021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

COMUNICAT de PRESĂ

privind organizarea concursului național pentru acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, oferite în baza H.G. nr. 118/2023

 

Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concursul național în vederea acordării a 228 de luni de bursă pentru anul 2024, care vor fi distribuite în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de candidați.

Candidații nominalizați sunt obligați să-și înceapă stagiile în anul 2024, plecarea putându-se face începând cu 01 februarie 2024.

Concursul național pentru acordarea acestor burse se desfășoară conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat și de doctorat, pentru stagii postdoctorale și de cercetare, aprobat prin O.M.Ed. nr. 3790/2023.

Condițiile de înscriere și participare la concurs

La concursul național participă cetățenii români, cu domiciliul stabil în România, din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particular acreditate, din Academia Română și din institutele de cercetare din subordinea sau din structura acestora, care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) studenți în ultimul an la studii universitare de licență;

b) studenți la studii universitare de masterat;

c) studenți – doctoranzi;

d) cadre didactice titulare din instituțiile de învățământ superior de stat și particular acreditate;

e) cercetători.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Înscrierea la concursul național se face prin depunerea unui dosar de candidatură la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii/prin transmiterea acestuia prin poștă/ prin curier/online la adresa dosare.candidatura@roburse.ro, până la termenul limită anunțat.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să cuprindă următoarele documente, redactate în limba română (documentele redactate într-o limbă străină sunt însoțite de traducerea autorizată în limba română):

a) formular tip de înscriere la concurs;

b) copie după cartea de identitate/pașaport și certificatul de căsătorie, dacă este cazul;

c) curriculum vitae, însoțit de următoarele documente în copie: foi matricole, situații școlare, diplome (licență, studii aprofundate, masterat, doctorat), lista de lucrări comunicate/ publicate în țară și/ sau în străinătate, alte diplome/ premii/ certificate sau atestări ale participării la manifestări științifice/ artistice/ sportive;

d) adeverința care atestă calitatea candidatului;

e) acceptul instituțiilor de învățământ superior/ institutelor de cercetare din străinătate sau Declarația pe propria răspundere că, în cazul în care nu prezintă documentele de accept până la întocmirea ordinului nominal, pierde calitatea de nominalizat și, implicit, de bursier al statului român;

f) proiect de studiu/cercetare/creație artistică, care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului de bursă; proiectul va fi realizat avându-se în vedere o terminologie adecvată domeniului pentru care se solicită bursa, o exprimare coerentă și logică a ideilor și va fi structurat după cum urmează:

– motivație, justificare;

– obiective clare, precise;

– fezabilitate;

– activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;

– mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;

– bibliografie selectivă.

g) adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;

h) dovada achitării taxei de procesare a dosarului de candidatură.

NOTE:

  1. Persoanele ale căror dosare nu conțin documentele prevăzute sunt declarate neeligibile la verificarea administrativă, excepție făcând documentul prevăzut la lit. e).
  2. Persoanele declarate neeligibile la verificarea administrativă pot depune contestații însoțite de documentele necesare completării dosarului, în termenul stabilit prin comunicatul de lansare a ofertei de burse. Contestațiile se depun la Registratura A.C.B.S. sau online la adresa de email burse@roburse.ro.

Data înscrierii la concurs se consideră data înregistrării la Registratura Agenției de Credite și Burse de Studii, pentru dosarele depuse personal sau prin curier, data poștei, pentru cele transmise prin poștă, data încărcării, pentru cele transmise online.

Dosarele de candidatură primite/ trimise/ încărcate online după termenul limită prevăzut în calendarul de concurs nu vor fi evaluate.

CALENDARUL DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură 20 noiembrie 2023, ora 16.00 (ora României)
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă 21 – 22 noiembrie 2023
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 23 noiembrie 2023, ora 16.00 (ora României)
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 24 – 27 noiembrie 2023
Evaluarea candidaturilor 28 noiembrie – 11 decembrie 2023
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor 12 – 13 decembrie 2023
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică a dosarelor 14 – 18 decembrie 2023, ora 16.00 (ora României)
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 19 – 22 decembrie 2023

  NOTE:   

  1. Calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări generate de cazuri de forță majoră, așa cum sunt acestea reglementate prin lege, actualizările fiind operate pe site-ul www.roburse.ro.
  2. Soluționarea problemelor care pot fi generate de transportul internațional, precum și a celor referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional și a bursierului, exonerând A.C.B.S. de orice răspundere.
  3. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute/echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor(www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
  4. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).