021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de colaborare între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Științei, Educației și Sportului din Republica Croația în domeniul învățământului pentru anii 2014-2017 și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:

Art. 4 – pentru persoanele aparținând minorității croate din România (în limita posibilităților financiare):

 • – până la 2 burse de studii complete de limbă și literatură croată sau alte studii din domenii semnificative pentru păstrarea identității naționale a croaților din România; studiile complete pot fi precedate de un curs pregătitor pentru învățarea limbii statului primitor;
 • – până la 5 burse la cursuri de vară profesorilor aparținând minorităților naționale croate din România.

Art. 6 (în limita posibilităților financiare):

 • – până la 2 (două) burse de un semestru pentru studenții ce studiază limba croată;
 • – până la 2 (două) burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, literatură și cultură pentru studenții ce studiază limba croată.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAȚII

 

Partea primitoare asigură: persoanele participante la schimburile prevăzute în prezentul program beneficiază de asistență medicală în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.04.2004 cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială și alte Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16.09.2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială.

Schimburile de studenți pentru studii complete sau parțiale potrivit art. 4 și 6, se vor realiza astfel:

 • a) studii fără taxă pentru toate formele de studiu și perfecționare prevăzute de acest program;
 • b) o bursă lunară în valoarea stabilită pentru anul curent prin Decizia ministerului de resort;
 • c) cazare subvenționată în cămin studențesc;
 • d) masă subvenționată în restaurantul studențesc.

Schimburile de persoane pentru cursurile de vară de limbă, literatură, cultură și civilizație, potrivit art. 4 și 6, se vor realiza astfel:

 • Partea primitoare acoperă cheltuielile de taxe școlare, cazare, masă și alte cheltuieli aferente derulării programului.

Partea română asigură, pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

 

Condiții de eligibilitate

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • elevi în clasa a XII-a;
  • studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • doctoranzi;
  • cadre didactice titulare;
  • medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

 

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 1. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 2. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 3. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 4. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 5. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 6. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 7. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 8. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
  Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

  • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, București.Note:
 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 1. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.

Candidații aparținând minorității croate din România care acced la o bursă semestrială vor trebui să prezinte și o recomandare de la organizația respectivei minorități din România.

 

*Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTĂ:

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 1. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 2. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 1. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

 

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica CROAȚIA

Republika Hrvatska – croată Originea termenilor de „croat” și „Croația” este incertă, cele mai cunoscute teorii afirmând că ele reprezintă fie o denumire gotică, fie una indo-ariană dată unui trib slav. În 888, inscripția Branimir atestă folosirea lor în latină. De numele locuitorilor se leagă etimologia termenului cravată; astfel, în perioada domniei lui Ludovic al XIV-lea, în armată, activa un regiment de cavalerie constituit din croați. Aceștia purtau la gât panglici, pe care francezii le-au numit după originea purtătorilor, croate, substantiv devenit apoi cravate.  
 • Capitala: Zagreb (799,565 locuitori – estimări 2015)
 • Populație: 4,313,707 milioane locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 56,594 km2  - 24 % din România; 20 de județe (zupanije, zupanija – singular) și un oraș cu statul special (grad), capitala Zagreb
 • Densitatea populației:  75.8/km2
 • Geografie și climă:
  • localizare: stat european situat în NV Peninsulei Balcanice, pe coasta Mării Adriatice (peste 1000 de insule)
  • vecinătăți: (V) Marea Adriatică și Italia; vecini (S) Bosnia Herțegovina și Muntenegru, (E) Serbia și Ungaria, (N) Slovenia
  • relief: din cele 1000 de insule de pe coasta Adriaticii, 48 sunt locuite permanent, cele mai mari – Cres și Krk; câmpiile estice fac parte din Câmpia Panoniei și sunt traversate de râurile Sava, Drava, Kupa și Dunărea; nordul este deluros; Alpii Dinari - în sud, la granița cu Bosnia, cel mai înalt vârf de 1831m
  • clima: continentală, moderat caldă și ploioasă; coasta Adriaticii și zonele învecinate – climă mediteraneană
 • Componența etnică: croați 90,4%, sârbi 1.2%,alții 3%, nespecificat 0.2% (est. 2011)
 • Apartenența confesională: creștini: romano-catolici  86,3 %, ortodocși – 4,4%; musulmani – 1,5 %,  alții  1.5%, nespecificat 2.5%, niciuna 3.8%,  (est. 2011)
 • Limbi: croata (oficială) 95,6%, sârba 1.2%, altele 3% (inclusiv maghiara, cehă, slovacă și albaneza), nespecificat 0.8% (est. 2011)
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 25 iunie – ziua statalității (1991 – declararea independenței de Iugoslavia)
  • 22 iunie – ziua de luptă antifascistă (răscoala împotriva forțelor Axei în 1941)
  • 08 octombrie – ziua independenței (1991 tăierea tuturor legăturilor cu Iugoslavia)
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară; parlament unicameral - Hrvatski Sabor
 • Dreptul la vot – 18 ani (16 ani dacă angajat); sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):
  • Președinte - Kolinda GRABAR-KIRATOVIC(ian. 2015) – prima femeie președinte din istoria Croației – mandat de 5 ani
  • Prim-ministru: Andrej PLENKOVIC (octombrie 2016)
 • Repere istorice: vestigii din paleolitic la Krapina; epoca de fier – culturile Hallstatt și La Tene; colonii grecești și apoi romane – împăratul Dioclețian a construit un palat în Split, unde s-a retras în 305 d.C.; avarii și croații au invadat teritoriul în prima jumătate a secolului VII; ducatul Croației (ca și cel al Panoniei) era vasal al Franței în sec. IX; dominație venețiană pe coasta dalmată în sec XV și cucerire otomană – bătălia de la Mohacs (1526); conducerea habsburgică și inserarea în Imperiul Austro-Ungar; independența în 1918 și crearea Iugoslaviei; 1945-1980 – Iosif Broz Tito președinte (tensiuni cu URSS); 1990 – primele alegeri libere, câștigă Franjo Tudjman; 1991 – declararea independenței, izbucnirea războiului; 1995 – acordul de pace de la Dayton; 2010 – vizita președintelui Josipovic la Belgrad (detensionarea relațiilor dintre cele două state); 2013 – integrare în UE
 • Moneda și paritatea: Kuna, 1 HRK = 0,61 RON -  07 mai 2017 – 27.03.17) BGN =2.32934RON) – 22.03.17
 • Economie: 2016 - PIB -  94.24 miliarde $ (PPP), 49,86 miliarde $ (nominal) - economie emergentă; PIB/locuitor: 23.171 $ (PPP), 12.405 $ (nominal), forța de muncă – 1.61 milioane (2016), rata șomajului – 15.8 % (2016), populație sub limita sărăciei – 19.5 % (2014)
  • Domenii: servicii (69.2%); industrie (26.6%) – construcția de nave, procesarea de mâncare, tehnologia informației, biochimie, industria lemnului; agricultură (4.2%) – 2016; turismul contribuie la 20% din PIB; Rimac Automobili – mașini electrice
  • Resurse naturale: petrol, cărbune, bauxită, calciu, asfalt, mica, sare și hidroenergie
  • Comerț: mașinării, echipamente de transport, textile, produse chimice, mâncare, combustibili export (Italia, Slovenia, Germania, Bosnia, Austria, Serbia) import -  (Germania, Italia, Slovenia, Austria, Ungaria)

Domenii ale identității naționale

 • Cultură: melanj, datorită multiplelor influențe – occidentală și bizantină, central-europeană și mediteraneană; arhitectura de pe coastele Dalmației și Istriei are influențe venețiene, adoptând stilurile romanic în evul mediu, baroc și roccoco; arta modernă, inclusiv art nouveau; termenul cravata provine de la ceea purtau mercenarii croați din Franța în sec. XVII – cravat; Croația are multiple elemente de cultură în patrimoniul UNESCO – 7 situri și 10 capodopere intangibile (număr egal cu Spania, cel mai mare din Europa);
 • Personalități: prozatorul Miroslav Krleža, poetul Tin Ujević și nuvelistul  Ivo Andrić - cei mai mari scriitori croați; Vlaho Bukovac and Ivan Meštrović (pictori);
 • Sport: 10% din populație este implicată în sporturi; medalii olimpice la aruncarea discului, polo de apă, schi alpin; campioni mondiali la handbal (2003); Dario Simic, Davor Suker, Zvonimir Boban (vedete ale fotbalului european) + naționala Croației – a intrat pe locul 125 în clasamentul FIFA din 1993, iar la Campionatul Mondial din Franța a ajuns pe locul 3 – cea mai volatilă echipă din istorie
 • Gastronomie: Dalmația și Istria – influențe mediteraneene și italiene (mâncare bazată pe fructe de mare, paste și legume coapte); bucătăria continentală are influențe austrice, maghiare și turcești; până la sfârșitul sec. XVIII Croația, era o țară consumatoare (și producătoare) strict de vin, însă a fost stimulat și apetitul pentru bere.
 • Reprezentare în organizații internaționale:  NATO , UE , ONU + agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, OSCE, Organizația Mondială a Comerțului, Curtea Internațională de Justiție
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • Relații diplomatice stabilite la 29.08.1992
  • Mai 1993 – acord interguvernamental de colaborare în domeniul învățământului, culturii și științei
  • Noiembrie 2014 – protocol de colaborare interministerial

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Republicii Croaţia în România
  • Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar:  Davor VIDIŠ
  • Adresa: Str.Dr. Burghelea, Nr.1, Sector 2, cod 024031, Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 300 36 55
  • Fax: (0040-21) 313 03 84
  • E-mail: croemb.bucharest@mvep.hr
  • Website: http://ro.mfa.hr/
 • În Croația: Ambasada României în Republica Croaţia
  • Ambasador: Domnul Constantin-Mihail GRIGORIE
  • Adresa:  Strada Mlinarska nr. 43, 10000 - Zagreb
  • Telefon: +385 1 4677550
  • Fax: +385 1 4677854
  • E-mail: zagreb@mae.ro
  • Website: http://zagreb.mae.ro/

Link-uri importante

Surse