021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației, Științei, Cercetării și Sportului din Republica Slovacă pentru perioada 2013-2016 și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

 • Art. 2
  • pâna la 25 de luni de bursă pentru studii universitare parţiale, împărţite în perioade de 5 până la 10 luni. Primirea la studii este condiţionată de cunoaşterea limbii Părţii primitoare sau a limbii engleze.
 • Art. 3
  • până la 20 de luni de bursă pentru stagii de specializare şi studii, adresate doctoranzilor şi cadrelor didactice universitare (cercetători şi pedagogi). Acestea pot fi împărţite în perioade de 3 până la 10 luni. Primirea la studii este condiţionată de cunoaşterea limbii Părţii primitoare sau a unei limbi de circulație internațională.
 • Art. 4
  • 5 burse pentru studenţi şi cadre didactice, la cursurile de vară de limbă, literatură şi civilizaţie.
 • Art. 6
  • a.burse guvernamentale de studii pentru învăţământul superior pentru cetăţenii români de naţionalitate slovacă, potrivit Metodologiei aprobate de Guvernul Republicii Slovace;
  • b.cursuri de specialitate şi metodică, adresate unui număr de până la 25 de cadre didactice preuniversitare din România, din instituții de învățământ cu limba de predare slovacă, cu durata de 14 zile;
  • c.până la 25 de elevi din ciclul primar şi 2 cadre didactice însoţitoare de naţionalitate slovacă şi până  la 20 de elevi din ciclul gimnazial şi 2 cadre didactice însoţitoare de naţionalitate slovacă la “Şcoala în natură”; maximum 10 elevi de liceu şi un pedagog însoţitor de naţionalitate slovacă la cursuri de limba slovacă și despre realitatea slovacă.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii / cercetare / specializare / cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 1. Pentru art. 2 şi art. 3 (studii parţiale şi stagii de specializare):
  • învăţământ gratuit;
  • bursă lunară, în conformitate cu prevederile legale interne;
  • cazare şi masă în aceleaşi condiţii cu cele ale cetăţenilor proprii;
 2. Pentru art. 4 (cursuri de vară, de limbă, literatură şi civilizaţie):
  • Masa, cazarea şi plata transportului intern (care reies din programul oficial al cursului) şi diurnă, conform prevederilor legale interne.
 3. Pentru art. 6 :
  • art. 6 lit. a: condiţii de studiu pentru bursierii guvernamentali, cetăţeni români de naţionalitate slovacă sunt reglementate de Metodologia aprobată de Guvernul Republicii Slovace pentru acordarea burselor;
  • art. 6 lit. b: cheltuielile de sejur (cazare, masă, bursă);
  • art. 6 lit. d: cazare gratuită şi masă completă; cheltuieli privind activitatea didactică şi extradidactică; cheltuieli legate de transport, conform programului oficial al sejurului.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor.

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. elevi în clasa a XII-a;
  2. studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  3. doctoranzi;
  4. cadre didactice titulare;
  5. medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  6. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

 1. Dosarul în limba română care poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:
 2. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 3. Curriculum Vitae;
 4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Notă:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

 Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună candidații nominalizați la Registratura A.C.B.S., documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

 

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica SLOVACĂ

Slovenská republika Termenul de "slovac" provine de la "slovenin", care are drept rădăcină "slovo" (cuvânt) și înseamnă  "persoane care vorbesc aceeași limbă".  
 • Capitala: Bratislava (cunoscută în trecut drept Pressburg/ Pozsony/Pressporek)  659,578 (inclusiv zona metropolitană) locuitori, densitate – 1177 loc./km2 (2012) Alte mari orașe Košice și Prešov
 • Populație: 5,445,802 milioane locuitori(est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 49,035  km2 (20 % din România)
 • Densitatea populației:  111 loc/km2 – 2016
 • Unități administrative – 8 regiuni (kraje, singular - kraj) Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava, Žilina
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară central europeană fără ieșire la mare
  •  vecini : Austria(SV), Cehia (NV), Polonia (NE), Ucraina(SE), Ungaria (S)
  • relief: predominant muntos - Carpații Mici și Carpații Albi, precum și Masivul Tatra Înaltă (la granița cu Polonia); cel mai înalt vârf este Gerlachovský (2655m); câmpii în SV și SE; râuri: Dunărea + afluenții săi, Hron și Vah, precum și Morava
  • clima: temperat continentală
 • Componența etnică: slovaci 80.7%, maghiari 8.5%, Rroma 2%, alții sau nespecificat 8.8% (est. 2011).
 • Apartenența confesională: creștini: romano-catolici 62%, protestanți 8,2% greco-catolici 3,8%, altele sau nespecificate 12,5%, niciuna 13,4% - est. 2011
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 1 ianuarie - Ziua Republicii (independența de Cehia 1993)
  • 29 augustZiua Revoltei Naționale (împotriva nazismului 1944)
  • 1 septembrie - Ziua Constituției (adoptare -1992)
  • 28 octombrie – Ziua Independenței (de Austro-Ungaria -1918)
 • Limbi: slovaca (oficială) 78.6%, maghiara 9.4%, Rroma 2.3%, rutenă 1%, altele sau nespecificate 8.8% (est. 2011)
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (aprilie 2017):  ­
  • Președinte: Andrej KISKA (iunie 2014)
  • Prim-ministru: Robert FICO (aprilie 2012)
 • Repere istorice: vestigii preistorice, cea mai faimoasă fiind Venus din Moravany (cea mai veche statuie de femeie, fabricată din os de mamut - 22,800 î.Hr); celții și tracii, culturile Hallstatt și La Tenne; cucerirea romană; invaziile hunilor și apoi ale avarilor în sec IV-VII; triburile slave au ajuns pe acest teritoriu în sec. V; Marele Imperiu al Moraviei începând cu 833; prezența Sf. Chiril și Metodiu în 863; din 1000 - parte din Regatul Ungariei  până la înfrângerea Imperiului Austro-Ungar în primul război mondial și dizolvarea acestuia în 1918; între 1536-1848 Bratislava (Pozsony/Pressburg) a fost capitala Ungariei; 1918-1939 Cehoslovacia, apoi dominația sovietică, 1968 - incidentele de la Praga; 1993 - separarea de Cehia, 2004 - aderarea la UE și NATO, 2009 - adoptarea Euro
 • Moneda și paritate:  Euro (1 Euro = 4,55 RON)  - 09 mai 2017
 • Economie: PIB – 169,1 miliarde $ (PPC), 90,26 miliarde $ (nominal) – 2016; PIB/locuitor: 31,182 $ (PPC), 16,648 $(nominal)- 2016; forța de muncă – 2,74 milioane, rata șomajului – 9,8% -2016, populație sub limita sărăciei – 12,6% - 2014; economie puternică, în creștere, cu un venit mediu ce reprezintă 76% din media UE din 2014;  Bratislava este a treia regiune europeană ca bogăție după Luxemburg (orașul) și Hamburg; 97% din PIB se datoarează exporturilor
  • Domenii: servicii (64,8%), industrie (31,6%), agricultură (3,6%) – 2016
  • Resurse naturale: păduri, cupru, zinc, mangan, plumb, fier și lignit
  • Comerț: export - vehicule și piese, mașini și echipamente electrice, reactoare nucleare și cuptoare, fier și oțel, uleiuri minerale și combustibili (Germania, Cehia, Polonia, Austria, Ungaria, Franța, UK, Italia) – 2015; import – echipamente electronice, mașini și echipamente de transport, reactoare nucleare, combustibili (Germania, Cehia, China, Rusia, Polonia, Ungaria) – 2015

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: cultură populară foarte puternică, care include multe biserici din lemn, care fac parte din patrimoniul UNESCO; castele medievale și catedralele fac și ele parte din patrimoniul cultural european și mondial; o figură emblematică a folclorului slovac este Juraj Jánošík - figură legendară de justițiar cu faimă de Robin Hood care a trăit între 1688-1713; mitul său este răspândit în întreaga Europă Centrală, inclusiv în Cehia și Polonia
 • Curente artistice și personalități: gotic, romantism, impresionism, art nouveau, pop art; Paul de Levoča (pictor medieval care a realizat pictura celui mai mare altar gotic din lume - Biserica Sf. Iacob din Levoča); părinții lui Andy Warhol (lider al mișcării pop art) erau ermigranți americani de origine slovacă; Alexander Dubček - lider politic sec XX - reformatorul comunist identificat cu Primăvăra de la Praga din 1968 înăbușită de tancurile sovietice și trupele Pactului de la Varșovia; între 1989-1992 a fost liderul Parlamentului Cehoslovac
 • Sport: cele mai populare: hochei pe gheață și fotbal; echipa națională de hochei a câștigat patru medalii la campionatele mondiale, cea mai recentă fiind medalia de argint la Campionatul Mondial din 2012 de la Helsinki; cele mai multe medalii olimpice au fost câștigate de sportivii de canoe, care au câștigat cel puțin o medalie în fiecare olimpiadă, începând cu cea de la Atlanta din 1996
 • Gastronomie: influențe maghiare, cehe și austrice, dar și ucrainiene și poloneze; bucătăria slovacă se bazează mai ales pe carne de porc și pui, făină, cartofi, varză și produse lactate; datorită pădurilor dese, vânatul este și el popular în Slovacia; mâncăruri tradiționale: bryndzové halušky (găluști pe bază de cartofi și brânză), Bryndza - un tip de brânză de oaie, iar termenul este preluat din română, kapustnica (supă pe bază de varză), krvavnica (un fel de sângerete); vinul este foarte popular în Slovacia, iar vinul Tokaj se produce nu doar în Ungaria, dar și în zona de SE a Slovaciei
 • Reprezentare în organizații internaționale:  UE (inclusiv spațiul Schengen și zona Euro); Slovacia a avut Președinția Consiliului UE în 2016;  NATO, OCDE, Grupul de la Visegrad, ONU + agențiile ONU, OSCE, Consiliul Europei,  Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1920 – stabilire relații diplomatice cu Cehoslovacia, iar în 1993 cu Republica Slovacă
  • 1994 - acord interguvernamental de colaborare în domeniile științei, învățământului, culturii și sportului
  • 2013 – program interministerial de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2013-2016

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada Republicii Slovace în România
  • Ambasador: E.S. Dl Ján GÁBOR
  • Adresa: Str. Oţetari nr. 3, sector 2, 020977, Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 300.61.00; 300.61.07
  • Fax: (0040-21) 300 61 01
  • E-mail: emb.bucharest@mzv.sk
 • În Republica Slovacă: Ambasada României în Republica Slovacă
  • Ambasador:  Doamna Steluţa ARHIRE
  • Adresa: Ticha 45/A, 811 02 Bratislava
  • Telefon: + 421 2 207 27 147
  • Fax: + 421 2 207 27 547
  • E-mail: bratislava@mae.ro

Link-uri importante

Surse