021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta transmisă de Ambasada Regatului Maroc la București prin Adresa nr. 0555, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1035/06.07.2017, pentru anul 2017/2018:

 • 2 burse de studii de tip A, B sau C (care sunt definite în informațiile atașate) pentru studenții români care doresc să urmeze un stagiu într-o instituție publică de învățământ superior marocană.

Detalii despre oferta părții marocane se găsesc pe site-urile:

 • Agenției Marocane de Cooperare Internațională (A.M.C.I.) – www.amci.ma;
 • Ministerului Învățământului Superior, cercetării științifice și formarea cadrelor – enssup.gov.ma, www.dfc.gov.ma;
 • Ministerului Învățământului Superior – men.gov.ma.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAŢII

Partea primitoare asigură:

 • 750,00 dirham (~ 75 USD) pe lună; bursa se poate acorda pentru 12 luni, cu condiția prezenței efective și regulate la instituție;
 • Asigurare medicală;

Pentru informații suplimentare consultați documentul anexat.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiţii de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  2. doctoranzi;
  3. cadre didactice titulare;
  4. medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.;
  5. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

 

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N b .);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată (O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011) prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

 

Notă

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Dosarul se întocmește conform informațiilor anexate.

 

Notă

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați

Informații utile (anexa)
Regatul Maroc

المملكةالمغربية (tr. al-Mamlakah al-Maġribiyya) - arabă ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜⵏⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ(tr. Tagldit n Lmaɣrib) - berberă,
Numele de Maroc provine din spaniolă și portugheză "Marruecos", respectiv "Marrocos", care la rândul lor provin din numele latin al fostei capitale a Marocului antic, Marrakech; numele arab "Al Maghrib" înseamnă "Vestul".
 • Capitala: Rabat – 2,1 milioane locuitori (inclusiv zona metropolitană)
 • Cel mai mare oraș: Casablanca 6,8 milioane locuitori (inclusiv zona metropolitană)
 • Alte mari orașe: Fes, Marrakech, Tanger, Agadir
 • Populație: 33,655,786 locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 446,550km2 (187% din România)
 • Densitatea populației: 73,1 loc./km2 – 2014
 • Unități administrative – Beni Mellal-Khenifra, Casablanca-Settat, Draa-Tafilalet, Fes-Meknes, Guelmim-Oued Noun, Laayoune-Sakia al Hamra, Orientală, Marrakech-Safi, Rabat-Sale-Kenitra, Souss-Massa, Tanger-Tetouan-Al Hoceima + Guelmim-Oued Noun și Laayoune-Sakia al Hamra parțial situate în teritoriul disputat al Saharei Occidentale, iar Dakhla-Oued ed Dahab este în totalitate în Sahara Occidentală
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară magrebiană situată în NV Africii, separată de Spania prin Strâmtoarea Gibraltar, care face legătura între Oceanul Atlantic și Marea Mediterană
  • vecini: Oceanul Atlantic (V) Spania și Marea Mediterană (N) Algeria(NE și E) Sahara Occidentală/Mauritania – în funcție de recunoașterea sau nu a statutului Saharei de Vest(S)
  • relief: Munții Atlas în centrul și sudul țării cu vârful Toubkal (4167m) - cel mai înalt din N Africii; munții Rif în nordul țării, câmpii litorale în zona vestică și deșertul Sahara în partea de S și SV
  • clima: mediteraneană pe coastă, alpină în munți, semi-aridă și aridă în zona de deșert
 • Componența etnică: 99% arabi berberi, 1% alții
 • Apartenența confesională:
  • musulmani 99% (aproape toți suniți), alții 1 % (inclusiv creștini, evrei, baha'i) 2010
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 18 noiembrie Ziua independenței (de Franța 1956)
  • 21 august ziua de naștere a rege lui Mohamend VI
 • Limbi: arabă (oficială) + limbi berbere și franceza
 • Formă de guvernământ: monarhie constituțională parlamentară
  • Dreptul la vot 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (iunie 2017):
  • Regele MOHAMMED VI (iulie 1999)
  • Prim ministru : Saad Eddine El OTHMANI (martie 2017)
 • Repere istorice: berberii reprezintă populația originală a Marocului, cele mai timpurii semne de civilizație datând cu peste 8000 de ani în urmă; în mod surprinzător, cercetări asupra ADN-ului mitocondrial au indicat legături genetice între berberii din nordul Africii și populațiile Sami din nordul Europei; în timp, fenicienii și au creat supremația în Mediterană, iar apoi teritoriul Marocului a intrat sub stăpânirea Cartaginei; statul marocan independent cel mai cunoscut din anticihitate este Regatul berber al Mauritaniei (a nu fi confundat cu actualul stat Mauritania); teritoriul a fost apoi cucerit de romani, devenind provicince în 44 d.Hr; la mijlocul sec.VII Magrebul a fost cucerit de arabi care s-au impus nu doar din punct de vedere politic și militar, dar și religios, convertind populația locală la islam; începând cu sec.XI s-au succedat la putere o serie de dinastii berebere, cele mai importante fiind Almoravid și Almohad, aceasta din urmă controlând nu doar N-V Africii, dar și sudul Peninsulei Iberice; în epoca modernă Marocul s-a aflat sub influnețe franceze și spaniole, iar în 1912 a devenit protectorat francez; 1956 - cucerirea independenței de Franța și Spania; sultanul Mohammed devine rege în 1957; Hasan al II-lea i-a urmat la tron între 1961-1999; în 1975-1976 Marocul a anexat Sahara Occidentală, dar s-a confruntat cu insurgența populației locale; la nivel internațional, această anexare de teritoriu nu a fost recunoscută; actualul rege, Mohammed al VI-lea, a întreprins reforme legislative în urma Primăverii Arabe din 2011, astfel încât guvernul și parlamentul au fost întărite în raport cu monarhul; în 2015 în Maroc au avut loc primele alegeri directe pentru consiliile regionale.
 • Moneda și paritate: dirham marocan (1 RON = 2.39 MAD) - 23 iunie 2017
 • Economie: PIB – 282 miliarde $ (PPC) -2016 ,103miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 8,400$ (PPC) – 2016, 3,077$(nominal)- 2015; forța de muncă – 12,23 milioane, rata șomajului – 9,9% -2016, populație sub limita sărăciei –15% - 2007; din punctul de vedere al PIB-ului Marocul este a 5-a economie africană; sectoare importante din economie sunt agricultura, turismul, prelucrarea fosfaților; proximitatea față de Europa, precum și costurile reduse ale muncii au impulsionat guvernul pentru a deschide economia, inclusiv prin privatizarea anumitor sectoare economice; prioritățile economice viitoare includ strategii de dezvoltare industrială, în special a infrastructurii pentru facilitarea comerțului, dar și investițiile în energie verde, Marocul având drept țintă pentru 2030 obținerea a jumătate din electricitatea necesară prin metode ecologice; persistă însă un grad ridicat de sărăcie și analfabetism, mai ales în mediul rural Domenii: servicii (57.2%), industrie (29.8%), agricultură (13.1%) – 2016 Resurse naturale: fosfați, minereu de fier, mangan, plumb, zinc, pește, sare Comerț: export Îmbrăcăminte și textile, automobile, componente electrice, produse chimice anorganice, tranzistoare, minerale brute, îngrășăminte (inclusiv fosfați), produse petroliere, fructe citrice, legume, pește (Spania, Franța, India, SUA, Italia - 2015) import – petrol brut, echipamente de telecomunicații, gaz și electricitate, țesături textile, grâu, tranzistori, materiale plastice (Spania, Franța, China, SUA, Germania, Italia, Rusia, Turcia - 2015)
 • Domenii ale identității naționale: Patrimoniu cultural: o țară cu istorie bogată, Marocul a incorporat în propria cultură diverse influențe: tradițiile berberilor nativi îmbogățite de cultura islamică, dar și influențe iudaice, franceze sau spaniole; stilurile arhitectonice variază de la cele extrem de ornate până la liniile simple și tonurile naturale UNESCO: Marocul deține 9 situri de patrimoniu UNESCO: medinele (cartiere înconjurate de ziduri cu străzi mici și strâmte) din Fes, Marrakech, Meknes, Tetouan, Essaouira, situl arheologic Volubilis (ruine romane), orașul fortificat Ait-Ben-Haddou, orașul portughez Mazagan și Rabat, capitala modernă și orașul istoric Literatură: literatura marocană a fost scrisă în arabă, berberă și franceză și a cunoscut o perioadă de înflorire în special în timpul dinastiei Almohad din evul mediu; în epoca modernă s-au remarcat autori precum: Mohammed Ben Brahim, Abdelkrim Ghallab, Mohamed Zafzaf, Abdelkrim Ghallab Sport: fotbalul este sportul cel mai popular, în 1986 echipa națională fiind prima dintre țările arabe și africane care s-a calificat în a doua rundă a Cupei Mondiale; performanțele cele mai importante ale sportivilor marocani au fost în atletism (Nawal El Moutawakel - 400 m garduri, aur olimpic în 1984, Saïd Aouita - 5000m aur olimpic tot în 1984, Hicham El Guerrouj - aur olimpic în 2004 la cursele de 1500 și 5000 m); kickboxingul este și el popular, Badr Hari, campion cu naționalitate olandeză, fiind de origine marocană Gastronomie: bucătăria marocană este o fuziune a tradițiilor culinare maure și mediteraneene; se folosesc intens condimentele; șofranul, menta și măslinele, dar și portocalele și lămâile sunt des utilizate; carnea de pui este cea mai populară, consumul de porc fiind interzis de islam; couscous este mâncarea națională prin excelență; alte preparate tipice: pastilla (plăcintă de carne), tajine (tocană denumită după caserola în care se prepară) și harira (o supă pe bază mai ales de legume)
 • Reprezentare în organizații internaționale: Liga Statelor Arabe, Fondul Monetar Arab, ONU + agențiile ONU, G-77, OSCE (partener), Organizația Internațională a Francofoniei, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – stat semnatar, dar care nu a ratificat Statutul de la Roma
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1962– stabilire relații diplomatice
  • 1969 - acord cultural interguvernamental
  • 2013 - Parteneriat de mobilitate UE/SM-Maroc
  • 2015 – declarație de intenții la nivel ministerial în domeniul educației
 • Reprezentare diplomatică
  • 1. În România:
   • Ambasada Regatului Maroc în România
   • Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar: E.S. Dna Faouz El Achchabi
   • Adresa: Str. Dionisie Lupu Nr.78, Sector 1, 010459, Bucureşti
   • Telefon: (0040-21) 317.41.24
   • Fax: (0040-21) 317.41.44
   • Site: www.ambasadamaroc.ro
   • E-mail: ambamarbuc@ambasadamaroc.ro
  • 2. În Maroc:
   • Ambasada României în Regatul Maroc
   • AMBASADOR: Doamna Daniela Brânduşa BĂZĂVAN (acreditată şi în Republica Islamică Mauritania)
   • Adresa: 10, Rue d'Ouezzané, Rabat
   • Telefon: +212 537 72 46 94; 00212 537 73 86 11
   • Fax: +212 537 70 01 96
   • E-mail: rabat@mae.ro
   • Web: http://rabat.mae.ro/
 • Linkuri importante:
  • Portal național: http://www.maroc.ma/en
  • Parlament: http://www.chambredesrepresentants.ma/en
  • Guvern: http://www.cg.gov.ma/#
  • Min. Educației și Formării Profesionale: http://www.men.gov.ma/en/Pages/benmokhtar%E2%80%99sbiography.aspx (nu funcționează la 20.06.2017)
  • Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale - https://www.diplomatie.ma/en/Accueil/tabid/2789/language/en US/Default.aspx
 • Universități:
  • Université Mohammed V - http://www.um5.ac.ma/um5r/
  • Al Akhawayn University - http://www.aui.ma/en/
  • Université Cadi Ayyad - https://www.uca.ma/#
  • Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - http://www.usmba.ac.ma/~usmba2/
  • Université Abdelmalek Essadi - http://www.uae.ma/website/index.php
 • SURSE:
  • CIA world factbook https://www.cia.gov/library/pu-blications/the world factbook/geos/mo.html (mie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
  • BBC country profile http://www.bbc.com/news/world africa 14121438 (pere istorice și fotografia 1)
  • Wikipedia versiunile în engleză https://en.wikipedia.org/wiki/Morocco și română https://ro.wikipedia.org/wiki/Maroc (geografie, istorie, cultură, fotografia 2)
  • MAE https://www.mae.ro/bilateral relations/1803#733 (rel ații bilaterale + reprezentare diplomatică)
  • Uni Rank http://www.4icu.org/ma/ universități