021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Protocolului între Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului din România și Ministerul Învățământului și Științei din Federația Rusă privind colaborarea în domeniul învățământului pentru anii 2012-2017 și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

 • Art. 2
  – până la 10 persoane la studii complete;
  – până la 8 persoane la doctorantură / aspirantură;
  – până la 5 persoane la cursuri de specializare profesională suplimentară, pe termen de până la 6 luni fiecare.Dacă este cazul, partea primitoare oferă participanților la schimburile pentru studii complete, selecționați de partea trimițătoare, posibilitatea de studia suplimentar limba statului primitor pentru o perioadă de 1 an.
 • Art. 3
  – până la 15 studenți, cercetători și cadre didactice la cursurile de vară  de limbă, literatură, cultură și civilizație rusă.
 • Art. 7 – la Institutul de Stat de Limba Rusă ”A.S. Pușkin” și la Universitatea Pedagogică de Stat;
  – până la 40 de studenți filologi, care studiază limba rusă, în stagii pe specialitatea ”limba și literatura rusă”, precum și un profesor însoțitor, pe o perioadă de până la 4 luni;
  – până la 30 de studenți de la Academia de Studii Economice din București, care studiază limba rusă, în stagii de limbă rusă, pe o perioadă de până la 3 luni;
  – până la 40 de specialiști și profesori de limbă și literatură rusă, dintre care până la 10 profesori din instituțiile de învățământ superior și 30 de profesori din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru specializare pentru o perioadă de până la 4 săptămâni.
 • Art. 8
  – până la 10 cadre didactice din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, în care se studiază limba rusă maternă, la cursuri de specializare pentru o perioadă de până la 14 zile;
  – până la 10 persoane ce locuiesc în România și care se consideră, conform originii lor, că aparțin minorității ruse, pentru studii în instituțiile de învățământ superior ale Federației Ruse.

 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

Partea primitoare asigură (conform documentului de colaborare bilaterală):

Studenților, aspiranților/doctoranzilor și stagiarilor de la art. 2 și 8:

 • – finanțarea studiilor și locuri de cazare în căminele instituțiilor de învățământ superior, contra cost, cu plata cazării de către bursieri,
 • – finanțare la nivelul burselor stabilite pentru cetățenii ruși care își urmează studiile cu finanțare din contul bugetului federal.

Pentru schimburile de studenți și cadre didactice prevăzute la art. 3 partea primitoare oferă studii gratuite, cazare gratuită în cămine și bursă.

Participanții la schimburile prevăzute la art. 2, 3 și 8 vor beneficiază de asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic.

Participanții la schimburile prevăzute la art. 2, 3 și 8 vor suporta cheltuielile pentru polița individuală de asigurare medicală obligatorie în Federația Rusă.

Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă – a se vedea site-urile http://en.russia.edu.ru/ (where to study), http://www.institute-catalogue.ru/ sau http://md.russia.edu.ru/.

Partea română asigură

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. elevi în clasa a XII-a;
  2. studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  3. doctoranzi;
  4. cadre didactice titulare;
  5. medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  6. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Notă

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
 3. a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
 4. b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
 5. c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
 6. d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
 7. d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
 8. e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
 9. f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
 10. g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
 11. h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională

Dosarul nu se returnează.

Copiile după pașaport, adeverință medicală, certificat HIV/SIDA, diplomele de studiu și atestate (în limba română) trebuie legalizate notarial. Centrul Rus poate asigura traducerea în limba rusă a documentelor, dar candidații pot prezenta documentele deja traduse pentru ușurarea procesului.

Programul interviurilor va fi afișat pe FB Centrului sau pe situl nostru http://rou.rs.gov.ru/ru/activities/333

Documente necesare, solicitate de partea rusă, pentru admiterea la studii complete

 1. Formularul completat și semnat, cu fotografie color anexată. În cazul în care vreunul dintre câmpurile obligatorii nu este completat, formularul nu va fi luat în considerare.
 2. Copie după pașaport (paginile trebuie să fie lizibile și să cuprindă informațiile necesare pentru formularea invitației).
 3. Copie după certificatul medical HIV/SIDA.
 4. Adeverință de sănătate care atestă că candidatul este apt pentru studii în Federația Rusă.
 5. Listă cu lucrările publicate și (sau) plan de cercetare (dacă acestea există).
 6. Copii după diplomele de studiu și după certificatele obținute în țara de rezidență.
 7. Adeverință (diploma, certificat)de participare la activități pe tema limbii și culturii ruse (evenimente, concursuri etc.) organizate de centre de limbă rusă, centre culturale ruse sau alte instituții din România.
 8. Chitanța de taxa administrare dosar de 20 de doalri SUA plătiți prin transfer bancar, în contul Centrului: RO65RNCB 0072 1436 9755 0001 cu următoarele date: OFICIUL ROSSOTRUDNICESTVO – CENTRUL RUS PENTRU STIINTA SI CULTURA, BANCA: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. – SUCURSALA SECTOR 1, ADRESA BANCII: CALEA VICTORIEI NR. 155 BL. D1 INTRAREA C SECTOR 1 BUCURESTI

Toate documentele trebuie traduse în limba rusă și copiile legalizate notarial. După trimiterea dosarului scanat veți primi din partea noastră un file de traducere pentru completarea cu care veniți la interviu.

În cazul în care vreuna dintre condiții nu este îndeplinită, cetățeanul străin nu va avea dreptul să studieze în Federația Rusă, iar documentele nu vor fi luate în considerare.

Rezultatele finale vor fi transmise în format electronic de către Ministerul Educației din Rusia, prin sistemul dedicat.

Documente necesare, solicitate de partea rusă, pentru stagiile de specializare profesională sau de cercetare: 

 1. Formularul completat și semnat, cu fotografie color anexată. În cazul în care vreunul dintre câmpurile obligatorii nu este completat, formularul nu va fi luat în considerare.
 2. Copie după pașaport (paginile trebuie să fie lizibile și să cuprindă informațiile necesare pentru formularea invitației).
 3. Copii după diplomele de studiu și după certificatele obținute în țara de rezidență.
 4. Adeverință de sănătate care atestă că candidatul este apt pentru studii în Federația Rusă.
 5. Adeverință de participare la activități pe tema limbii și culturii ruse (evenimente, concursuri etc.) organizate de centre de limbă rusă, centre culturale ruse sau alte instituții din România.
 6. Chitanța de taxa administrare dosar de 20 de doalri SUA plătiți prin transfer bancar, în contul Centrului: RO65RNCB 0072 1436 9755 0001 cu următoarele date: OFICIUL ROSSOTRUDNICESTVO – CENTRUL RUS PENTRU STIINTA SI CULTURA, BANCA: BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. – SUCURSALA SECTOR 1, ADRESA BANCII: CALEA VICTORIEI NR. 155 BL. D1 INTRAREA C SECTOR 1 BUCURESTI

Toate documentele trebuie traduse în limba rusă și copiile legalizate notarial. După trimiterea dosarului scanat veți primi din partea noastră un file de traducere pentru completarea cu care veniți la interviu. În cazul în care vreuna dintre condiții nu este îndeplinită, cetățeanul străin nu va avea dreptul să studieze în Federația Rusă, iar documentele nu vor fi luate în considerare. Rezultatele finale vor fi transmise în format electronic de către Ministerul Educației din Rusia, prin sistemul dedicat.” Având in vedere aceste precizări, le recomandăm candidaților să mențină permanent legătura cu partea rusă, în eventualitatea unor posibile informații noi.

 

Conform informațiilor de la OFICIUL ROSSOTRUDNICESTVO – CENTRUL RUS PENTRU STIINTA SI CULTURA.
Și de pe site-urile http://en.russia.edu.ru/ (where to study), http://www.institute-catalogue.ru/ sau http://md.russia.edu.ru/.

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.

Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Federația RUSĂ

Росси́йская Федера́ция (Rosiiskaia Federația) Cuvântul “rus” pare să provină de la o elită vikingă, care a dominat spațiul slav în sec. IX-XI; în limbile slave și în latină, are valoare de adjectiv, traducându-se prin roșu. Teritoriile rusești erau cunoscute drept Muscovi, până când Petru I a  proclamat Imperiul Rus în 1721.  
 • Capitala:  Moscova – 20,5 milioane locuitori (inclusiv zona metropolitană) - 2017
 • Populație: 142,355,415 milioane locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 17,098,242 km2 (de aprox. 72 de ori mai mare decât România) – cea mai mare țară din lume
 • Densitatea populației:  8,4 loc/km2 (2017)
 • Unități administrative – 22 de republici federale, care se bucură de un mare grad de autonomie și corespund, în general, minorităților etnice ale Rusiei; 48 de regiuni (oblasturi); 7 ținuturi (kraine); 9 districte autonome; o regiune autonomă și două orașe federale – Moscova și Sankt Petersburg
 • Limba: rusă (oficială)
 • Geografie și climă:
  • localizare: stat transcontinental situat în estul Europei și nordul Asiei, diferențe de 10 ore între localități datorită fusurilor orare.
  • vecini : Norvegia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Belarus, Ucraina, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, China, Mongolia și Coreea de Nord; Japonia și SUA sunt foarte aproape la 3 și respectiv 20 km distanță.
  • relief: permafrostul (Siberia și Orientul Îndepărtat) ocupă jumătate din teritoriu; câmpii vaste, stepe în sud, câmpii cu păduri în nord și tundră în zonele de coastă nordică; lanțuri muntoase în sud (Caucaz) și vulcani  în Pen. Kamceatka; în zona centrală, sunt Munții Ural care se întind de la nord la sud și reprezintă delimitarea geografică convențională între Europa și Asia.
  • clima: continentală și arctică, cea mai rece țară din lume
 • Componența etnică: aproape 200 de grupuri etnice și naționale – cele mai importante: ruși 77.7%, tătari 3.7%,  ucraineni 1.35%, bașkiri 1.1%, ciuvași 1.0%, ceceni 1.0%,  armeni 0.8%, alții 9.45%, nedeclarată 3.9% (recensământ 2010)
 • Apartenența confesională: creștini (ortodocși ruși - 74%,  protestanți 2%, catolici 1%),spirituali dar nu religioși 10%, atei 5%, musulmani 7%, alții 2% - 2012
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 12 iunie – Ziua Rusiei (1990 – declararea suveranității); 09 mai – Ziua Victoriei (asupra Germaniei naziste în 1945);  23 februarie – Ziua Apărării Patriei (cunoscută inițial drept Ziua Armatei Sovietice)
 • Formă de guvernământ: federație semi-prezidențială
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: Vladimir PUTIN – din mai 2012;
  • Prim-ministru: Dmitriy Anatolievici MEDVEDEV – din mai 2012, fost președinte între 2008-2012
 • Repere istorice: spațiul rus a fost cucerit de diverse triburi și națiuni între sec. III-VI (goți, huni, avari, turci); slavii au constituit majoritatea populației din sec.VIII; au fost cuceriți de scandinavii varegi, care au stabilit capitala la Novgorod; Rusia Kieveană, cucerirea mongolă, cnezatul Moscovei sec. XIV; în 1574, nepotul lui Ivan cel Mare, Ivan cel Groaznic, a fost încoronat Țar al Rusiei (forma slavizată a termenului roman Caesar); dinastia Romanov – cea mai importantă, datorită realizărilor lui Petru I (1689 – 1725) și Ecaterinei cea Mare (1762 – 1796), care au modernizat Rusia și au transformat-o într-una din marile puteri europene; înfrângere în Războiul Crimeei 1853-1856; 1917 – revoluția bolșevică condusă de Lenin a marcat sfârșitul erei imperiale și începutul epocii comuniste; țarul Nicolae al II-lea și întreaga lui familie au fost executați; Biserica Ortodoxă Rusă i-a canonizat în anul 2000; între 1922-1953, URSS a fost condusă de Stalin; 1991- dizolvarea Uniunii Sovietice.
 • Moneda și paritate: Rubla – 1 RON = 14 RUB, 08 mai 2017
 • Economie: PIB – 3,9 trilioane $ (PPC), 1,3 trilioane $ (nominal) – 2016; PIB/locuitor: 25,185$ (PPC), 8,664 $(nominal) – est. 2017; forța de muncă – 77,41 milioane, rata șomajului – 8,2 % - 2016, populație sub limita sărăciei 11,2% - 2014; în era post-sovietică, economia rusă a cunoscut o perioadă de creștere, în special între 1998-2008, datorită exportului de resurse naturale, în special gaz și petrol; dependența de aceste venituri face țara vulnerabilă la fluctuațiile de pe piața combustibililor; sancțiunile impuse în 2014, după agresiunea din Ucraina, au făcut ca economia rusă să scadă în ultimii doi ani.
 • Domenii: servicii (63%), industrie (27,6%), agricultură (9,4%) – 2016;
 • Resurse naturale: petrol, gaze naturale, metale și cherestea - 80% din totalul exporturilor Comerț: export – Olanda, China, Germania, Italia, Turcia, Belarus, Japonia; import – vehicule, produse farmaceutice, din plastic, produse metalice semi-fabricate, carne, fructe și nuci, instrumente optice și medicale, fier, oțel (China, Germania, SUA, Belarus, Italia).

Domenii ale identității naționale

 • Cultură: Rusia este una din țările cu un vast patrimoniu cultural – Muzeul Ermitaj și Teatrul Balșoi fiind două din simbolurile culturii ruse; Moscova – Biserica Sf. Vasile, Piața Roșie, Sankt Petersburg (Veneția Nordului); stilul arhitectonic rus este caracterizat mai ales de bisericile ortodoxe rusești cu turle rotunde și viu colorate; diversitatea etnică a Rusiei este reflectată în diversele influențe culturale - slave-ortodoxe, musulmane de origine turco-tătară, budhiste, datorită populațiilor din Siberia; costume populare - caftan pentru bărbați, sarafan pentru femei.
 • Patrimoniu UNESCO: 23 locuri, locul 9 în clasamentul țărilor celor mai vizitate de turiști (2013 – 27 milioane)
 • Personalități: Piotr Ilici Ceaikovski,  Sergei Rachmaninoff,  Igor Stravinsky, Sergei Prokofiev (compozitori de talie mondială), Mihail Lermontov, Nicolai Gogol, Fiodor Dostoievski, Aleksandr Pușkin, Lev Tolstoi, Anton Pavlovici Cehov, Serghei Esenin, Boris Pasternak, Alexandr Soljenițîn (literatură), Andrei Rublev, Vasili Kandinsky, Marc Chagall (pictură).
 • Sport: combinând medaliile atleților sovietici și ruși, țara se plasează pe locul 2 după Statele Unite la medalii câștigate în centenarul de competiții olimpice; rușii sunt campioni mondiali și olimpici la hochei pe gheață; Rusia urmează să găzduiască Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, iar, în 2014, a organizat Olimpiada de Iarnă în stațiunea Soci.
 • Gastronomie: bucătăria rusească folosește mai ales pește, pui, ciuperci, fructe de pădure și miere; mâncăruri tipice - Pelmeni, borș, blini (clătite), pirog, solianca, caviar, Stroganoff de vită, ocroșca, salata rusească; vodca este băutura rusă prin excelență, iar medovukha este o altă băutură tipică.
 • Reprezentare în organizații internaționale: G-20, Comunitatea Statelor Independente, ONU (membru permanent al Consiliului de Securitate) + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE – membru fondator, ASEAN, APEC, OCDE, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Organizația Mondială a Sănătății, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – nu acceptă jurisdicția Curții.
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1878 - stabilire relații diplomatice la nivel de legație, 1945 – relații diplomatice cu URSS la nivel de ambasadă transformate după disoluția URSS în reprezentanțe diplomatice ale României în Federația Rusă
  • 1993 - acord interguvernamental de colaborare în domeniul învățământului, științei și culturii
  • 2012 - protocol interministerial în domeniul educației pentru perioada 2012-2017

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada Federaţiei Ruse în România
  • Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar: E.S. Dl. Valery KUZMIN
  • Adresa: 011341 Bucureşti, Şos. Pavel Kiseleff nr. 6, Sector 1
  • Telefon: (0040-21) 222 31 70; 222 34 59; 223 16 52
  • Fax: (0040-21) 222 94 50
  • E-mail: ambasadarusiei@mail.ru
  • Web: www.romania.mid.ru
 • În Federația Rusă: Ambasada României în Federaţia Rusă
  • Ambasador:  Domnul Vasile SOARE
  • Adresă: 119590, Moscova, Mosfilmovskaia uliţa nr. 64
  • Telefon: +7 499 143 0424; +7 499 143 0430
  • Fax: +7 499 143 0449
  • E-mail:  moscova@mae.ro
  • Web: http://moscova.mae.ro/

Link-uri importante

SURSE