul Leului
 • Literatură: dinastia Zhou foarte importantă – conceptele de Yin și Yang, Qi au fost dezvoltate în această perioadă; cărturarii confucianiști și taoiști au contribuit semnificativ la cultura chineză; Hu Shih și Lu Xun au fost pionierii literaturii moderne, în 2000 Gao Xingjian a câștigat Premiul Nobel pentru literatură
 • Sport: una din cele mai vechi culturi sportive din lume; în timpul dinastiei Han, se juca un fel de fotbal, cuju; îngrijirea fizică este foarte accentuată în cultura chineză, mulți oameni făcând exerciții de dimineață, cum ar fi Tai Chi și Qigong; cele mai populare sporturi - artele marțiale, baschetul (Yao Ming și Jeremy Lin au jucat în NBA), fotbalul, tenisul de masă, badmintonul, înotul și snookerul; în 2008, China a găzduit Jocurile Olimpice și a câștigat 51 de medalii de aur.
 • Gastronomie: istorie multimilenară; alimentul de bază este orezul; carnea de porc este utilizată intens, condimentele și mirodeniile fiind esențiale în bucătăria chinezească; de asemenea, se folosesc păsările de curte, mai ales carnea de rață, legumele și soia; în contrast cu Occidentul, sunt folosite bețișoarele; rețete tradiționale populare: carne de porc cu ananas, salată de fasole de soia, pui cu chili picant, ouă prăjite cu ciuperci negre sau friptură de porc cu salată de usturoi.
 • Reprezentare în organizații internaționale:  G-7, G-20, G-5 (Brazilia, China, India, Mexic și Africa de Sud – economii emergente), ONU (membru permanent în Consiliu de Securitate )+ agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – nu acceptă jurisdicția Curții.
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1880 – primele contacte diplomatice între Mihail Kogălniceanu și reprezentantul Chinei la Paris
  • 1939 - stabilire relații diplomatice
  • 1994 - acord interguvernamental de colaborare în domeniul învățământului, științei și culturii
  • 2015 - înțelegere interministerială privind cooperarea în domeniul învățământului pentru perioada 2015-2018

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada RPC în România
  • Ambasador: Dl  Feihong XU – ian 2015
  • Adresa: Şos. Nordului nr. 2, Sector 1, 014101 Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 232.88.58 (protocol); (0040-21) 232.17.32 (informaţii)
  • Fax. (0040-21) 233.06.84
  • Website: www.chinaembassy.org.ro
  • E-mail: chinaemb_ro@mfa.gov.cn
 • În China: Ambasada României în Republica Populară Chineză
  • Ambasador:  Domnul Romulus-Doru COSTEA, acreditat şi în Mongolia – martie 2012
  • Adresa: Ritan Est, nr. 2, districtul Chaoyang, Beijing, 100600 - Intrarea de sud
  • Telefon: +86 10 6532 3442
  • Fax: +86 10 6532 5728
  • Website: http://beijing.mae.ro/#null
  • E-mail:  beijing@mae.ro

Link-uri utile

Surse