021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Înțelegerii privind colaborarea în domeniul învățământului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Învățământului din Republica Azerbaidjan, semnată la București la 11 octombrie 2004  și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

Art. 5

 • 3 burse pentru studii complete universitare sau postuniversitare (bursierii care nu cunosc limba statului primitor vor fi înscriși la cursuri pregătitoare de limbă, fără plată);
 • 2 burse pentru studii de doctorat (bursierii care nu cunosc limba statului primitor vor fi înscriși la cursuri pregătitoare de limbă, fără plată);
 • 30 de luni/burse pentru stagii de specializare științifică care pot fi fragmentate pe o durată de 3-9 luni/persoană (înscrierea este condiționată de cunoașterea limbii statului primitor sau a unei limbi de circulație internațională: engleză, franceză, germană, rusă).

Art. 6

 • 3 locuri pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și civilizație.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAŢII

Partea primitoare asigură:

Pentru Art.5: o bursă lunară, conform cu legislația în vigoare, scutire de taxele școlare, acces la cantinele și căminele studențești, asistență medicală de urgență în același regim cu studenții proprii și transportul pe teritoriul statului;
Pentru Art.6: scutire de taxă de studiu, cazare și masă gratuită, asistență medicală de urgență în același regim ca pentru cetățenii statului său, gratuitate pentru excursiile organizate în programul de studii și transportul pe teritoriul statului.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limitele bugetului aprobat.

 

Condiţii de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • elevi în clasa a XII-a;
  • studenţi la învăţământul de zi, la studii universitare de licenţă / de masterat;
  • doctoranzi;
  • cadre didactice titulare;
  • medici rezidenţi (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

 

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licenţă/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  1. – motivație, justificare;
  2. – obiective clare, precise;
  3. – fezabilitate;
  4. – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  5. – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  6. – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  7. – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  8. – bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată (O.M.E.C.T.S. nr. 3914 din 10.03.2011) prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.Notă:
 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

 Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

 

*Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

Notă

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica AZERBAIDJAN

 Azərbaycan Respublikası – azeră  Cuvântul „Azerbaidjan” înseamnă „Țara Focurilor” în limba azeră veche, având conotații religioase din zoroastrism  
 • Capitala: Baku (2 milioane locuitori)
 • Populație: 9,872,765 (est. Iulie 2016 – CIA World Factbook) + 2 milioane diaspora
 • Suprafață: 86,600km2 (36% din Ro)
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară aflată în Sud-Vestul Asiei, zona Caucaz, cu ieșire la Marea Caspică în Est
  • vecini: Armenia, Turcia(V), Iran(S), Georgia, Rusia(N)
  • relief: câmpie (40%) – cel mai faimos platou Kura, Munții Caucaz în Nord (cel mai înalt vârf Bazardüzü - 4466m); jumătate din vulcanii noroioși ai planetei sunt în Azerbaidjan
  • clima: uscată, semi-aridă, stepă
 • Componența etnică: 91,6% azeri, 2% lezghini, 1,35% armeni (în Nagorno Karabah), 1,3% ruși,1,3% taliși, 2,4% alții
 • Apartenența confesională: 96,9% islam (94% șiiți, 6% suniți – a doua țară din lume cu populație șiită), creștinism 3 %, alții 0,1%, niciuna 0,1% (2010)
 • Ziua națională și alte sărbători:
  • 18 octombrie (1991 - ziua independenței)
  • 28 mai (1918 - ziua republicii)
  • Novruz Bayram – 20/21 martie echinocțiu de primăvară, moștenire a zoroastrismului
 • Limba: azeră
 • Formă de guvernământ: republică prezidențială – din 1993 Heydar Aliyev,  liderul fost-sovietic al țării a revenit la putere până în 2003 și a fost urmat la conducere de fiul său, Ilham Aliyev
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017)
  • Președinte - Ilham ALIYEV (din 2003)
  • Prim-ministru - Artur RASIZADE (din 2003)
  • Ultimele alegeri din 2013 – observatorii OSCE – alegerile nu au atins standardele internaționale; amendament constituțional din sept. 2016 a extins mandatul președintelui de la 5 la 7 ani
 • Repere istorice: epoca de piatră – cultura Guruciai, peștera Azok; sciții – sec IX î.Hr.; albanezii caucazieni (locuitorii originali ai NE țării), cuceriți de turci, mongoli și de iranieni; dominație sovietică 1920 – 1991
 • Moneda și paritate: noul manat azer 1 AZN = 2.43 RON, 06 mai 2017
 • Economie: PIB -  168 miliarde $ (2016), PIB/locuitor:17,700 $, forța de muncă – 4,9 milioane, rata șomajului 6,4% (2016), populație sub limita sărăciei - 6% (2012),
  • Domenii: industrie (61%), servicii (32,5%),  agricultură (6,4%) extracție petrol (conductele Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Novorossiysk, Baku-Supsa) și gaze naturale – sursa principală de creștere economică; se prefigurează dezvoltarea turismului
  • Resurse naturale: 2/3 din teritoriu – petrol și gaze naturale + aur, argint, fier, cupru
  • Principalii parteneri comerciali: exporturi: Italia, Franța, Germania, Indonezia, Rep. Cehă; importuri: Turcia, Rusia, UK, Germania, Italia

Domenii de identitate națională

 • Muzică: mugham, meykhana și arta ashiq – tradiții muzicale azere; Azerbaidjan este un participant entuziast la concursului Eurovision începând cu 2008; a câștigat în 2011, iar Baku a găzduit concursul în 2012
 • Patrimoniu UNESCO – covoarele azere + Palatul Șirvanșahilor și Turnul Fecioarei (din Baku) și peisajul cultural cu picturi rupestre din Gobustan
 • Sport: fotbal și șah( cele mai populare) + haltere, box; Garry Kasparov (campion mondial la șah) este născut în Baku
 • Gastronomie: plov (orez cu șofran) – mâncarea națională, iar ceaiul negru – băutura națională; bucătărie bazată pe legume și multe verdețuri, cultură a ceaiului
 • Reprezentare în organizații internaționale: După independența din 1991, Azerbaidjan a devenit membru ONU, FMI, Banca Mondială, BERD, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Islamică de Dezvoltare, Consiliul Europei, Organizația Conferinței Islamice, Comunitatea Statelor Independente, Consiliul de Cooperare a Statelor Vorbitoare de Limbi Turcice
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație: Relații diplomatice din 1992, ambasada României a fost deschisă la Baku în 1998. România - mandat de Ambasadă Punct de Contact NATO la Baku începând cu 2009, iar, în perioada 2015-2016, era deja la al 4-lea mandat. Colaborare în domeniul energetic - Interconectorul de gaze lichefiate Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria (AGRI), iniţiativă românească care prevede crearea unei rute alternative pentru transportul gazelor naturale azere către piaţa europeană, prin tranzitarea Georgiei şi apoi sub formă lichefiată peste Marea Neagră până la Constanţa (MAE) – iunie 2015 întâlnire a miniștrilor energiei. Acord interguvernamental în domeniile ştiinţei, învăţământului, culturii şi sportului (semnat în 1995, în vigoare din 2000) + înțelegere interministerială din 2004.

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Republicii Azerbaidjan în România
  • Ambasador E.S. Farid ABDINBAYOV (din sept. 2013)
  • Address: 10, Grigore Gafencu str.
  • Sector 1, Bucharest, Romania
  • Code: 014132
  • TEL: + 40 (21) 233 24 66, 84
  • FAX: + 40 (21) 233 24 65
  • E-MAIL: azsefroman@azembassy.ro
  • WEB: www.azembassy.ro
 • în Azerbaidjan: Ambasada României în Republica Azerbaidjan

Linkuri utile

Surse