021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de schimburi în domeniile culturii, artei, științei și educației între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

 • Art. 22 – câte 5 (cinci) burse pentru studii post-universitare sau stagii de cercetare și perfecționare, în domenii de interes comun.
  Persoanele nominalizate pentru burse de studii, care nu cunosc limba în care se asigură învățământul în statul gazdă, pot beneficia de cursuri pregătitoare de limbă, cu durata de 6 luni. De asemenea, candidații la burse pot alege ca limbă de lucru una din limbile de circulație internațională, cu acordul prealabil al instituției primitoare.
 • Art. 23 – 2 (două) burse la cursuri de vară de limbă, literatură și civilizație.Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • burse lunare, cuantumul acestora fiind stabilit în conformitate cu legislația internă aplicată studenților străini,
 • în funcție de posibilități, accesul în căminele și cantinele studențești, în aceleași condiții ca pentru studenții proprii,
 • asistență medicală, în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemice, în conformitate cu legislația internă în vigoare.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

(trebuie îndeplinite cumulativ)

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de
   masterat;
  • b) doctoranzi;
  • c) cadre didactice titulare;
  • d) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • e) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de
  intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.
  În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective;
  aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat,licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru
  stagiu în țara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
  Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

  • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la: Trezoreria sector 1, București.

Note:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă
   pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • h) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • i) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creație artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.
  Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica islamică IRAN

 جمهوریاسلامیایران (Jomhuri-ye Eslāmi-ye Irān) – persană Numele derivă din termenul avestan aryanam care înseamnă  „țara celor nobili”  
 • Capitala și cel mai mare oraș:Teheran (تهران 15,232,564 locuitori (inclusiv zona metropolitană) - 2015, densitate –12,896 loc./km2(2015). Alte mari orașe Mashhad, Isfahan, Karaj, Tabriz, Shiraz, Ahvaz, Qom.
 • Populație: 82,801,633milioane locuitori(est. iulie 2016 – CIA World Factbook) – două treimi din populație are sub 25 de ani!
 • Suprafață: 1,648,195 km2
 • Densitatea populației:  48 loc/km2 – 2016
 • Unități administrative – 31 provincii (ostanha, singular - ostan): Alborz, Ardabil, Azarbayjan-e Gharbi (West Azerbaijan), Azarbayjan-e Sharqi (East Azerbaijan), Bushehr, Chahar Mahal va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi (South Khorasan), Khorasan-e Razavi (Razavi Khorasan), Khorasan-e Shomali (North Khorasan), Khuzestan, Kohgiluyeh va Bowyer Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semnan, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, Zanjan
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară din Orientul Mijlociu cu ieșire la Marea Caspică și Golful Persic
  • vecini: Irak (V), Turcia, Armenia, Nagorno-Karabakh și Azerbaidjan (NV), Marea Caspică (N) Turkmenistan (NE), Afganistan (E), Pakistan (SE), Golful Oman și Golful Persic (S)
  • relief: una din cele mai muntoase țări din lume; dintre toate lanțurile muntoase, cele mai importante sunt: Caucaz, Zagros și Alborz (care conține și vârful cel mai înalt din Iran - Muntele Damavand - 5,610 m); partea de nord este acoperită de păduri dense, iar în estul și centrul țării au zone deșertice, precum Dasht-e Kavir și  Dasht-e Lut; singurele zone de câmpie sunt la marginea Mării Caspice și a golfurilor din sud
  • clima: aridă și semi-aridă în zonele deșertice, subtropicală pe malul Mării Caspice, continentală cu temperaturi scăzute și precipitații sub formă de zăpadă abundente în zonele muntoase
 • Componența etnică: persani 61%, azeri 16%, kurzi 10%, alții% (inclusiv arabi, turcmeni)
 • Apartenența confesională: musulmani 98% (dintre aceștia, 90% șiiți, 8% suniți, 2% alte grupuri islamice), altele 2% (Baha’I, creștini ș.a.)
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 11 februarie – victoria Revoluției Islamice din 1979
 • Limbi: persană (oficială) + dialecte turcice și azero-turcice, kurdă, luri, arabă
 • Formă de guvernământ: republică teocratică islamică
  • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):
  • Liderul Suprem: Ali KHAMENEI -iunie 1989
  • Președinte și șef la cabinetului: Hassan Fereidun RUHANI - aug. 2013
 • Repere istorice: situat în vecinătatea civilizațiilor mesopotamice, regatul Elam a fost primul din zonă; triburile mezilor și perșilor s-au stabilit în actualul Iran; în timpul lui Cyrus cel Mare (559-529 î.Hr) și Darius I, avea să fie cel mai mare imperiu din Orientul Mijlociu - Imperiul Persan care se întindea de la Marea Egee, până în Asia Centrală și includea și teritorii tracice, chiar și Dobrogea; Imperiul Persan este cucerit de Alexandru cel Mare, iar, în sec. VII de arabi, localnicii renunțând la religiile autohtone ale maniheismului și zoroastrismului în favoarea islamului, în special în varianta sa șiită - sec. XVI; conflictele cu Rusia, din sec. XVIII-XIX, au dus la pierderi teritoriale; 1906 - monarhie constituțională, 1953 - aliniere la Occident, 1979 - Revoluția Islamică duce la alungarea Șahului Reza Pahlavi și instaurarea teocrației sub Ayatolahul Khomeini; 1980-1988 războiul cu Irak (peste 1 milion de morți iranieni); 2015 - acord internațional cu privire la programul nuclear iranian
 • Moneda și paritate: Rialul iranian - 1 RON = 7,80 IRR - 08 mai 2017
 • Economie: PIB – 1,46 trilioane$ (PPC) -2016 , 412 miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 18,100$ (PPC), 5,300 $(nominal)- 2015; forța de muncă – 29,75 milioane, rata șomajului – 10,7% -2016, populație sub limita sărăciei –18,7% - 2007; economia Iranului este a doua din Orientul Mijlociu; economia este centralizată, chiar dacă există tendințe de deschidere și trecere la o economie de piață; dependența mare pe exporturile de petrol (80% din exporturi) este una din caracteristicile economiei iraniene; impunerea de sancțiuni asupra exporturilor de țiței ale Iranului de către puterile occidentale a dus la devalorizarea monedei; în 2016, acestea au fost ridicate datorită acordului din 2015, prin care Iranul și-a luat angajamentul în fața comunității internaționale de a limita programul său nuclear; dincolo de producția petrolieră, Iranul are și o agricultură semnificativă, fiind unul din primii cinci producători ai lumii în 2012, pentru caise, cireșe, vișine, castraveți, vinete, alune, fistic.
  • Domenii: servicii (51%), industrie (39,9%), agricultură (9,1%) – 2016
  • Resurse naturale: masive zăcăminte de petrol și gaz natural, dar și cărbune, crom, cupru, fier, mangan, zinc și sulf
  • Comerț: export - produse petroliere 80%, chimice si petrochimice, fructe și nuci, covoare, ciment, minereu (China, India, Turcia, Japonia) -2015; import –bunuri industriale, bunuri de capital, produse alimentare și alte bunuri de larg consum, servicii tehnice (Emiratele Arabe Unite, China, Coreea de Sud, Turcia)-2015

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: datorită istoriei sale bogate, Iranul are 21 de situri recunoscute de UNESCO; printre cele mai importante se numără - ruinele fostei capitale persane, Persepolis; citadela Bam și peisajul său cultural (nod important de pe Drumul Mătăsii); inscripția de la Behistun (echivalentul persan al Pietrei Rosetta care a ajutat la descifrarea hieroglifelor egiptene; inscripția, scrisă în trei limbi - persana veche, elamita și akkadiana- a permis înțelegerea scrierii cuneiforme și a descrierilor despre cuceririle lui Darius I); mănăstirile armene din Iran, palatul Golestan din Teheran și Piața Regală din Isfahan; în ciuda adoptării islamului sunit de majoritatea populației și declararea Republicii Islamice în 1979, în Iran zoroastrismul (religie autohtonă) încă influențează societatea, mai ales prin ritualuri și sărbători care încă se păstrează, în special cele asociate Anului Nou Iranian (Noruz); Iranul este și locul de baștină al maniheismului și al religiei Baha’i, printre altele; Iranul produce mai mult covoare (persane) decât restul țărilor împreună.
 • Literatură: Omar Khayam/Haiam (sec.XI-XII) și  Rumi (sec. XIII) sunt cei mai populari și faimoși poeți ai Iranului sunit, chiar dacă civilizația occidentală i-a (re)descoperit în perioada modernă; deși Hayam este cunoscut mai ales pentru talentul său poetic (rubaiatele), el a fost și om de știință, astronomia și matematica fiind preocupări esențiale; Masnavi al lui Rumi este considerat unul din cele mai importante poeme din limba persană; lucrările lui Rumi au avut un imens impact cultural, nu doar asupra țărilor învecinate, dar și asupra Statelor Unite, unde operele sau au fost traduse cu foarte mult succes
 • Muzică: Iranul pare să fie locul de origine al celor mai timpurii instrumente muzicale complexe, inclusiv harpele; instrumente tipice: saz, karna, barbat, santur, tanbur
 • Sport: Iran este locul de naștere a sportului polo, iar luptele reprezintă sportul național, luptătorii și halterofilii obținând cele mai bune rezultate la olimpiade - Kianoush Rostami, medalie de aur în 2016; fiind o țară muntoasă, în Iran sunt populare și sporturile de iarnă
 • Gastronomie: în bucătăria iraniană sunt folosite mai ales ierburile aromatice, precum și fructele (prune, rodii, caise, stafide); un element esențial al dietei iraniene este iaurtul.
 • Reprezentare în organizații internaționale: OPEC, ONU + agențiile ONU, G-77, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului (observator), Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, stat non-parte la Tratatul Curții Internaționale de Justiție
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1902 – stabilire relații diplomatice la nivel de legație, ridicate în 1965 la rang de ambasadă
  • 1967 - acord interguvernamental cultural
  • 1971 – acord interguvernamental de cooperare tehnică și științifică
  • 2014 – program de schimburi în domeniul culturii, artei, științei și educației

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Republicii Islamice Iran în România
 • în Iran: Ambasada României în Republica Islamică Iran
  • Ambasador: Dl. Adrian Kozjacski
  • Adresa: 89 Shahid Meshki (Fakhrabad), Ave. Baharestan, Teheran
  • Telefon: +98 21 77647570; +98 21 77534658
  • Telefon secţie consulară: +98 21 77539041
  • Telefon secţie economică: +98 21 77525819
  • Fax: +98 21 77535291
  • E-mail: teheran@mae.ro

Linkuri importante

Surse