021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Program de cooperare în domeniile educației, culturii, turismului și mass-media între Guvernul României și Guvernul Regatului Hașemit al Iordaniei pentru anii 2013-2018 și a adresei Direcției Diplomație Publică, Culturală și Științifică din Ministerul Afacerilor Externe
nr. A10/4072/20.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1949/28.09.2016:

Art. 1

 • – 3 (trei) burse pentru studii de licență;
 • – 2 (două) burse pentru studii de masterat;
 • – 2 (două) burse pentru studii de doctorat.
  Se asigură 1 (un) an pregătitor pentru învățarea limbii statului părții primitoare.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • – scutire de la plata taxelor școlare,
 • – bursă lunară,
 • – cazare gratuită,
 • – acces în cantinele studențești,
 • – acoperirea cheltuielilor pentru transportul local, în aceleași condiții ca pentru studenții proprii,
 • – asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare în cele două state.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

(trebuie îndeplinite cumulativ)

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate
  din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din
  România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:

  • a) elevi în clasa a XII-a;
  • b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • c) doctoranzi;
  • d) cadre didactice titulare;
  • e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • f) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.
  În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
  Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

  • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la: Trezoreria sector 1, București.

Note:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi::

 • a) certificat de naștere, traducere legalizată;
 • b) diplomele de studii și foile matricole, traducere legalizată;
 • c) copia pașaportului;
 • d) pentru candidații la doctorat, programul detaliat al activităților pe care candidatul dorește să le desfășoare.
  Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Regatul Hașemit al IORDANIEI

المملكة الأردنّيّة الهاشميّة - El-Mamlaka el-Urdunia el-Hașemiaarabă Numele țării provine de la râul Iordan, care face parte din granița de NV. Termenul de „Hașemit” reprezintă numele casei regale iordaniene.  
 •  Capitala și cel mai mare oraș: Amman - în sec. XIII î.Hr amoniții îi spuneau Rabbath Ammon, iar în timp a rămas doar Ammon; în perioada ptolemeică (sec III î.Hr.), orașul a fost cunoscut drept Philadelphia, care în greacă înseamnă "Orașul dragostei frățești"; 4,007,526 locuitori;  densitate – 2380 loc./km2 – 2016; Alte mari orașe Zarga, Irbid
 • Populație: 9,819,651 (febr. 2017 – Biroul Iordanian de Statistică) – din care 2,1 milioane refugiați palestiniei (2015) + valuri de noi refugiați din Siria
 • Suprafață: 89,342 km2 (37 % din România)
 • Densitatea populației:  107 loc./km2 – 2016
 • Unități administrative – 12 guvernorate (muhafazat, singular - muhafazah):  'Ajlun, Al 'Aqabah, Al Balqa', Al Karak, Al Mafraq, Al'Asimah, At Tafilah, Az Zarqa', Irbid, Jarash, Ma'an, Ma'daba
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară din Orientul Mijlociu situată între Israel și Arabia Saudită
  • vecini : Israel și Palestina (V) Siria (N) Iraq (NE) Arabia Saudită (S și SE)
  • relief: estul țării este un platou arid cu puține oaze și cursuri de apă de sezon; densitatea cea mai mare a populației este în zona fertilă de NV; râul Iordan și lacul cunoscut drept Marea Moartă despart Iordania de Israel și Palestina; Marea Moartă este lacul cu cea mai mare salinitate din lume 34.2% (aproape de 10 ori mai sărat decât oceanele) și este punctul cel mai de jos din suprafața terestră (la 430,4 m sub nivelul mării)
  • clima: în partea de vest, climă mediteraneană, în restul țării – climă aridă de deșert cu temperaturi ridicate în timpul zilei și scăzute noaptea
 • Simbolul cultural al Iordaniei: vestigiile de la Petra, fosta capitală a nabateilor, popor nomad arab care controla rutele comerciale dintre Orient și Occident - 320 î.Hr; a existat și o epocă creștină de dominație bizantină (la Aqaba, se pare că a fost construită prima biserică creștină în jurul anului 300 d.Hr); în sec VII, a avut loc cucerirea musulmană, iar în sec. XVI Imperiul Otoman s-a extins și în această zonă, dominația sa fiind eliminată în 1916, datorită Revoltei Arabe susținută de puterile occidentale coloniale, Franța și Marea Britanie; Emiratul Transiordaniei a devenit protectorat britanic în 1921, iar în 1946 Iordania a obținut independența; confruntările militare cu Israel dintre 1948-1973 au fost depășite prin Tratul de Pace din 1994, când Iordania a devenit a doua țară arabă, în afară de Egipt, care a normalizat relațiile cu Israel
 • Componența etnică: arabi 98 %, cerchezi 1%, armeni 1%
 • Apartenența confesională: musulmani 92% (majoritatea suniți), creștini 4%, altele 4%
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 25 mai - independența de Regatul Unit (1946)
  • Eid al-Fitr (sfârșitul Ramadanului) - 26- 28 iunie 2017
  • Eid al-Adha (include pelerinajul la Mecca și comemorarea obedienței lui Avraam) - 1 -3 septembrie 2017
  • 21 sept. – noul an islamic
 • Limbi: araba(oficială), dar și engleza este foarte cunoscută și folosită, mai ales în sferele academice și de afaceri
 • Formă de guvernământ: monarhie constituțională
 • Dreptul la vot – 18 ani , sufragiu universal
 • Conducere actuală (aprilie 2017):
  • Regele Abdullah al II lea (din 1999)
  • Prim-ministru: Hani Mulki (iunie 2016)
 • Repere istorice: în Iordania, au fost descoperite printre cele mai timpurii reprezentări sculpturale umane (statuile de la 'Ain Ghazal - 7250 î..Hr); în 2000 î.Hr., teritoriul a fost ocupat de triburile nomade semite ale amoniților; în epocile de bronz și fier au fost create diverse regate ale căror populații vorbeau limbi semitice din grupul canaaniților; în timp, teritoriul iordanian s-a aflat în mijlocul disputei dintre ptolemeii egipteni și seleucizii din Siria, a fost cucerit de Imperiul Roman, iar apoi de populațiile arabe;
 • Moneda și paritate: dinarul iordanian (1 JOD = 5,86 RON)  - 08 mai 2017
 • Economie: PIB – 86,19 miliarde $ (PPC) -2016 , 39,45 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 11,124 $ (PPC), 5,092 $(nominal) - 2015; forța de muncă – 2,2 milioane, rata șomajului –  14,8% -2016, populație sub limita sărăciei – 14,4% - 201 0; una din cele mai mici economii din Orientul Mijlociu; rata ridicată a celor care trăiesc sub pragul sărăciei, precum și rata șomajului sunt probleme majore pentru economia iordaniană; de asemenea, turbulențele regionale care au început în 2011 prin Primăvara Arabă și atacturile teroriste ale Statului Islamic au dus la scăderea creșterii economice și destabilizarea alimentării cu gaz natural din Egipt, precum și la scăderea dramatică a veniturilor obținute din turism - dacă în 2010 erau 8 milioane de turiști (mai ales europeni și vecini din țările arabe) care au vizitat Iordania, numărul acestora a scăzut cu 70% între 2010-2016; Iordania este prima țară arabă care are un acord de liber schimb cu Statele Unite, de la care primește și asistență financiară ($812 milioane în 2016);
  • Domenii: servicii (66,2%), industrie (29,6%), agricultură (4,2%) – 2016
  • Resurse naturale: lipsa de resurse naturale (în special de apă și de combustibili) creează probleme pentru conducerea țării și subliniază dependența Iordaniei de ajutorul extern și de importuri
  • Comerț: export textile, îngrășăminte, potasiu, fosfați, legume, produse farmaceutice (SUA, Arabia Saudită, Irak, India, Emiratele Arabe Unite, Kuweit - 2015); import – țiței, produse petroliere rafinate, mașini, echipamente de transport, fier, cereale (Arabia Saudită, China, SUA, Germania, Emiratele Arabe UNite -2015), portul Aqaba (singura ieșire la mare a Iordaniei), care îi dă acces la Golful Aqaba din nordul Mării Roșii, este un element esențial pentru comerțul și economia Iordaniei.

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: istoria bogată a Iordaniei este reprezentată foarte bine de cele cinci obiective UNESCO, care fac parte din patrimoniul cultural al umanității -  locul Botezului lui Isus (Betania dincolo de Iordan), ruinele orașului Petra, cetatea Q'useir Amra, situl arheologic de la Um er-Rasas, zona protejată Wadi Rum; tradițiile culturale ale beduinilor din zona Petra și Wadi Rum sunt incluse și ele în patrimoniul imaterial al umanității; Muzeul Iordaniei deține cele mai valoroase vestigii arheologice ale țării: o parte din Manuscrisele de la Marea Moartă, statuile de la  'Ain Ghazal și stela Mesha (cunoscută și drept Piatra Moabiților - inscripție în piatră datând de la 840 î.Hr și fiind atribuită regelui Mesha al moabiților; este folosit alfabetul fenician);
 • Gastronomie: Iordania este al 8-lea producător de măsline din lume; mâncare tradițională: hummus, ful medames, mansaf (mâncarea națională bazată pe carne de miel sau pui fiartă într-un iaurt gros și servită cu orez și verdețuri); deserturi: baklava, halva; ceaiurile de mentă și de salvie sunt foarte populare iar băutura alcoolică tipică pentru Levant este arak.
 • Reprezentare în organizații internaționale:  Liga Arabă, ONU (membru temporar al Consiliului de Securitate + agențiile ONU), G-11, G-77, OSCE (partener), Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Internațională pentru Migrație, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1965 – stabilire relații diplomatice, din 1974 la nivel de ambasadă
  • 1975 - acord interguvernamental de colaborare culturală și științifică
  • 2013 – program interguvernamental de cooperare în domeniile educației, culturii, turismului și mass-media pentru perioada 2013-2018
  • 2014 – parteneriat de mobilitate UE - Iordania

 Reprezentare diplomatică

 • În Regatul Hașemit al Iordaniei: Ambasada României în Regatul Haşemit al Iordaniei
  • Ambasador: Domnul Nicolae COMĂNESCU
  • Adresă: 35, Al-Madeenah Al-Munawarah St., PO BOX 2869, Amman, 11181
  • Telefon:  +962 6 5813423
  • Fax: +962 6 5812521
  • Web: http://amman.mae.ro
  • Email: amman@mae.ro

Linkuri importante

Surse