021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de cooperare în domeniul educației între Ministerul Educației Naționale din România și Ministerul Educației Superioare din Republica Cuba și a adresei Direcției Generale Relații Internaționale și Afaceri Europene din Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4503/AS/02.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1785/05.09.2016:
Art. 3
– 5 burse pentru studii universitare complete de licență, masterat, doctorat sau specializare, în domenii de interes pentru partea trimițătoare (se acordă 1 an pregătitor pentru învățarea limbii statului părții primitoare).

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAŢII

Partea primitoare asigură:

-proces de învățământ gratuit și scutirea de la plata taxei de înscriere la universitate, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
-bursă lunară, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
-cazare gratuită în cămine și acces în cantinele studențești, în aceleași condiții ca pentru studenții proprii;
-asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endo-epidemic, în conformitate cu legislația internă în vigoare

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limitele bugetului aprobat.

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

(trebuie îndeplinite cumulativ):

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  Pagina 2 din 5

  • a) elevi în clasa a XII-a;
  • b) studenţi la învăţământul de zi, la studii universitare de licenţă / de masterat;
  • c) doctoranzi;
  • d) cadre didactice titulare;
  • e) medici rezidenţi (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  • f) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă.

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licenţă/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.
  În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română care poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  – motivație, justificare;
  – obiective clare, precise;
  – fezabilitate;
  – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  Cod fiscal: 26318777
  CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.
  Notă

  1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
  2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
   • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
   • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
   • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
   • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
   • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
   • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
   • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
   • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
   • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S. candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creaţie artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.
  Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Republica CUBA

República de Cuba - spaniolă Numele se pare că provine din limba Taino (răspândită în Caraibe înainte de sosirea spaniolilor), unde „cubao” înseamnă „acolo unde pământul fertil este abundent” iar „coabana” este tradus drept „loc minunat”  
 • Capitala: Havana (La Habana)  - 2,106,146 locuitori (recensământ 2012) – în mai 2015, a fost recunoscută drept una din cele 7 noi orașe-minuni ale lumii.
 • Populație: 11,179,995 milioane locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 110,860km2 inclusiv ape teritoriale - 46.5% din România unități administrative – 14 provincii: Isla de la Juventud, Pinar del Río, Havana (La Habana), Orașul Havana (Ciudad de La Habana), Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo
 • Geografie și climă:
  • localizare: un arhipelag de insule în Marea Caraibelor, la confluența dintre Golful Mexic  și Atlanticul de Nord, situată la 150 km sud de Statul Florida (SUA); insula principală, numită Cuba, este cea mai mare din Caraibe
  • vecinătăți: Mexic(V), Insulele Cayman și Jamaica (S),  Haiti (SE), SUA și Bahamas (N); baza navală americană de la Guantamo
  • clima: tropical moderată
 • Componența etnică: albi 64,1%, metiși 26,6%, de culoare 9.3% (est. 2012)
 • Apartenența confesională: creștini – romano-catolici 60 %, protestanți 5%; religia locală (santeria) 17%; neafiliați 23%, alții 0,4 % (2010, estimare Pew Forum)
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 1 ianuarie – Ziua Eliberării (1959 – Fidel Castro vine la putere) – Anul Nou se sărbătorește pe 2 ianuarie
  • 25-27 iulie – aniversarea Revoluției
 • Limba: spaniolă
 • Formă de guvernământ: republică socialistă, una din ultimele din lume – conducere centralizată sub Partidul Comunist Cubanez; Constituția din 1992 „este ghidată de ideile lui José Martí și ideile politice și sociale ale lui Marx, Engels și Lenin”
 • Dreptul la vot –16 ani, sufragiu universal; alegeri parlamentare în 2018
 • Conducere actuală (mai 2017): ­
  • Președinte al Consiliului de Stat și al Consiliului de Minștri - Raúl Castro (februarie 2008) – în 2018, își va încheia mandatul și vor fi stabilite prevederi cu privire la limitarea de mandat și de vârstă a viitorilor președinți cubanezi.
 • Repere istorice: până la cucerirea spaniolă, arhipelagul era locuit de populații amerindiene (Taino, Guanajatabey, Siboney); 1492-1898 dominație spaniolă; populația indigenă a fost aproape exterminată și înlocuită de europeni, sclavi africani și metiși; în 1817, Cuba avea peste 110.000 de persoane africane/metise libere, mai multe decât statul american Virginia; coartación – fenomen strict cubanez prin care sclavii puteau „să își cumpere” libertatea; lupta pentru independență a început în 1868; războiul spaniolo-american 1898 – Cuba este cedată SUA de către Spania în urma înfrângerii iar în 1902 își dobândește independența față de America; 1933 – lovitură militară condusă de Fulgencio Batista; 1959 – revoluția comunistă, venirea lui Fidel Castro la putere – renunță la funcții în 2008, în favoarea fratelui său, Raúl și moare la 90 de ani în 2016; dec. 2014 – președintele Obama stabilește normalizarea și reluarea relațiilor diplomatice dintre cele două țări 
 • Monede: peso cuban, 1 RON = 6,39 CUP – 07 mai 2017 – majoritatea salariilor și prețurilor
 • Peso cuban convertibil (legat de dolarul american) – 1 RON = 0,24 CUC – 07 mai 2017 – moneda în turism; urmează a fi eliminată
 • Economie: PIB – 128,5miliarde $ (PPP),77,15 miliarde $  (nominal) - 2014; PIB/locuitor: 11,600$ (PPP), 7,657 $(nominal); forța de muncă – 5,11 milioane, rata șomajului – 2,5 % oficială, neoficială e dublă (2016), populație sub limita sărăciei – nu există date; Cuba a supraviețuit, în pofida embargoului american și a căderii URSS, care oferea subvenții anuale de 4/5 miliarde $, precum și a lipsei de acces la împrumuturile FMI și ale Băncii Mondiale; salariul mediu în iulie 2013 era echivalentul a 19$; se înregistrează sistemul de mâncare pe cartelă (libreta).
  • Domenii: servicii (72.2%), industrie (23%), agricultură (3,9%) – 2016; turismul joacă și el un rol important în economie
  • Resurse naturale: nichel – 7% din rezervele lumii, petrol, zahăr, tutun, citrice, cafea, orez, cartofi, vite
  • Comerț: export - petrol, nichel, produse medicale, zahăr, tutun, pește, citrice, cafea (Canada, Venezuela, China, Olanda, Spania, Belize) import - petrol, mâncare, mașini și echipamente, produse chimice (Venezuela, China,  Spania, Brazilia).

Domenii ale identității naționale

 • Cultură: influențe spaniole și africane, 9 obiective în lista de patrimoniu UNESCO
 • Muzică: mambo, cha-cha-cha, salsa, rumba; Gloria Estefan, Celia Cruz (staruri internaționale)
 • Literatură: José Martí – sec. XIX curent modernist și independentist în literatura cubaneză; autori contemporani (Daína Chaviano, Pedro Juan Gutiérrez, Zoé Valdés, Guillermo Rosales, Leonardo Padura), mulți dintre ei scriind din exil
 • Sport:afinități americane datorită conexiunilor istorice à sportul cel mai popular baseball
 • Gastronomie: influențe spaniole și caraibiene; ropa vieja (vită mărunțită), moros (fasole neagră și orez) – mâncăruri tradiționale
 • Reprezentare în organizații internaționale: ONU + agențiile ONU, G77, Organizația Mondială a Comerțului, Alianța Bolivariană pentru Americi, Curtea Internațională de Justiție
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1960 – contacte la nivel de ambasadă + acord de colaborare culturală
  • 2001 – acord interguvernamental de cooperare tehnică, științifică
  • 2014 – program interministerial de cooperare în domeniul educației

Reprezentare diplomatică

 •  În România: Ambasada Republicii Cuba în România
  • Ambasador: E.S. Dna  Nieves Ileana Hernandez PORTALES
  • Adresa: Str. Nicolae Caramfil nr.73, Intr. Gh. Simionescu, et. 4, Sector 1, Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 211.87.39; 211.87.95
  • Telefon/Fax: (0040-21) 211.89.16
  • E-mail: embajada@embacuba.ro
 • În Cuba: Ambasada României în Republica Cuba
  • AMBASADOR:  Doamna Genţiana ŞERBU
  • Adresă: Avenida 5ta A, no4407, e/44 y 46, Miramar, Havana
  • Telefon:  +537 214 49 22(Cuba)
  • +1 613 686 4686 (România, Europa)
  • E-mail: havana@mae.ro
  • Website: http://havana.mae.ro/

Linkuri importante

Surse