021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2017-2018, acordate în baza Programului de colaborare culturală româno-italian.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5568/18.10.2016.

Informații

Informații detaliate pe site-ul:
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html

Partea română asigură

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional ( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

Condiţii de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. masteranzi;
  2. doctoranzi;
  3. cadre didactice titulare;

NOTĂ:
Se admit și candidaturile studenților la programele de licență, numai dacă au mai absolvit o facultate.

 1. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 2. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

 

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți (a se vedea excepția de la NOTĂ)
 2. b) masteranzi;
 3. c) doctoranzi;
 4. d) cadre didactice titulare;

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 1. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 2. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 3. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

 Notă:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 1. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați,va cuprinde:

 

Note

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică și afișarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Ședința Comisiei Mixte Româno-Italiene
Informații concurs
Republica ITALIANĂ

Repubblica italiana Explicațiile pentru numele țării sunt multiple, însă cea mai răspândită se referă la Víteliú (greaca veche), care înseamnă „țara vițeilor", vițelul fiind simbolic pentru triburile din sud
 • Capitala: Roma - 4,348,736 locuitori - inclusiv zona metropolitană (2016), densitate – 2,232 loc./km2 (2016)
 • Populație: 62,007,540 milioane locuitori(est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 301,340 km2 (126% din Ro) inclusiv insulele Sardinia și Sicilia și apele teritoriale
 • Densitatea populației:  201,3 loc/km2 (2015)
 • Unități administrative – 20 provincii numite regiuni (regioni): Abruzzo, , Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemont, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto + Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia, Sardinia, Sicilia, Trentino-Tirolul de Sud care au status special și autonomie politică
 • Limba: italiană (oficială); limbi co-oficiale: franceza în Valle d’Aosta, germana în Tirolul de Sud și ladina în Trentino; alte limbi minoritare recunoscute: albaneza, catalana, greaca, slovena, croata, provensala, friulana, occitana și sarda
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară; țara este cunoscută pentru instabilitatea sa politică -  în perioada post-belică s-au succedat la guvernare 65 de coaliții conduse de 28 de persoane; cea mai lungă guvernare a fost a lui Alcide De Gasperi – Creștin-Democrații care a condus guvernul italian în perioada critică 1946-1953; De Gasperi este unul din părinții fondatori al Europei; în 1993, a început procesul de beatificare, fiind declarat pentru moment „Servitor al lui Dumnezeu”
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal cu excepția alegerilor senatoriale, unde vârsta minimă este 25 de ani
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: Sergio MATTARELLA (feb. 2015)
  • Prim-ministru: Paolo GENTILONI (dec. 2016)
 • Geografie și climă:
  • localizare: pensinsulă poziționată strategic în sudul Europei și în centrul Mării Mediterane
  • vecini : Franța(V), Marea Mediterană (S), Franța, Elveția, Austria(N), Slovenia(E) – San Marino și Sfântul Scaun (Vaticanul) sunt două enclave pe teritoriul peninsulei italice, în timp ce Campione d’Italie este o exclavă pe teritoriul Elveției
  • relief: Munții Alpi în nord (Monte Bianco/Mont Blanc – la granița cu Franța – cel mai înalt vârf din Europa 4810 m); Munții Apenini – coloana vertebrală a peninsulei, câmpia Padului datorită râului Pad; lacuri (Maggiore, Como, Bolsena, Garda); fiind situată la punctul de întâlnire între placa tectonică africană și cea eurasiatică, Italia are o puternică activitate seismică – Etna, Stromboli, Vezuviu (vulcani)
  • clima: foarte variată - alpină în nord, continentală în Câmpia Padului, mediteraneană în sud
 • Componența etnică: majoritatea italiană + 4,9 milioane imigranți, dintre care 1 milion români (2014); 4,1 milioane de italieni în străinătate, diaspora italiană are comunități importante în Argentina, Brazilia, Uruguay, Venezuela, Statele Unite, Canada, Australia și Franța (peste 60 de milioane de oameni în 120 de ani de emigrare)
 • Apartenența confesională: creștini – 83,3% (romano-catolici 81,2 % + minoritari ortodocși  și protestanți); nicio religie 12,4%; musulmani 3,7%; alții 0,6%
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 2 iunie – Festa della Republica (1946)
  • 25 aprilieZiua Eliberării de sub naziști (1945)
 • Repere istorice: paleolitic – omul de Neanderthal; civilizația etruscă de limbă ne-indoeuropeană a precedat-o pe cea latină (1200-100 î.Hr.), colonii grecești, mai ales în Sicilia; latinii pun bazele statului Roman (753 î.Hr) – inițial Republica 500 de ani, apoi Imperiul Roman (1500 de ani) – momentul maxim de expansiune în 117 d.Hr., pe vremea împăratului Traian – 5 milioane de km2, 70 milioane de persoane (21% din populația lumii); după căderea Imperiul Roman de Apus în 395 d.Hr., peninsula italiană a fost ocupată de ostrogoți și lombarzi (triburi germanice); orașele-stat italiene (Veneția, Milano, Florența, Genova, Pisa, Lucca, Cremona, Siena, Perugia, Spoleto, Todi, Terni) implicate în conflictul dintre Imperiul Romano-German și Sfântul Scaun; unificarea Italiei în epoca modernă sub Garibaldi 1860  și proclamarea Regatului sub conducerea lui Victor Emanuel al II-lea; 1922 - dictatura fascistă a lui Mussolini; 1929 – tratatul de la Laterano, concordat cu Vaticanul; 1935 – invazia Etiopiei; 1946 – proclamarea Republicii; 1957 – Tratatul de la Roma, începutul anilor 90 – anchetele împotriva corupției Tangentopoli, 1999 – adoptarea Euro
 • Moneda și paritate: Euro - 1 € = 4,55 RON – 09 mai 2017
 • Economie: a 3-a economie din UE și a 8-a din lume marcată însă de probleme structurale și afectată de criza globală; PIB – 2,21 trilioane $ (PPC), 1,85 trilioane $ (nominal) – 2016; PIB/locuitor: 36,191$ (PPC), 30,231 $(nominal) – 2016 ; forța de muncă – 25,6 milioane (2016), rata șomajului – 11,4 %, șomajul în rândul tinerilor – 40% (2016), populație sub limita sărăciei – 29,9% (2012); disparitatea regională din Italia se reflectă în diferențele dintre nordul puternic industrializat și sudul concentrat pe agricultură și caracterizat de o rată ridicată a șomajului; economia neagră este estimată a reprezenta 17% din PIB; economia italiană este specializată mai ales pe producerea de bunuri de consum de calitate de către companii mici și mijlocii deținute de familii; printre cele mai cunoscute industrii italiene se numără producția de mașini sportive de performanță (Ferrari, Alfa Romeo, Lamborghini, Maseratti, Lancia)
  • Domenii: servicii (67,8%), industrie (28,3%), agricultură (3,9%) – 2016; turismul joacă și el un rol esențial în economie, Italia fiind pe locul 5/10 la număr anual de turiști – 48,6 milioane în 2014
  • Resurse naturale:  puține, includ gaz natural, petrol, sulf, zinc, bauxit, pirită
  • Comerț: export - produse de inginerie, textile și confecții, mașini de producție, autovehicule, echipamente de transport, produse chimice; alimente, băuturi și tutun; minerale, metale neferoase (Germania, Franța, SUA, UK, Spania, Elveția - 2015); import - produse de inginerie, produse chimice, echipamente de transport, produse energetice, minerale și metale neferoase, materiale textile și îmbrăcăminte; produse alimentare, băuturi, tutun (Germania, Franța, China,  Olanda, Spania, Belgia)

Elemente de identitate națională

 • Cultură: conform anumitor estimări, Italia deține jumătate din totalul marilor capodopere artistice din lume , precum și un număr record de situri UNESCO – 51; Imperiul Roman, Biserica Catolică, Renașterea, Risorgimento și construcția europeană sunt toate fenomene politice, culturale și religioase care au avut punct de plecare Italia și o importanță globală
 • Arhitectură: catedrala Sf. Petru (în Vatican), domul din Milano (stil gotic), domul din Florența – Renaștere, catedrala San Marco din Veneția (stil italo-bizantin); stilurile romanic, gotic, baroc, neoclasic; mari arhitecți din epoca renascentistă - Donato Bramante, Fillipo Brunelleschi, Gian Lorenzo Bernini
 • Arte plastice: Cimabue, Giotto, Fra Angelico, Masaccio, Piero della Francesca, Andrea Mantegna, Filippo Lippi, Giorgione, Tintoretto, Sandro Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Rafael, Giovanni Bellini, Tițian, Caravaggio, Giovanni Battista Tiepolo, Canaletto, Amedeo Modigliani
 • Muzică: Giuseppe Verdi, Giaccomo Puccini, Antonio Vivaldi, Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti (compozitori de muzică clasică), Enrico Caruso, Lucciano Pavarotti, Andrea Bocelli (interpreți de operă), opera La Scala din Milano – una din cele mai prestigioase din lume, Enio Moriccone (compozitor modern, cunoscut pentru coloana sonoră a multor filme western) Adriano Celentano, Mina, Zucchero, Eros Ramazzotti, Al Bano și Romina Power, Laura Pausini (interpreți de muzică ușoară)
 • Literatură: Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Petrarca, Niccolo Machiavelli, Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Alberto Moravia, Umberto Eco, Dario Fo
 • Știință: Fibonacci, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, Guglielmo Marconi (inventatorul radioului), Antonio Meucci (inventatorul telefonului), Alessandro Volta, Enrico Fermi (creatorul primului reactor nuclear), Rita Levi-Montalcini; exploratorii Marco Polo, Cristofor Columb, Amerigo Vespucci
 • Cinema: Federico Fellini, Roberto Begnini, Vittorio de Sica, Luchino Visconti, Vittorio Gassman, Sofia Loren, Marcello Mastroiani, Gina Lollobrigita, Toto, Christian de Sica, Alessandro Gassman, Isabella Rosellini (fiica lui Ingrid Bergam cu regizorul Roberto Rosellini), Monica Belucci, Maria Grazia Cuccinota,  Festivalul de Film de la Veneția
 • Modă: branduri – Armani, Valentino, Versace, Gucci, Prada, Dolce & Gabana, Bulgari, Laura Biagiotti, Roberto Cavalli, Salvatore Ferragamo, Brioni, Bottega Veneta, Emilio Pucci
 • Sport: fotbalul – cel mai popular sport; echipa națională a câștigat de 4 ori campionatul mondial, ultima dată în 2006; campionatul intern Seria A printre cele mai urmărite din lume, iar cluburile Juventus Torino, A.S. Roma, Lazio Roma, A.C. Milan, Internazionale Milano sunt printre cele mai titrate și îndrăgite din lume; fotbaliști italieni celebri: Roberto Baggio, Paolo Maldini, Billy Costacurta,  Franco Baresi, Andrea Pirlo, Pippo Inzagghi, Alessandro Nesta, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Alessandro del Piero, Mario Balotelli, Christian Vieri; alte sporturi populare: volei, baschet, rugby, sporturi de iarnă, ciclism (Giro d’Italia), Formula 1 – Ferrari – cea mai veche și titrată echipă din lume, mai ales în timpul lui Michael Schumacher
 • Gastronomie: dieta mediteraneană (patrimoniu intangibil UNESCO) – paste (Barilla, Buitoni), brânză, roșii, ulei de măsline, fructe de mare, mirodenii (în special usturoi, busuioc, oregano, rozmarin, șofran), citrice; pizza, cafea (espresso, macchiato, cappucino etc. – Lavazza, Illy, Kimbo) bere (Peroni, Moretti), ciocolată (Ferrero – al treilea producător din lume), înghețată (gelato), tiramisu – celebru desert italienesc
 • Reprezentare în organizații internaționale:  UE – membru fondator, NATO, G-7, G-20, ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE – membru fondator, OCDE, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Organizația Internațională a Francofoniei, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții cu rezerve
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1879 - Italia recunoaște independența României; Nicolae Kretzulescu este Trimis extraordinar și ministru plenipotențiar la Roma
  • 1964 – relații diplomatice la rang de ambasadă
  • 1997- Parteneriat Strategic, consolidat în 2008
  • 2003 - acord interguvernamental de colaborare culturală

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Republicii Italiene în România
 • în România: Institutul Italian de Cultură - Dante Alighieri
  • Adresa: 703064 Bucureşti, Aleea Alexandru nr. 41, Sector 1
  • Telefon: (0040-21) 231 08 80; 231 08 85; 231 08 87
  • Fax: (0040-21) 231 08 94
  • E-mail: iicbucarest@esteri.it
 • în Italia: Ambasada României în Republica Italiană
  • Acreditată şi în Republica Malta şi Republica San Marino
  • AMBASADOR:  Domnul George Gabriel BOLOGAN
  • Adresă: Via Nicolo Tartaglia 36, 00197 Roma
  • Telefon: (+39) 06.808.45.29; 06.807.88.07
  • Web: http://roma.mae.ro
  • E-mail: roma@mae.ro
 • în Italia: Ambasada României pe lângă Sfântul Scaun
  • Ambasador: Excelenţa sa, Liviu-Petru ZĂPÎRŢAN
  • (este acreditat şi pe lângă Ordinul Suveran Militar de Malta)
  • Adresa: Via Panama 92, 00198 Roma
  • Telefon: +39 06 8541802; +39 06 8541803
  • Fax: +39 06 8554067
  • Web: http://vatican.mae.ro
  • E-mail: vatican@mae.ro
 • în Italia: Accademia di Romania la Roma
 • în Italia: Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică – Veneţia
  • Adresa: Palazzo Correr (Campo Santa Fosca) Cannaregio 2214, 30121 Venezia
  • Director: Dl  Grigore ARBORE POPESCU
  • Director adjunct: Dl Cristian LUCA
  • Telefon: +39 041 5242309; +39 041 5242057
  • Fax: +39 041 715331
  • E-mail: istiorga@tin.it
  • Web: http://www.icr.ro/venetia

Link-uri importante

Surse