021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse, pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Înțelegerii de colaborare între Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România și Ministerul Educației și Culturii din Republica Ungară, privind colaborarea în domeniul învățământului pentru anii 2007 – 2011 și a adresei Tempus Public Foundation nr. AL-1023-1/2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1472/16.12.2016:

Se acordă burse pentru:

 • studii parțiale / semestriale;
 • studii complete (finalizate cu diplomă);
 • stagii ide cercetare.

Bursele pentru cursurile de vară vor fi anunțate în luna ianuarie 2017.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul Tempus Public Foundation – www.tka.hu.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

Informații se găsesc pe site-ul Tempus Public Foundation – www.tka.hu.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur, o singură dată pe an universitar) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. elevi în clasa a XII-a;
  2. studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  3. doctoranzi;
  4. cadre didactice titulare;
  5. medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  6. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;- bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
 • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
 • Cod fiscal: 26318777
 • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
 • Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Note:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 1. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

 

Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Informații privind completarea formularului on-line se găsesc pe site-ul Tempus Public Foundation – www.tka.hu.
TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURILOR PE SITE-UL TEMPUS PUBLIC FOUNDATION ESTE 30 IANUARIE 2017.
Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor Tempus Public Foundation - www.tka.hu.
Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
UNGARIA

Magyarország Numele autohton de "Magyarorszag" înseamnă Țara maghiarilor și se pare că derivă de la grupul cel mai mare al triburilor ungare, Megyer; termenul din română provine din latină, care a preluat și transformat grecescul Oungroi în Ungri și, mai apoi, Hungari, pentru a denumi triburile care au ajuns în Câmpia Panoniei în sec.IX  
 • Capitala și cel mai mare oraș: Budapesta (Budapest) 3,303,786 locuitori – inclusiv zona metropolitană, densitate – 3,348 loc./km2(2013)
  • Alte mari orașe Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, Győr
 • Populație: 9,874,784 milioane locuitori(est. iulie 2016 – CIA World Factbook); în România, minoritatea maghiară are 1,22 milioane locuitori (6,5% din populație)
 • Suprafață: 93,028km2(39% din România)
 • Densitatea populației:  105,9loc./km2– 2016
 • Unități administrative – 19 județe (megye) Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplen, Csongrad, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pesta, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala; 23 municipii și capitala Budapesta
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară fără  ieșire la mare în zona Europei Centrale și de Est
  • vecini: Slovenia (SV), Austria (V), Slovacia(N), Ucraina (NE), România (E), Serbia și Croația (S)
  • relief: Dunărea și Tisa care traversează Ungaria contribuie și la diferențierea geografică a țării; partea centrală și de est este formată de Marea Câmpie Maghiară (Alföld), iar în nord și vest sunt lanțuri muntoase, cel mai înalt punct fiind la granița cu Slovacia, vf. Kékes 1,014M; lacul Balaton este cel mai mare din Europa Centrală
  • clima: majoritatea țării are climă temperat continentală, cu excepția unei mici zone din sud, din zona Pécs, care are un climat mediteranean.
 • Componența etnică: maghiari 85,6%, rroma 3,2%, germani 1,9%, alții 2,6%, nespecificat 14,1%
 • Apartenența confesională: creștini: romano-catolici 37,2%, calviniști 11,6%, luterani 2,2%, greco-catolici 1,8%, altele 1,9%, niciuna 18,2%, nedeclarată 27,2% - est. 2011
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 15 martie– ziua memorială a Revoluției de la 1848
  • 20 august – Ziua Sf. Ștefan (primul rege al Ungariei)
  • 23 octombrie – ziua memorială a Revoluției din 1956
 • Limbi: maghiara (oficială) 99,6% + engleza, germana, rusa, româna, franceza, altele
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară.
 • Dreptul la vot – 18 ani, 16 ani (în caz de căsătorie), sufragiu universal.
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte:János ÁDER - mai 2012
  • Prim-ministru: Viktor ORBÁN - mai 2010
 • Repere istorice: hunii conduși de Attila au invadat teritoriul panonic în sec V d.Hr; au urmat avarii și longobarzii; crearea statului maghiar este atribuită lui Arpad, în 895, iar în anul 1000 regele Ștefan I (cunoscut ca Sfântul Ștefan) a devenit primul rege maghiar și a creștinat țara; un moment culminant în istoria maghiară îl constituie domnia lui Matei Corvin (1458-1490), fiul lui Iancu de Hunedoara (cunoscut drept Janos Hunyadi în Ungaria) - moment de efervescență culturală și luptă împotriva ofensivei otomane în Europa; 1526 înfrângere în bătălia de la Mohacs, când centrul Ungariei devine pașalâc; urmează apoi dominația austriacă, 1848 - revoluția lui Lajos Kossuth, înăbușită de armată imperială; 1867 - dualismul austro-ungar ,până la înfrângerea din al doilea război mondial; 1919 - Bela Kun proclamă Statul Sovietic Ungar, 1956 - revoluția condusă de Nagy Imre este înfrântă; în anii 70, Janos Kadar întreprinde reforme de liberalizare economică și culturală, 1989 - trecerea pașnică la pluralism și democrație; 1999 - integrare în NATO, 2004 - aderare la UE;
 • Moneda și paritate: forint, 1 RON = 69 HUF  - 10 mai 2017
 • Economie: PIB – 267,6 miliarde $ (PPC) -2016 ,117 miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 27,200$ (PPC), 13,500$(nominal)- 2016; forța de muncă – 4,56 milioane, rata șomajului – 6,6% -2016, populație sub limita sărăciei –14,9% - 2015; economia Ungariei, deschisă totalmente prin prăbușirea comunismului este una competitivă în regiune; investițiile străine directe se ridicau la aproape 120 miliarde $ în anul 2015; tehnologia și știința sunt dezvoltate
  • Domenii: servicii (64,7%), industrie (31,8%), agricultură (3,5%) – 2016
  • Resurse naturale: bauxită, cărbune, petrol, gaz natural, uraniu, lignit și minereu de fier; terenurile din nordul țării sunt foarte fertile
  • Comerț: export- mașini și echipamente, alte produce, produse alimentare, materii prime, combustibili și energie electrică -2012 (Germania, România, Slovacia, Austria, Italia, Franța, UK, Cehia) -2015; import –mașini și echipamente, alte produce, combustibili și energie electrică, produse alimentare, materii prime -2012 (Germania, China, Austria, Polonia, Slovacia, Franța, Cehia, Olanda, Italia) -2015

Domenii ale identității naționale:

 • Patrimoniu cultural: Ungaria are 8 situri în patrimoniul UNESCO, printre care: zona istorică a Budapestei (inclusiv malurile Dunării, Castelul Buda și cartierul din jurul lui și bulevardul Andrássy), necropola creștină de la Pécs, abația benedictină Pannonhalma, vechiul sat Hollókő și regiunea vinicolă Tokaj; cultura maghiară se remarcă prin folclorul său, compus nu doar din muzică și dans (e.g. csárdás), dar și din meșteșuguri, precum broderiile, sculpturile și ceramica pictată; înainte de creștinare și preluarea alfabetului latin, limba maghiară folosea caractere care semănau cu runele scandinave; Gesta Hungarorum a cronicarului Anonymus a fost scrisă la începutul sec. XIII.
 • Arhitectură: Budapesta găzduiește cea mai mare sinagogă din Europa (construită în 1859 - stilul revigorării maurice), cea mai mare baie termală din Europa - Szechenyi (construită în 1913 - stilul Renașterii moderne), cea mai mare clădire din Ungaria - Parlamentul (construit în stil neogotic între 1885-1904); de asemenea, în Ungaria a fost construită una din cele mai mari bazilici din Europa (cea de la Ezstergom) și a doua abație ca mărime din lume (cea de la Pannonhalma); alte clădiri importante sunt: Palatul Esterháza („Versailles-ul maghiar”), Opera Maghiară de Stat sau Podul Lanțurilor din Budapesta
 • Personalități marcante: Ungaria are 13 laureați Nobel, primul în  1905, Fülöp Lénárd pentru fizică, iar cel mai recent, Avram Hersko în 2004 pentru chimie; alte domenii au fost economia, medicina, iar în 2002 Imre Kertész (supraviețuitor al Holocaustului) a câștigat Premiul Nobel pentru literatură; cei mai faimoși muzicieni ai Ungariei: Ferencz (Franz) Liszt - pianist, compozitor și dirijor, Béla Bartók - compozitor, pianist și etno-muzicolog
 • Sport: Ungaria este pe locul 8 în topul țărilor medaliate la Jocurile Olimpice, având 497 de medalii; sporturile în care au excelat atleții maghiari au fost mai ales cele legate de apă, în special polo și caiac-canoe; în afara Budapestei, are loc începând din 1986 cursa de Formula 1 de la Hungaroring; șahul este un alt sport important, în timp ce în fotbal s-a remarcat Ferenc Puskás, care a fost desemnat cel mai prolific marcator al sec. XX (84 de goluri în 85 de meciuri pentru naționala Ungariei și 514 goluri în 529 de meciuri în campionatul maghiar și cel spaniol)
 • Gastronomie: componenta gastronomică a identității maghiare este foarte importantă; bucătăria maghiară este faimoasă pentru gulașul și paprika (ardei gras roșu); pudra de paprika este folosită drept condiment pentru foarte multe feluri de mâncare; dulciuri tipice: prăjitura Doboș, ștrudelurile (cu mere, vișine, mac sau brânză), găluștile cu prune; băuturi: palinka și vinurile din regiunea Tokaj; se spune că  Ludovic al XIV ar fi definit vinul Tokaj drept "Vinum Regum, Rex Vinorum - vinul regilor, regele vinului")
 • Reprezentare în organizații internaționale: UE, Grupul de la Visegrad, NATO, OECD, ONU + agențiile ONU, OSCE, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1920– stabilire relații diplomatice la nivel de legație, 1954 – la nivel de ambasada, 2002 – Parteneriat Strategic
  • 1961- acord interguvernamental de colaborare culturală și științifică
  • 1997 – recunoașterea reciprocă a diplomelor de studiu
  • 2005 – funcționare institute culturale

Reprezentare diplomatică

Link-uri importante

Surse