021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului  de cooperare în domeniile educației și formării între Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice din România și Ministerul Educației și Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2016-2020 și adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

 • Art. 4 – maximum 20 (douăzeci) burse de studii complete de licență, de masterat sau doctorat.
  Persoanele nominalizate pentru burse de studii, care nu cunosc limba vietnameză, vor avea un curs pregătitor de limbă. Durata anului pregătitor pentru studii universitare de licență este de maximum un (1) an academic, iar pentru studii universitare de masterat, doctorat și învățământ postuniversitar, inclusiv în domeniul sănătate, este de cel puțin 6 luni.
 • Art. 5 – până la 9 (nouă) luni-bursă la cursurile de specializare și de cercetare, în instituții de învățământ superior acreditate.Persoanele nominalizate pentru stagii de specializare, cele care participă la cursuri intensive, pot urma cursuri într-una din limbile de circulație internațională (engleză sau franceză), doar după ce au primit acordul scris al instituției gazdă.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • bursă lunară, în conformitate cu legislația internă în vigoare; cuantumul acestei burse se va comunica pe cale diplomatică;
 • scutire de taxe de școlarizare;
 • asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare a statului primitor;
 • cazare gratuită și acces la cantinele universitare, în aceleași condiții ca pentru studenții proprii.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • elevi în clasa a XII-a;
  • studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • doctoranzi;
  • cadre didactice titulare;
  • medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
  Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

  • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Note:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 1. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

 

I. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creație artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
--
Formularul părții vietnameze
Republica Socialistă VIETNAM

Cng Hòa Xã Hi Ch Nghĩa Vit Nam - vietnameză "Viet nam" înseamnă "Vietul de sud", iar "Viet" este un termen datând din sec. II î.Hr și denumește populația care locuia în sudul Chinei și actualul Vietnam  
 • Capitala: Hanoi (Hà Nội - vietnameză) – al doilea oraș alt țării, 7,587,800 locuitori, densitate –2300loc./km2– 2015 Alte mari orașe: Ho Și Min(Thành phố Hồ Chí Minh), cunoscut și drept Saigon - cel mai mare oraș al Vietnamului, 8,426,100 locuitori, densitate 4000 loc./km2 -2016; Haiphong, Danang și Cần Thơ au și ele peste un milion de locuitori fiecare
 • Populație: 95,261,021 locuitori(est. iulie 2016 – CIA World Factbook) – locul 15 în lume
 • Suprafață: 331,210km2(139 % din România)
 • Densitatea populației:  276 loc./km2– 2016
 • Unități administrative – 58 provincii (tỉnh - vietnameză de la chinezescu 省, shěng) + 5 municipalități (cele cinci orașe numite la secțiunea capitală și alte mari orașe); au același nivel administrativ precum provinciile
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară din SE Asiei aflată în Estul Peninsulei Indochinei
  • vecini : Laos(V), Cambodgia(SV), China(N), Marea Chinei de Sud (E)
  • relief: munții acoperă 40% din suprafață Vietnamului, pădurile tropicale 42% și câmpiile 18%; vârful cel mai înalt este Phan Xi Păng (3143m); în nordul țării este Delta Fluviului Roșu, iar în sud Delta Fluviului Mekong, zonă mai dens populată
  • clima: umedă subtropicală în nord, musonică în centru și tropicală în sud; variațiile de temperatură pe parcursul anului nu sunt foarte mari în zona de sud – în Ho Și Min, de exemplu, ele variază între 21-28oC); există însă diferențe între zonele de câmpie/deltă și cele montane
 • Componența etnică: 54 de grupuri etnice recunoscute de guvernul vietnamez; grupul dominant Viet (Kinh) - 85,7% și altele Hmnog, Dao, Tay, Nung - recensământ din 2009
 • Apartenența confesională: budiști 7,9%, creștini: catolici 6,6%, protestanți 0,9%; hoa hao 1,7%, cao dai 0,9%; musulmani 0,1 %, niciuna 81,8% (est.2009); deși mulți vietnamezi nu sunt aderenți ai niciunei religii, o mare parte din ei practică ritualuri locale, în special devoțiunea pentru înaintași
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 2 septembrie declararea independenței de Franța și Japonia (1945) – în 2017 se sărbătorește pe 4 sept.
  • 30 aprilie – ziua reunificării – în 2017 se sărbătorește pe 1 mai
  • 28 ian 2017– Noul An vietnamez
 • Limbi: oficială - vietnameza; engleza devine din ce în ce mai populară înlocuind limba franceză drept a doua limbă; limbi minoritare sunt:  tày, mường, cham, khmeră, chineză, nùng, și h'mông
 • Formă de guvernământ: republică socialistă monopartidă
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: Tran Dai Quang (aprilie 2016) - rol ceremonial
  • Prim-ministru: Nguyen Xuan Phuc (aprilie 2016)
  • Secretar General al Partidului Comunist - Nguyen Phu Trong (ian. 2011)
 • Repere istorice: vestigii din paleolitic; 1000 î.Hr - a apărut cultura Đông Sơn impulsionată de cultivarea orezului și exploatarea bronzului; dinastia Hồng Bàng este considerată prima din istoria Vietnamului; cucerirea nordului de către China a impus dominația chineză pentru un mileniu  până în 938 d.Hr; între sec. XI și XVIII, Vietnamul s-a extins spre sud, cucerind regatul Champa și parte a Imperiului Khmer; 1858 - începe ocupația colonială franceză; 1930 - Ho Și Min creează Partidul Comunist din Indochina; 1945-1950 lupte pentru independență; 1954 - conferința de la Geneva împarte Vietnamul în două țări; 1964-1975 - intervenția militară americană - înfrângerea din războiul din Vietnam fiind una din cele mai importante eșecuri ale politicii externe americane (numărul total de victime ale războiului are estimări variate de la 1,35 la 3,9 milioane); 1976 - reunificarea celor două părți beligerante sub forma unei republici socialiste; 1994 - ridicarea embargoului american după trei decenii și în 1995 normalizarea și reluarea contactelor diplomatice; 2000 - vizită a președintelui Clinton; 2007 - Vietnamul aderă la Organizația Mondială a Comerțului
 • Moneda și paritate: đồng, 1 RON = 5,43 VND  - 10 mai 2017
 • Economie: PIB – 594.9 miliarde $ (PPC) -2016 , 200,5 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 6400 $ (PPC), 2371 $(nominal)- 2015; forța de muncă – 54,93 milioane, rata șomajului – 3,7% -2016, populație sub limita sărăciei –11,3% - 2012; deschiderea economiei a dus la 40% numărul companiilor de stat; rata sărăciei a fost redusă semnificativ, iar Vietnamul este una din țările cu cea mai mare dezvoltare din regiune
  • Domenii: servicii (44%), industrie (39%), agricultură (17%) – 2016; începând cu anii 90, turismul s-a dezvoltat și el (10 milioane de turiști – 2016)
  • Resurse naturale: cărbuni, fosfați, bauxită, cupru, aur, argint, zinc, zăcăminte de petrol și gaze în apele teritoriale - neexploatate încă în mod corespunzător, din cauza războiului și modelului economic comunist practicat până în anul 2000, când Vietnamul s-a deschis pentru comerțul internațional
  • Comerț: export- haine, pantofi, electronice, fructe de mare, ulei brut, orez, cafea, produse din lemn, utilaje (SUA, China, Japonia, Coreea de Sud, Germania -2015); import –mașini și echipamente, produse petroliere, produse din oțel, materii prime pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, industrii electronice, mase plastice, automobile (China, Coreea de Sud, Singapore, Japonia, Hong Kong, Tailanda – 2015)

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: cultura Đông Sơn  și influențele chinezești (confucianism și taoism), precum și adoptarea budismului drept religie de stat au stat la baza culturii și tradițiilor vietnameze; în ultimele secole, Franța și SUA a avut și ele un impact cultural, inclusiv UNESCO
 • Muzică: muzica vietnameză datorează mult tradiției muzicale chinezești, care s-a răspândit în întreaga regiune; Nhã nhạc - forma cea mai populară de muzică imperială,  Xẩm  - muzică vietnameză folc; instrumente tradiționale cu una, respectiv două corzi: Đàn bầu, Đàn gáo, Đàn nguyệt
 • Știință: investiții importante recente și contribuții vietnameze mai ales în domeniul roboticii și matematicii (Hoàng Tụy, Ngô Bảo Châu - matematicieni contemporani recunoscuți la nivel internațional)
 • Sport: Vovinam și Bình Định - arte marțiale, iar fotbalul este cel mai popular joc de echipă; Vietnamul a câștigat cupa Asean în 2008, iar în 2014 a câștigat prima sa medalie de aur la Jocurile Olimpice
 • Gastronomie: sos de pește, pastă de creveți, sos de soia, orez, ierburi proaspete, fructe și legume – principalele ingrediente ale bucătăriei vietnameze - una dintre cele mai sanatoase din întreaga lume bún riêu (supă de tăiței cu carne), bánh cuốn (ruladă din pastă de orez cu carne), pho (supă din țăiței și carne de vită sau pui)- mâncăruri tipice
 • Reprezentare în organizații internaționale:  APEC, ASEAN, ONU + agențiile ONU, G-77, OSCE, Consiliul Europei Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Internațională a Francofoniei, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – nu acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1950 – stabilire relații diplomatice
  • 1995 – acord interguvenamental de colaborare în domeniile culturii, științei, învățământului și sportului
  • 2010 - acord interguvernamental de colaborare culturală în domeniile culturii, științei, învățământului și sportului pentru perioada 2010-2013
  • 2013 – program interministerial de colaborare în domeniul educației pentru perioada 2013-2016
  • 2016 – program interministerial de colaborare în domeniul culturii pentru perioada 2016-2019

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada Republicii Socialiste Vietnam în România
 • În Vietnam: Ambasada României în Republica Socialistă Vietnam
  • Însărcinat cu afaceri a.i.: Dl Valeriu Arteni (Acreditat şi în Cambodgia)
  • Adresa: 5 Le Hong Phong Street, Hanoi
  • Telefon: +84 43 8452014
  • Fax: +84 43 8430922
  • E-mail: hanoi@mae.ro

Link-uri importante

Surse