021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse acordate în baza Programului de cooperare în domeniile culturii, educației, tineretului și sportului între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite Mexicane pentru perioada 2014 – 2016, pentru anul 2017/2018 (corespunzând anului 2018 în Mexic):

 • Art. 34 – 3 burse pentru realizarea de studii și cercetări la nivel de specializare, masterat și doctorat, precum și în programe de mobilitate studențească la nivel de licență și post-universitar. Bursele se acordă pentru următoarele nivele de perfecționare:

STUDII

DURATA MAXIMĂ DE FINANȚARE
(bursele SRE se acordă în perioadele menționate în Solicitarea de Propuneri. În cazul în care studiile au o durată mai mare, bursierul va trebui să-și asigure singur cheltuielile pentru perioada rămasă)

Programe de mobilitate la nivel de licență și postuniversitare

O perioadă academică (trimestru, cuatrimestru sau semestru)

Cercetare la nivel postuniversitar și stagiu postdoctoral

12 luni (durata minimă – 1 lună)

Specializare

1 an

Master

2 ani

Doctorat

3 ani

Specializări și sub-specializări medicale

3 ani

Detalii despre oferta părții mexicane se găsesc pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe din Mexic – http://amexcid.gob.mx.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • Înscrierea și taxele de școlarizare conform celor stabilite de fiecare instituție.
 • Asigurarea medicală a Institutului Mexican de Asigurări Sociale Seguro (IMSS), începând cu a treia lună de bursă. Bursierul va trebui să dețină asigurare pentru cheltuieli medicale majore și minore, ca și asistență medicală internațională, care să acopere primele trei luni de ședere în Statele Unite Mexicane.
 • În cazul în care studiile se realizează în altă localitate decât Ciudad de Mexico, se asigură transportul de la Ciudad de Mexico la orașul în care își are sediul instituția de învățământ primitoare la începutul bursei și din localitatea în care se realizează studiile la Ciudad de Mexico la sfârșitul bursei.
 • Indemnizație lunară de 8,074.80 pesos (echivalentul a 595.93 USD) pentru bursele de mobilitate la nivel de licență, specializare, master sau cercetare la nivel de master și studii de spaniolă și cultură mexicană.
 • Indemnizație lunară de 10.093,50 pesos (echivalentul a 744,91 USD) pentru bursele de doctorat, cercetare doctorală, stagiu postdoctoral, specializări și sub-specializări medicale.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • doctoranzi;
  • cadre didactice titulare;
  • medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.;
  • cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții mexicane; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din Mexic, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

Notă: Conform articolului 34 (4) din PROGRAMUL DE COOPERARE ÎN DOMENIILE CULTURII, EDUCAȚIEI, TINERETULUI ȘI SPORTULUI ÎNTRE GUVERNUL ROMÂNIEI ȘI GUVERNUL STATELOR UNITE MEXICANE, candidații trebuie să aibă media minimă 8.0(opt) pentru un sistem de notare de la 0 la 10.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N b .);
 • e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

 

Notă:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
 3. a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
 4. b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
 5. c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
 6. d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.) sau copii legalizate după acestea;
 7. d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
 8. e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
 9. f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
 10. g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
 11. h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Dosarul se întocmește conform Convocatorului de burse (http://amexcid.mx.
Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTĂ:

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Afişarea rezultatelor la evaluarea academică
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor la evaluarea academică
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Comisia mixtă româno-mexicană
--