021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Înţelegerii între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului din România şi Ministerul Învăţământului, Tineretului şi Sportului al Republicii Cehe privind colaborarea în domeniul învăţământului pe anii 2007-2010 și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

Art. 12

 • 27 luni de bursă pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii instituţiilor de învăţământ superior de stat. Numărul total al lunilor de bursa poate fi împărţit în perioade cu durata de minimum 2 luni şi maximum 9 luni;

Art. 13

 • 4 locuri la cursurile de vară de studii slave din Republica Cehă.

 

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • pentru art. 12: proces de învăţământ gratuit; acces în căminele şi cantinele studenţeşti, în aceleaşi condiţii ca pentru cetăţenii proprii;
 • pentru art. 13: taxă de participare; de cazare, masă, proces de învăţământ şi excursiile aferente programului, în condiţii de gratuitate;
 • asistenţa medicală va fi acordată tuturor persoanelor în cauză, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială lucrătorilor salariaţi, lucrătorilor independenţi şi membrilor familiilor lor care se deplasează în interiorul Comunităţii, precum şi cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 574/72 ce reglementează procedurile de implementare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1408/71.
 • informaţii suplimentare se pot găsi pe site-ul The Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic – http://www.msmt.cz.

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  1. elevi în clasa a XII-a;
  2. studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  3. doctoranzi;
  4. cadre didactice titulare;
  5. medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  6. cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • motivație, justificare;
  • obiective clare, precise;
  • fezabilitate;
  • activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • bibliografie selectivă.
 1. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 2. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 3. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 4. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  1. Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  2. Cod fiscal: 26318777
  3. CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  4. Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.Notă
 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională

 Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună candidații nominalizați la Registratura A.C.B.S., documentele în limba străină vor fi:

 • a) Formular de înscriere (se poate obţine de pe site-ul http://www.msmt.cz)
 • b) Traducerea Curriculum Vitae;
 • c) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 • d) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • e) Traducerea listei de lucrări;
 • f) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • g) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

Candidaţii sunt sfătuiţi să ia legătura direct cu instituţia primitoare şi să solicite o scrisoare de invitaţie.

Informaţii suplimentare privind întocmirea dosarului se pot găsi pe site-ul The Ministry of Education, Youth and Sport of the Czech Republic – http://www.msmt.cz.

 

*Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTĂ:

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

 

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
CEHIA

Cesko - cehă Numele provine de la cehi, trib slavic occidental din sec. IX d.Hr. În 2016, numele oficial al țării a fost prescurtat din forma anterioară, Republica Cehă (Česká republika)  
 • Capitala: Praga (Praha)
 • Populație: 10,644,842 milioane locuitori (est. Iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 78,867km2 (33% din Ro)
 • 13 regiuni (kraje, singular - kraj): Jihocesky (Bohemia de Sud), Jihomoravsky (Moraviade Sud) Karlovarsky (Karlovy Vary), Kralovehradecky (Hradec Kralove), Liberecky (Liberec), Moravskoslezsky (Moravia-Silesia), Olomoucky (Olomouc), Pardubicky (Pardubice), Plzensky (Pilsen), Stredocesky (BoemiaCentrală), Ustecky (Usti), Vysocina (Highlands), Zlinsky (Zlin) și capitala - Praha (Praga)
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară fără ieșire la mare, aflată în Centrul Europei
  • vecini: Germania (V și NV), Austria (S), Slovacia (E și SE), Polonia (N și NE)
  • relief: Boemia (în Vestul țării) este dominată de un bazin drenat de Elba și înconjurată de munți de altitudine joasă, precum masivul Krkonoše din Sudeți; cel mai înalt punct din țară este Sněžka, la 1.602 m, pe frontiera cu Polonia. Moravia (Estul țării) este o zonă deluroasă drenată de râul Morava; din Cehia izvoresc două dintre cele mai importante fluvii ale Europei: Odra și Elba
  • clima: temperat continentală
 • Componența etnică: cehi 64.3%, moravi 5%, slovaci 1.4%, alții 1.8%, nespecificat 27.5% (recensământ din 2011)
 • Apartenența confesională: romano-catolici 10.4%, protestanți 1.1%, altele și nespecificate 54%, niciuna 34.5% (referendum din 2011)
 • Limbi: cehă (oficială) 95.4%, slovacă 1.6%, altele 3% ( referendum din 2011)
  • 28 octombrie (1918) – Eliberarea Cehoslovaciei de Austro-Ungaria
  • 28 septembrie – Ziua Statului Ceh, cunoscută și ca Ziua Sf. Wenceslas
  • 06 iulie –Ziua lui Jan Hus
  • 17 noiembrie – Ziua Luptei pentru Libertate și Democrație
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
 • Formă de guvernământ:  republică parlamentară cu Parlament bicameral (Camera Deputaților și Senat)
 • Dreptul la vot: 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală  (mai 2017):
  • Președinte: Milos ZEMAN (martie 2013)
  • Prim-ministru: Bohuslav SOBOTKA (ian. 2014)
 • Repere istorice: Cehia a fost divizată de-a lungul istoriei în trei regate: Boemia (în Vest), Moravia (în Est) și Silezia Cehă. Așezări preistorice din neolitic; în sec. VI, slavii din zona Mării Negre și a Carpaților s-au stabilit în zonă; Principatul Moraviei a apărut în sec. VIII, iar statul boem în sec IX. Între 1002-1806, regatul boem a făcut parte din Sfântul Imperiu Roman, cu o mică pauză între 1440–1526; Sec. XIV – epoca de aur a istoriei cehe; regele Carol al IV-lea a fost și rege al Italiei, rege al romanilor și împărat romano-german;  fondarea Universității Caroline la Praga, în 1348 UNESCO; 1415 – execuția lui Jan Hus; 1618 – defenestrarea de la Praga (începutul războiului de 30 de ani) – Boemia era sub controlul habsburgilor; Sec. XIX – parte din Imperiul austriac; 1918 – independența Cehoslovaciei; 1938 – ocuparea de către Germania nazistă a regiunii sudete (Sudetenland); 1948 – regimul comunist cu influențe sovietice, 1968 – primăvara de la Praga suprimată de Moscova prin intervenție armată, 1989 – „revoluția de catifea”, 1993 – scindarea Cehoslovaciei, 1999 – membru NATO, 2004 – membru UE.
 • Moneda: coroana cehă - 1 RON = 5,87 CZK, 07 mai 2017– 22.03.17
 • Economie: PIB –350,9 miliarde $ (2016), PIB/locuitor: 33,200 $ (80% din media UE), forța de muncă –  5,5 milioane, rata șomajului – 5,6 % (2016), populație sub limita sărăciei –8,6 %
  • Domenii: servicii (60%), industrie (37,5%), agricultură (2,5%)
  • Turism: Praga este al 5-lea oraș din Europa ca număr de vizitatori; Karlovy Vary (stațiune balneară); multe castele (KarlštejnČeský Krumlov și Lednice–Valtice); contribuția turismului la PIB – 5,5%  
  • Resurse naturale: cărbune și sare, resurse forestiere și potențial hidroenergetic
  • Comerț: exporturi -mașini și echipamente de transport, materii prime și combustibili, produse chimice către Germania, Slovacia, Polonia, UK, Franța, Austria; importuri - mașini și echipamente de transport, materii prime și combustibili, produse chimice din Germania, Polonia, China, Slovacia, Olanda, Austria (2015).

Domenii de identitate națională

 • Muzică: tradiția bisericească veche de 1000 de ani și muzica populară din Boemia, Moravia și Silezia; compozitori cehi Adam Michna, Jan Dismas Zelenka, Josef Mysliveček, Bedřich Smetana, Leoš Janáček, Antonín Dvořák, Josef Suk, Bohuslav Martinů, Erwin Schulhoff și Petr Eben.
 • Literatură:: Evul Mediu, perioada husită; anii recatolicizării și barocului, Iluminismul și renașterea națională din secolul al XIX-lea, avangarda din perioada interbelică, anii comunismului și Primăvara de la Praga (Vaclav Havel – primul președinte din epoca post-sovietică) și literatura postcomunistă. Unul dintre cei mai importanți scriitori cehi ai secolului al XX-lea este Milan Kundera.
 • Știință: inventarea lentilelor de contact, separarea grupelor de sânge, producția explozibilului plastic Semtex; Gregor Mendel „părintele geneticii”; cel mai mare număr de utilizatori wifi în Europa
 • Sport: în special fotbal (Pavel Nedvěd) și hochei pe gheață, dar și tenis (Ivan Lendl,  Jana Novotná,  Martina Navratilova)
 • Gastronomie: berea – prima fabrică atestată la 1118; Cehia are cel mai mare consum de bere pe cap de locuitor din lume; berea Pilsener a fost inventată în orașul Plzeň din Boemia de vest, și orașul České Budějovice a dat numele altei beri, denumite Budweiser Budvar; feluri de mâncare: carnea de porc cu colțunași de pâine și varză călită Vepřová, knedlík, zelí; mușchi de vită cu colțunași Karlsbad la aburi și sosul de legume Svíčková na smetaně;  prăjiturile tradiționale buchty și Kolache.
 • Reprezentare în organizații internaționale:  UE (2004) – inclusiv Zona Schengen, NATO (1999), Grupul de la Vișegrad (1991), OCDE (1995), ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE, Organizația Mondială a Comerțului (1995), acceptă jurisdicția Curții Internaționale de Justiție
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1920 – stabilirea relațiilor diplomatice; 18 dec. 1992 – România a fost printre primele state care a recunoscut Republica Cehă drept un stat independent
  • 1996 – intrarea în vigoare a Tratatului privind relaţiile de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Cehă
  • 2007 – acord interguvernamental colaborare în domeniul culturii, învățământului și științei
  • 2008 – înțelegere interministerială în domeniul învățământului, tineretului și sportului
  • Sistemul educațional din Cehia este al 15-lea din lume conform Programului Internațional pentru Evaluarea Studenților al OCDE

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Cehiei în România
  • Ambasador: E.S. Dl. Vladimír VÁLKY
  • Adresa: Str. Ion Ghica nr. 11, Sector 3, cod 030045, Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 303.92.30
  • Fax: (0040-21) 312.25.39
  • E-mail: bucharest@embassy.mzv.cz
 • în România: Centrul Ceh din București
 • În Cehia: Ambasada României în Cehia
  • Ambasador:  doamna Carmen-Liliana BURLACU
  • Adresa: Strada Nerudova nr. 5, Mala Strana, 118 00, Praga 1
  • Telefon:  + 420 257 534 210
  • E-mail: praga@mae.ro
  • Website: http://praga.mae.ro/

Link-uri utile

Surse