021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de aplicare a acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în domeniile știinţei, învăţământului şi culturii pentru anii 2003-2006 și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

 • Art. 3
  – părţile vor realiza schimburi de studenţi în limita anuală de 20 de luni.
 •  Art. 4
  – în cadrul colaborării în domeniul perfecţionării cadrelor ştiinţifice şi didactice, Părţile vor trimite, anual, cetăţeni din statele lor la stagii ştiinţifice (de specializare), pentru perioade de cel puţin o lună, în limita anuală de 10 luni.
 • Art. 6
  10 persoane anual la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie polonă.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAŢII

Partea primitoare asigură:

Pentru persoanele prevăzute la art. 3 şi art. 4:

 • proces de învăţământ gratuit şi efectuarea programului de stagiu în instituţiile de învăţământ superior de stat;
 • cazarea cu plată în cămine studenţeşti şi universitare, în condiţiile prevăzute pentru cetăţenii statului părţii primitoare;
 • accesul, cu plată, în măsura posibilităţilor, la cantina unităţii de învăţământ superior respective.

Pentru persoanele prevăzute la art. 6:

 • proces de învăţământ gratuit;
 • cazare şi masă gratuite;
 • suportarea cheltuielilor de călătorie decurgând din programul de sejur.

Partea română asigură

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat. Bursierii trebuie să aibă confirmarea poliței de asigurare pentru cazuri de urgențe medicale sau accidente.

 

Condiţii de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. elevi în clasa a XII-a;
  2. studenţi la învăţământul de zi, la studii universitare de licenţă / de masterat;
  3. doctoranzi;
  4. cadre didactice titulare;
  5. medici rezidenţi (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  6. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

 

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licenţă/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Notă

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
 3. a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
 4. b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
 5. c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
 6. d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
 7. d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
 8. e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
 9. f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
 10. g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
 11. h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

 Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 1. a) Traducerea Curriculum Vitae;
 2. b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 3. c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 4. d) Traducerea listei de lucrări;
 5. e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 6. f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica POLONĂ

Rzeczpospolita Polska- polonă Numele țării provine de la cuvântul pole din slava veche, care înseamnă câmp și descrie mare parte din teritoriu; ipoteza conform căreia numele nu vine direct de la pole, ci a derivat din numele unui popor slavic (polani) a devenit controversată  
 • Capitala și cel mai mare oraș: Varșovia (Warszawa) 3,350,000 locuitori, inclusiv zona metropolitană; densitate zona metropolitană – 549 loc./km2
 • Alte mari orașe Łódź, Cracovia, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin
 • Populație: 38,523,261 milioane locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook) – al 6-lea stat din Europa
 • Suprafață: 312,685km2 (131 % din România)
 • Densitatea populației:  123 loc./km2 – 2016
 • Unități administrative – 16 voievodate: Dolnośląskie (Silezia Inferioară), Kujawsko-Pomorskie (Cuiavia și Pomerania), Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Lubusz), Łódzkie(Łódź), Małopolskie (Polonia Mică), Mazowieckie (Mazovia), Opolskie (Opole), Podkarpackie (voievodatul Carpaților de Jos), Podlaskie (Podlasia), Pomorskie (Pomerania), Sląskie (Silezia), Swiętokrzyskie (Sfintei Cruci), Warmińsko-Mazurskie (Varmia și Mazuria), Wielkopolskie (Polonia Mare), Zachodniopomorskie (Pomerania Occidentală)
 • Geografie și climă:
  • localizare: țără central europeană cu ieșire la Marea Baltică situată între Germania și Federația Rusă
  • vecini : Germania (NV), Cehia (SV)  (E), Slovacia (S) , Ucraina (SE), Belarus (E), Lituania, Federația Rusă (NE) + Marea Baltică (N)
  • relief: morene în nord cu foarte multe lacuri (mai ales în zona de NE), șes în partea de nord și centrul țării, iar în sud munți, mai ales Munții Sudeți și Carpați (Munții Tatra - cei mai înalți din lanțul Carpaților - 70 de vârfuri de peste 2000m, cel mai înalt - Rysy - 2499m); întreaga țară este străbătută de râul Vistula
  • clima: oceanică în nord și vest, continentală în restul țării, alpină în sud
 • Componența etnică: polonezi 96,9%, silezieni 1,1%, germani 0,2%, ucraineni 0,1%, altele sau nespecificate 1,7%
 • Apartenența confesională: creștini - catolici 87,2%, ortodocși 1,3%,protestanți 0,4%;  altele 0,4%, nedeclarată 10,8% - est. 2012
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 11 noiembrie - Ziua Independenței (de Austro-Ungaria, Germania, Rusia 1918)
  • 03 mai – Ziua Constituției (1791)
 • Limbi: polona 98,2%, sileziană 1,4%, altele 1,1%, nespecificat 1,3%; cașubiana este recunoscută drept limbă regională
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):
  • Președinte:Andrzej DUDA - aug.2015
  • Prim-ministru: Beata SZYDŁO - nov. 2015
 • Repere istorice: vestigiile din jurul anului 750 î.Hr sunt cele mai vechi ale culturii luzațiene (de origine slavă); statul polonez s-a cristalizat în sec. X, iar primul rege al Poloniei a fost Boleslav Viteazul în 1025, această perioadă coincide cu creștina slavilor, urmată apoi de fragmentare teritorială datorită luptelor pentru succesiune; 1569 -1795 Uniunea de Lublin cu Marele Ducat al Lituaniei; începând cu 1573 Polonia a avut 11 regi aleși; 1807 - Napoleon crează Ducatul Varșoviei după ce Polonia este este divizată între Rusia, Prusia și Austria; Polonia își recâștigă statalitatea și independența în 1918 după primul război mondial, însă pe 1 sept. 1939 este atacată de Germania nazistă și astfel începe al doilea război mondial; pe teritoriul polonez au avut loc cele mai mari crime ale Holocaustului, lagărul Auschwitz-Birkenau fiind cel mai cunoscut (peste 1 milion de evrei fiind uciși acolo); după 1945 Polonia intră sub influența sovietică, iar în 1955 devine parte din Pactul de Varșovia; conducerea generalului Jaruzelski este destabilizată de mișcările sindicale ale Solidarității conduse de Lech Walesa; alegerea în 1978 a cardinalului de Cracovia, Karol Wojtyla drept Papă are un rol esențial în doborârea comunismului; începând cu anii 90, Polonia devine o țară democratică, iar terapia de șoc practicată de Balcerowicz aduce roade, economia devenind din ce în ce mai avansată; în 1999 țara devine membru NATO, iar în 2004 aderă la UE
 • Moneda și paritate: zlotul polonez 1 PLN = 1,08 RON - 08 mai 2017
 • Economie: PIB – 1,05 trilioane$ (PPC) -2016 ,508 miliarde $ (nominal)–2 016; PIB/locuitor: 27,700$ (PPC), 13,390$(nominal)- 2016; forța de muncă – 17,78 milioane, rata șomajului – 9,6% -2016, populație sub limita sărăciei –17,3% - 2012; economia Poloniei este cea mai puternică din regiune și a 6-a din UE; începând cu 1992 Polonia a avut creștere economică anuală, neîntreruptă nici măcar de criza globală; Polonia a fost singura țară UE ce avea creștere economică în 2009; explicațiile pentru succesul polonez sunt multiple: reformele adoptate imediat după prăbușirea comunismului, procentajul întreprinderilor mici și mijlocii, consumul intern substanțial, accesarea fondurilor europene, dar și beneficiile folosirii propriei monede în perioada crizei Euro sau lipsa unor măsuri de austeritate; creșterea este proiectată să continue, chiar dacă provocările pentru viitor sunt de ordin demografic, având în vedere emigrarea masivă, în special a tinerilor
  • Domenii: servicii (58,9%), industrie (38,5%), agricultură (2,7%) – 2016
  • Resurse naturale: cărbune (locul 5 în lume), dar și cupru, sulf, zinc, plumb, argint, magneziu
  • Comerț: export- mașini și echipamente de transport, produse fabricate intermediare, produse manufacturate diverse, produse alimentare și animale vii -2012 (Germania, UK, Cehia, Franța, Italia, Olanda -2015); import – mașini și echipamente de transport, produse intermediare fabricate, produse chimice, minerale, combustibili, lubrifianți și materiale conexe - 2011 (Germania, China, Rusia, Olanda, Italia, Franța -2015)

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: în Polonia se găsesc 14 obiective UNESCO, printre care: centrul istoric al Cracoviei, Varșoviei și orașului Zamość, orașul medieval Toruń, castelul din Malbork al Ordinului Teutonic; de asemenea, lagărele de exterminare Auscwitz-Birkenau, dar și minele de sare Wiliczka și Bochnia, pădurea Białowieza și bisericile de lemn din Sudul Poloniei
 • Biserica Catolică: ritul romano-catolic a fost un element esențial al identității naționale poloneze, iar importanța Bisericii Catolice în istoria Poloniei drept element de coeziune națională nu poate fi subestimată; sanctuarul marianic de la Częstochowa cu icoana din sec. XIV, Sf. Faustina Kowalska (1905-1938) și Sanctuarul Milostivirii Divine din Cracovia, precum și pontificatul Sf. Ioan Paul al II-lea (născut Karol Wojtyla) reprezintă reperele principale din catolicismul polonez; fostul cardinal de Cracovia, a fost primul slav și polonez din istorie ales la tronul petrin din 1978 până la moartea sa, din 2005 (al doilea pontificat ca durată din istoria Bisericii); Ioan Paul al II-lea a fost canonizat în 2014; susținerea acordată de suveranul pontif sindicatului Solidaritatea și luptei pentru democrație sunt considerate de istorici drept esențiale pentru doborârea comunismului în Europa Centrală și de Est și înfrângerea Uniunii Sovietice
 • Alte personalități ilustre: Nicolaus Copernicus (astronom), Frederic Chopin (pianist și compozitor), Tadeusz Kościuszko (erou al războaielor de independență ale Poloniei și Statelor Unite), Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki și Zygmunt Krasinski, cei „Trei Barzi", Henryk Sienkiewicz (laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1905), Maria Skłodowska Curie (om de știință - Laureat al Premiului Nobel pentru chimie, prima femeie din istorie și singura care a câștigat două premii), Lech Walesa (lider sindical și om politic), Roman Polański și Andrzej Wajda (regizori), Zbigniew Brzezinski (politolog și diplomat americano-polonez)
 • Sport: sporturile cele mai populare în Polonia sunt fotbalul și voleiul; o figură emblematică a fotbalului polonez este Lukas Podolski; în 2012, Polonia a organizat împreună cu Ucraina Campionatul European de Fotbal; alte sporturi: atletism, baschet, handbal, curse de ciclism, ski, hochei pe gheață, tenis, scrimă, înot și haltere
 • Gastronomie: mâncăruri tipice -  kielbasa (mezeluri, mai ales cârnați), pirog (colțunași), pizi (aluat umplut cu carne), śledzie (hering), Bigos (varză călită cu carne), șabovi; băutura preferată este vodca
 • Reprezentare în organizații internaționale: UE (inclusiv Spațiul Schengen), NATO, OECD, ONU + agențiile ONU, OSCE, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1919–stabilire relații diplomatice la nivel de reprezentanță provizorie, ridicate în 1938 la rang de ambasadă
  • 1994 - acord interguvernamental de colaborare în domeniile știință, invățământ, cultură
  • 2003–program de aplicare a acordului interguvernamental pentru perioada 2003-2006
  • 2009 – acord interguvernamental funcționare institute culturale

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada Republicii Polone în România
 • În România: Institutul Polonez din Bucureşti
 • În Polonia: Ambasada României în Republica Polonă
  • Ambasador:  Domnul Ovidiu DRANGA
  • Adresă: Ul. Fr.Chopina 10, 00-559 Warszawa
  • Telefon: + 48 22 621 5983, +48 22 622 25 40 int. 200
  • Fax: +48 22 628 52 64
  • E-mail: varsovia@mae.ro
  • Web: http://varsovia.mae.ro

Link-uri importante

Surse