021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2018/2019, acordate în baza Programului de colaborare în domeniile învăţământului, ştiinţei şi culturii între Guvernul României şi Guvernul Federal al Republicii Federale Iugoslavia pentru anii 1998, 1999 și 2000 și a adresei Ambasadei Republicii Serbia la București nr. 45/2018, înregistrată la Agenţia de Credite şi Burse cu nr. 58/16.01.2018:

 • până la 20 de luni de bursă pe an, pentru specializare, pe perioade de câte 3-6 luni fiecare. Numărul de luni de burse este condiționat de bugetul disponibil, conform informării Ambasadei Republicii Serbia la București.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/ specializare/ cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5408/ 24.10.2017 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/ 18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • plata bursei şi cazarea în cămine pentru persoanele primite la stagii de specializare, în conformitate cu reglementările interne în vigoare;
 • asistență medicală gratuită, cu excepţia bolilor cronice şi a protezelor dentare.

Partea română asigură,

 • pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/ 2001, transportul internațional( din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limitele bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/ unilateral:
  • studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/ de masterat;
  • doctoranzi;
  • cadre didactice titulare;
  • medici rezidenți( pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.);
  • cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/ stagii de cercetare/ specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/ instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/ institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/ masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți( pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.);
 • e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic și care să cuprindă:

 1. formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2018/2019( www.roburse.ro);
 2. curriculum vitae;
 3. proiect de studiu/ cercetare/ creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector( pentru universități) sau director( pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector( pentru universități) sau director( pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate( titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate( titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/ traduceri publicate în țară și în străinătate( titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă. În cazul în care candidații nu au activitate științifică/ artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acesteia.
 1. copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome( bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 3. adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/ institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 8. copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Notă:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/ sportiv, se vor asimila activitățile specifice( expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
 3. a) program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
 4. b) acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
 5. c) recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
 6. d) actele de studii în copii legalizate sau conformate cu originalul la sediul A.C.B.S.;
 7. d) atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
 8. e) adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
 9. f) adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
 10. g) buletinul de identitate/ cartea de identitate în original, pentru conformarea acestuia cu originalul la sediul A.C.B.S.;
 11. h) certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie în original, pentru conformarea acestuia cu originalul la sediul A.C.B.S.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

 Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creație artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

Notă. Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica SERBIA

Република Србија(Republika Srbija) – sârbă Originea numelui este neclară, însă o supoziție este că ar proveni de la triburile slavice occidentale Sorbi din Lusația (estul Germaniei de astăzi), care s-au stabilit în Balcani în sec. VI d.Hr  
 • Capitala: Belgrad (Београд – Beograd) care înseamnă "orașul alb", 1,659,440  locuitori (inclusiv zona metropolitană), densitate – 514 loc./km2
  • Alte mari orașe: Novi Sad,  Niš, Prizren
 • Populație: 7,143,921 milioane locuitori + 1,883,018  în Kosovo (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Densitatea populației: 92,8 loc./km2 – 2016
 • Unități administrative: 29 de județe
 • Suprafață: 77,474 km2  + 10,887 km2
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară fără ieșire la mare situată în SE Europei - partea centrală a Balcanilor și sudul Câmpiei Panonice
  • vecini: Muntenegru, Bosnia și Herțegovina și Croația (V), Ungaria (N) , România și Bulgaria (E) , Macedonia (S);
  • relief: câmpii în Voivodina, dealuri și munți în partea de SE; teritoriul este străbătut de râurile Dunărea și Morava care oferă acces la Marea Neagră și Europa Centrală, precum și de Tisa, Drava și Sava; cel mai înalt vârf este Daravica (2656) în Alpii Dinarici
  • clima: continentală în nordul țării, iar în sud are influențe mediteraneene
 • Limbi: sârba (oficială) – 88,1% + maghiară 3,4%, bosniacă 1,9% și rromani 1,1%; alte limbi oficiale în Voivodina: română, maghiară, slovacă, ruteană, croată
 • Componența etnică: sârbi 83.3%, maghiari 3.5%, Rroma 2.1%, bosniaci 2%, alții  5.7%, nedeclarat sau nescunoscut 3.4% (est. 2011 - CIA - fără Kosovo); în Kosovo sunt estimați a fi 92.9% albanezi
 • Apartenența confesională: creștini: ortodocși 84,6%, catolici 5%, protestanți 1%, musulmani 3%, niciuna 1,1%, altele 0,8 %, nedeclarată 4,5% - est. 2011; în Kosov sunt 95,6% musulmani
 • Ziua națională:15 februarie – Ziua Suveranității - începutul revoluției sârbe împotriva ocupației otomane (1804) și adoptarea primei constituții (1835
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară
 • Dreptul la vot – 18 ani (16 ani dacă este angajat), sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: Tomislav NIKOLIC (iunie 2012)
  • Prim-ministru: Aleksandar VUCIC (apr. 2014)
 • Repere istorice: antichitate - triburi ilirice și tracice, cucerite apoi de romani în sec. II î.Hr; triburile slave sosesc în sec V-VIII; 1389 - bătălia de la Kosovo Polje în care nobilimea sârbă este decimată de otomani; Serbia se va afla sub controlul Imperiului Otoman pănă la începutul sec. XIX, în ciuda a trei tentative austriece de a prelua controlul; 1914 - sârbul Gavrilo Princip comite atentatul de la Sarajevo (uciderea prințului moștenitor al Austriei, Franz Ferdinand și a soției sale), incident care devine motivul pentru începerea primului război mondial; 1918 - Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor este proclamat, iar în 1929 este redenumit Regatul Iugoslaviei; în al doilea război mondial - marionetă nazistă; 1945-1980 stabilitate și politică externă proprie sub Tito; 1992-1995 dezintegrarea Iugoslaviei duce la război în Croația și Bosnia; 1998-1999 criza din Kosovo; 2000 - acuzarea lui Milosevic de Tribunalul de la Haga de crime împotriva umanității (a murit în 2006 înainte ca să se pronunțe Curtea); 2006 - Muntenegru își declară independența; 2013 - acord de normalizare a relațiilor între Serbia și Kosovo; 2014 - începerea negocierilor de aderare la UE, pe care primul ministru actual, Vucic dorește să le încheie până în 2020
 • Moneda și paritate: dinar sârb, 1 RON = 27 RSD - 10 mai 2017
 • Economie: PIB – 101,5 miliarde $ (PPC) -2016 , 37,76 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 15,828 $ (PPC), 5908 $(nominal); forța de muncă – 2,91 milioane, rata șomajului – 18,9% -2016, populație sub limita sărăciei – 9,2% - 2013; sancțiuni economice și intervenția militară NATO din 1999, dezintegrarea Iugoslaviei și războaiele interetnice au afectat puternic economia Serbiei, însă aceasta este în revenire; în domeniul agricol, Serbia se remarcă prin producția de prune (loc 1 în Europa și 2 în lume după China) și zmeură (locul 2 mondial după Polonia); 60% din suprafața Serbiei este teren arabil
  • Domenii: servicii (47,6%), industrie (42,7%), agricultură (9,7%) – 2016
  • Resurse naturale: cărbune (al 7-lea producător din lume), cupru, aur
  • Comerț: export- fier și oțel, cauciuc, haine, grâu, fructe și legume, metale neferoase, aparate electrice, produse din metal, arme și muniții, automobile (Italia, Germania, Bosnia-Herțegovina, România, Rusia) – 2015;  import – mașini și echipamente de transport, carburanți și lubrifianți, bunuri fabricate, produse chimice, produse alimentare și animale vii, materii prime (Germania, Italia, Rusia, China, Ungaria, Polonia) - 2015
 

Domenii ale identității naționale:

 • Patrimoniu cultural: nordul Serbiei poate fi descris drept central-european, datorită influențelor maghiare și austriece, iar sudul aparține spațiului cultural din Estul Europei; îmbinarea celor două influențe este evidențiată și de faptul că sârbii folosesc atât alfabetul latin, cât și cel chirilic, chiar dacă, din punctul de vedere al confesiunii, sunt creștini ortodocși; influența cea mai puternică asupra Serbiei a fost exercitată de Imperiul Bizantin; Sf. Sava este întemeietorul Bisericii Ortodoxe Sârbe; mănăstirile reprezintă cele mai importante vestigii din evul mediu, cea mai importantă fiind Studenica (1190); Belgrade International Theatre Festival – BITEF, unul din cele mai vechi din lume;
 • Obiective UNESCO : mănăstirile Stari Ras și Sopoćani, mănăstirea Studenica, Complexul Monahal Medieval din Kosovo (în pericol din 2006), Gamzigrad - Romuliana, precum și Palatul lui Galerius; din lista Programului Memoriile Lumii fac parte: Scripturile Miroslav, manuscrise din secolul XII și arhiva Nikola Tesla.
 • Personalități: cel mai faimos om de știință de origine sârbă este Nikola Tesla, care a trăit în Statele Unite (inventator prolific: curentul alternativ, motorul de inducție, bobina Tesla); Ivo Andric, câștigător al Premiului Nobel pentru Literatură în 1961; Emir Kusturica – cineast, câștigător Golden Globe și Cannes
 • Sport: cele mai populare sporturi: fotbal, baschet (campioni mondiali în 1998 și 2002), tenis, volei, polo și  handbal; sportivi sârbi celebri: Dejan Stanković (fotbal), Vlade Divac (NBA Hall of Famer), Novak Đoković, Ana Ivanovic, Jelena Janković (campioni tenis)
 • Gastronomie: influențe balcanice și turcice, dar și mediteraneene și central-europene; ca și în România, tradiția de primire a oaspeților este să li se ofere sare și pâine; mâncăruri tipice: ćevapčići (un fel de cârnați), sarma, kajmak; sârbii se consideră poporul de origine a rachiului (rakija);  Slivovitz - rachiul din prune este băutura națională a Serbiei
 • Reprezentare în organizații internaționale:  țară candidat UE, acorduri comerciale BSEC și CEFTA, ONU + agențiile ONU,  OSCE, Consiliul Europei,  Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului – în proces de aderare, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Organizația Internațională a Francofoniei (observator), Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:

 • 1879 – stabilire relații diplomatice la nivel de legație, iar în 1939 la nivel de ambasadă
 • 1956 - acord interguvernamental de colaborare culturală
 • 2016 (site MAE) – în curs de negociere un acord bilateral în domeniile educaţiei, ştiinţei, culturii, tineretului şi sportului.
 

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Republicii Serbia în România
  • Ambasador: E.S. Dl. Branko Branković
  • Adresa: 010573 Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 34, Sector 1
  • Telefon: (0040-21) 211 98 71;  211 98 72;  211 98 73;  210 03 59 (protocol)
  • Fax: (0040-21) 210 01 75
  • E-mail: mail@ambserbia.ro
 • În Republica Serbia: Ambasada României în Republica Serbia
 

Link-uri utile:

 

Surse: