021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de cooperare în domeniile educației, culturii și alte domenii conexe între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt, semnat la București, la 25 martie 2016 și a adresei Direcției Diplomație Publică, Culturală și Științifică din Ministerul Afacerilor Externe nr. A10/4072, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1949/28.09.2016:

Art. 7
– 10 burse anual pentru studii universitare de licență, masterat sau doctorat în orice domeniu, cu excepția specializărilor reglementate de partea primitoare, în funcție de locurile disponibile în instituțiile de învățământ superior din statul primitor și în conformitate cu legislația în vigoare.
Studiile se vor efectua în limba arabă sau în limba engleză. Partea egipteană asigură bursierilor care doresc să studieze în limba engleză, posibilitatea de a studia limba arabă, pe durata unui an, fără plata taxelor, în paralel cu studiile lor academice.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:
– o bursă lunară acordată, în conformitate cu legislația în vigoare;
– proces de învățământ gratuit și scutirea de la plata taxei de înscriere în universitățile de stat, conform legislației în vigoare;
– cazare adecvată gratuită în cămine studențești, conform legislației în vigoare;
– acces la cantinele studențești și transport local subvenționat, conform legislației naționale în vigoare.

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

(trebuie îndeplinite cumulativ):
1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după
Pagina 2 din 5
caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
a) elevi în clasa a XII-a;
b) studenţi la învăţământul de zi, la studii universitare de licenţă / de masterat;
c) doctoranzi;
d) cadre didactice titulare;
e) medici rezidenţi (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
f) cercetători.
3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități:
a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licenţă/masterat;
b) doctoranzi;
c) cadre didactice titulare;
d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
e) cercetători.
În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română care poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
2. Curriculum Vitae;
3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
– motivație, justificare;
– obiective clare, precise;
– fezabilitate;
– activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
– mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
– vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
– exprimare coerentă și logică a ideilor;
– bibliografie selectivă.
4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
7. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
11. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
14. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
16. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
Cod fiscal: 26318777
CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.
Notă
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S., candidații nominalizați0, documentele în limba străină vor fi:
a) Traducerea Curriculum Vitae;
b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
d) Traducerea listei de lucrări;
e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.
Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.roburse.ro.
2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
6. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica EGIPT

Arabă: مِصر‎‎ Miṣr, Arabă egipteană: مَصر‎‎ Maṣr, Coptă: Ⲭⲏⲙⲓ Kimi Mir, numele arab oficial al Egiptului, este de origine semitică, însemnând probabil "o țară" sau "un stat". Numele Egipt își are originea în latinul Aegyptus, derivat din cuvântul grecesc antic Αγύπτος "aiguptos", care este derivat din antica frază egipteană wt-k3-pt ("Hut ka Ptah"), numele unui templu al zeului Ptah la Memphis. - Wikipedia  
 • Capitala: Cairo (القاهرة)  - locuitori 10,230,350, densitatea 19,376/km2  (2011) – cea mai mare zonă metropolitană din Orientul Mijlociu și lumea arabă; complexul de piramide Giza și orașul antic Memphis se găsesc în apropriere
 • Populație: 92,727,600 milioane locuitori (est. 2017) – a 14-a țară ca populație din lume
 • Suprafață: 1,001,450 km2 (de peste patru ori mai mare decât România)
 • Densitatea populației:  90/km- datorită climei aride 99% din populație folosește 5,5% din suprafața țării (valea și delta Nilului)
 • Unități administrative – 27 regiuni: Matruh, Al Iskandariyah Alexandria, Al Buhayrah, Kafr ash Shaykh, Ad Daqahliyah, Dumyat, Bur Sa'id, Shamal Sina', Al Gharbiyah, Al Minufiyah, Al Qalyubiyah, Ash Sharqiyah, Al Isma'iliyah, Al Jizah, Al Fayyum, Al Qahirah, As Suways, Janub Sina', Bani Suwayf, Al Minya, Al Wadi al Jadid, Asyut, Al Bahr al Ahmar, Suhaj, Qina, Luxor, Aswan
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară nord-africană situată între Marea Mediterană și Marea Roșie, având în componență și Peninsula Sinai (Asia);
  • vecini: Libia (V), Sudan (S), Marea Mediterană (N); Israel, Palestina, Arabia Saudită și Marea Roșie (E)
  • relief: deșertul Sahara și deșertul libian; oaze importante (Bahariya, Dakhleh, Farafra, Kharga sau Siwa); valea și delta Nilului
  • clima: subtropicală în zona nordică a țării, pe litoralul Mării Mediterane; tropical deșertică și aridă, în afara zonelor Nilului
 • Componența etnică: egipteni 99.6%, alții 0.4% (referendum 2006)
 • Apartenența confesională: musulmani suniți 90%, creștini 10% (ortodocși copți, ortodocși armeni, catolici, maroniți, anglicani) – estimări 2012
 • Limbi: araba (egipteană – 68%, saudită – 29%) + armeana, italiana și coptă, datorită minorităților de emigranți; clasele educate vorbesc franceza și engleza
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 23 iulie – Ziua Revoluției (1952)
  • 06 octombrie – Ziua Forțelor Armate (începutul războiului din 1973)
  • 25 ianuarie – începutul revoluției din 2011
  • 07 ianuarie – Crăciunul coptic( ca la popoarele ortodoxe slave)
  • 01-04 septembrie 2017 – Eid (sărbătoare islamică)
  • 21 septembrie – Hijra (noul an islamic)
 • Formă de guvernământ: republică prezidențială
  • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal și obligatoriu
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: Abdelfattah Said ELSISI (din iunie 2014)
  • Prim-ministru: Sherif ISMAIL (din sept. 2015)
 • Repere istorice: Egiptul Antic (primul regat – unirea Egiptului de Nord cu cel de Sud sub regele Menes la 3200 î.Hr.).; Tutmes și Ramses au transformat Egiptul într-un imperiu; a fost cucerit de Alexandru cel Mare în 320 î.Hr.; conducerea Ptolemeilor greci a durat până la Cleopatra, ultima regină înainte de cucerirea romană - bătălia de la Actium 31 î.Hr.; epoca creștină și apoi cucerirea arabă  în 647; protectorat englez din 1882 și independență din 1952; președinți: Nasser (1956-1970), Anwar Sadat (1970-1981), Hosni Mubarak (1981-2011 – achitat pe 25.03.2017 de crime împotriva protestatarilor din 2011); Egiptul și Iordania sunt singurele țări arabe care au relații diplomatice cu Israelul; revoluția din 2011 
 • Monedă și paritate: lira egipteană - 1 RON = 4.35 EGP, 08 mai 2017
 • Economie: PIB – 1,105 trilioane $ (PPP)-2016, 342,8 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 12,100 $ (PPP), 3,740 $(nominal); forța de muncă – 31,96 milioane, rata șomajului – 13,1 % -2016, populație sub limita sărăciei – 25,2% (2011)
  • Domenii: servicii (52,9%), industrie (35.8%), agricultură (11,3%) – 2016; economia egipteană se bazează în special pe exportul de petrol, turism și agricultură; un rol important îl au și veniturile  provenite de la exploatarea Canalului Suez, precum și remitențele celor 3 milioane de egipteni care lucrează în Arabia Saudită; din 1979, Egiptul primește ajutor financiar din partea Statelor Unite, în valoare de aprox. 2.2 miliarde $ (al treilea ajutor american ca dimensiune); joacă și el un rol important în economie
  • Resurse naturale: cărbune, petrol, gaz natural, aur, hidroenergie, citrice
  • Comerț: export - petrol crud și produse petroliere, fructe și legume, bumbac, textile, produse metalice, produse chimice, mâncare procesată (Arabia Saudită, Italia, Turcia, Emiratele Arabe Unite, SUA, Marea Britanie, India - 2015)  import - mașini și echipamente, produse alimentare, produse chimice, produse din lemn, combustibili (China, Germania, SUA, Turcia, Rusia, Italia, Arabia Saudită-2015)

Domenii ale identității naționale

 • Cultură: țară cu un trecut antic glorios și magnetic pentru turiștii din întreg mapamondul; cultura egipteană modernă a influențat foarte mult întreaga lume arabă, în special mass-media; cinematograful egiptean este dezvoltat, iar Festivalul de Film de la Cairo se regăsește printre referințele domeniului.
 • Patrimoniu UNESCO: Teba și necropolele sale, centrul istoric din Cairo, piramidele din Giza și orașul antic Memphis, vestigiile paleocreștine de la Abu Mena, monumentele de la Abu Simbel și Philae, Mănăstirea Sf. Ecaterina de pe Muntele Sinai, Wadi Al-Hitan („Valea Balenelor“)
 • Muzică: mix de influențe locale, mediteraneene, arabe și occidentale; raqs balad - dans tipic egiptean
 • Literatură: „Zaynab” de Muhammad Husayn Haykal – primul roman publicat în 1913 în limba egipteană; Naguib Mahfouz - primul scriitor de limbă arabă care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură
 • Sport: cel mai popular sport – fotbalul; Al Ahly este clubul cel mai de succes la nivel internațional, având 20 de trofee (mai multe decât A.C. Milan din Italia sau Boca Juniors din Argentina); alte sporturi importante sunt squash și tenis
 • Gastronomie: are o notă vegetariană, fiind bazată mai ales pe legume; kushari (amestec de orez, linte și macaroane) - mâncarea națională;  ful medames (un tip de fasole bătută) + falafel care se pare că își are originea în Egipt de unde a fost răspândit și în alte state arabe
 • Reprezentare în organizații internaționale:   Liga Arabă, OPEC, Uniunea Africană, G-15, G-24, G-77, ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, OCDE, Organizația Mondială a Comerțului, OSCE (partener), Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții cu restricții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1906 – relații diplomatice la nivel de agenție și consulat
  • 1978 – acord interguvernamental de cooperare în domeniile învățământului, științei și culturii
  • 2004 – program executiv al Acordului din 1978 pt. anii 2004-2006

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada Republicii Arabe Egipt în România
  • Însărcinat cu afaceri a.i: dl. Sherif Abdelkader Abdellatif Nada
  • Adresa: B-dul Dacia Nr.67, Sector 1, 010407 Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 211.09.38, 211.09.39
  • Fax: (0040-21) 210.03.37
  • E-mail: embassy.bucharest@mfa.gov.eg
 • În Egipt: Ambasada României în Republica Arabă Egipt
  • Ambasador:  Domnul Mihai Ştefan Stuparu
  • Adresa: 6, El-Kamel Mohamed Street, Zamalek, Cairo
  • Telefon  +202 2736.01.07 +202 2735.95.46
  • Fax: +202 2736.08.51
  • E-mail:  cairo@mae.ro
  • http://cairo.mae.ro/

Link-uri importante

Surse