021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de colaborare culturală între Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru anii 2004-2007 și a adresei Direcției Diplomație Publică, Culturală și Științifică din Ministerul Afacerilor Externe nr. A10/4072/20.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1949/28.09.2016.

Art. 5

 • – 3 (noi) burse, cu durata de 10 luni pe fiecare an universitar, pentru un ciclu complet de studii universitare; candidaţii vor urma un program de limbă cu durata de un an şi trebuie să fi fost admişi de către universitatea la care urmează să studieze;
 • – 1 bursă de 10 luni pentru studii postuniversitare sau de cercetare; candidaţii trebuie să cunoască limba greacă, franceză sau engleză şi să fi fost admişi la un program postuniversitar;
 • – 3 burse pentru cursuri de vară de limbă, literatură şi cultură; candidaţii trebuie să cunoască limba greacă, franceză sau engleză.

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului
privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

Conform informațiilor de pe site-ul: http://www.minedu.gov.gr

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limitele bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • a) elevi în clasa a XII-a;
  • b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de
   masterat;
  • c) doctoranzi;
  • d) cadre didactice titulare;
  • e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  • f) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.
  În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Notă

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională.

Dosarul se întocmeşte conform informaţiilor care se găsesc pe site-ul Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affaires – http://www.minedu.gov.gr
Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
--

Republica ELENĂ

Ελληνική Δημοκρατία–greacă Grecii își numesc țara Hellas sau Elada, însă în română a fost preluat termenul de Grecia din latină, termen care înseamnă „țara grecilor”  
 • Capitala: Atena (denumire locală) 4,173,542 loc. - inclusiv zona metropolitană Alte mari orașe Salonic, Pireus
 • Populație: 10,773,253 locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 131,957km2 (55 % din România)
 • Densitatea populației:  82 loc./km2–2015
 • Unități administrative – 13 provincii (perifereies, singular – perifereia): Attica, Grecia Centrală, Macedonia Centrală, Creta, Macedonia de Est și Tracia, Epir Insulele Ionice, Egeea de Nord, Peloponez, Egeea de Sud, Tesalia, Grecia de Vest, Macedonia de Vest și un stat monastic autonom - Muntele Athos
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară în Sudul Peninsulei Balcanice și estul Mării Mediterane, care include și un arhipelag (227/1200 de insule sunt locuite)
  • vecini : Marea Ionică (V) Albania (NV) Macedonia și Bulgaria (N) Turcia și Marea Egee (E)  Marea Mediterană (S)
  • relief: 80% dinteritoriul Greciei este muntos; cel mai înalt vârf este pe Mytikas de pe Muntele Olimp (2917m); în partea de vest domină Munții Pindului (o continuare a Alpilor Dinarici); insulele din Marea Egee sunt de fapt culmile unor munți submarini ce au constituit o prelungire a continentului; câmpiile din partea de est și NE sunt printre puținele zone cu teren arabil
  • clima: mediteraneană
 • Componența etnică: 93% greci, alții 7% (2001)
 • Apartenența confesională: creștini ortodocși 98%, musulmani 1,3 %, altele 0,7%
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 25 martie – Ziua Independenței (de Imperiul Otoman 1821)
  • 28 octombrie – Ziua Ohi (respingerea ultimatumului Italiei fasciste din 1940)
 • Limbi: greaca (oficială) 99%, altele (inclusiv engleza și franceza) 1%
 • Formă de guvernământ: republică parlamentară
 • Dreptul la vot: 18 ani, sufragiu universal și obligatoriu
 • Conducere actuală (iunie 2017):  ­
  • Președinte: Prokopis PAVLOPOULOS – martie 2015 – președintele este ales de Parlamentul Elen pentru un mandat de 5 ani
  • Prim-ministru: Alexis TSIPRAS – sept. 2015
 • Repere istorice: Grecia este izvorul civilizației occidentale începând cu civilizația cicladică (Marea Egee 3200 i.Hr), civilizația minoică (Creta 2700-1500 î.Hr) și civilizația miceniană (continent 1900-1100 î.Hr); 776 î.Hr - primele jocuri olimpice, apariția orașelor-stat (polisurile) și crearea de colonii; 508 î.Hr - primul sistem democratic în Atena, instituit de Clistene; războiul peloponesiac (431-404 î.Hr) dintre Sparta și Atena a fost cel mai devastator; Filip al II lea - conducătorul primului stat grec unificat, iar fiul său, Alexandru al III-lea cel Mare a răspândit cultura și civilizația elenistică la cotele ei maxime - până în Pakistan în est și până în Egipt în sud; 146 î.Hr Macedonia a fost anexată ca provincie romană, restul Greciei devenind protectorat roman; Folosirea limbii de către primii autori creștini (inclusiv Sf. Pavel) a dus la răspândirea creștinismului timpuriu, chiar dacă porțiuni semnificative din Grecia au manifestat reticență și au păstrat tradițiile păgâne (Peloponezul de SE până în sec. X); invazii barbare în sec. IV, iar după căderea Imperiului Roman de Apus în sec. V în est a continuat să existe până la cucerirea otomană din 1453 Imperiul Bizantin; în prima jumătate a secolului XIII Grecia s-a aflat sub influență franceză și venețiană; din sec. XV - 1821 perioada otomană; sec. XVI-XVII perioada întunecată a istoriei grecești, chiar dacă regiunile muntoase și anumite insule au rămas practic autonome; 1821-1832 - războiul de independență - implicații și pentru România - revoluția lui Tudor Vladimirescu din 1821 a fost susținută de Alexandru Ipsilanti + conducerea și influența fanarioților în Țările Române; în timpul celui de-al doilea război mondial Grecia a fost invadată de Italia fascistă și apoi cucerită de Germania nazistă; în 1952 a devenit membră NATO; 1967 - lovitură militară, col. George Papdopoulos devine prim-ministru, iar în 1973 președinte; 1974 - ocuparea nordului Ciprului de către Turcia în urma unei lovituri de stat susținută de Grecia; 1975 - noua constituție stabilește republica parlamentară, 1981 - aderarea la UE; începând cu 2008 criza economică globală afectează foarte grav economia Greciei care are nevoie de o serie de împrumuturi de la organisme internaționale (FMI, Banca Mondială, Comisia Europeană) fiind impuse măsuri de austeritate cu grave consecințe sociale
 • Moneda și paritate: Euro 1 € = 4.57 RON  - 23 iunie 2017
 • Economie: PIB – 290,5 miliarde $ (PPC) - 2016 ,195,9 miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 28,201$ (PPC), 18,953$ (nominal)- 2017; forța de muncă – 4,76milioane, rata șomajului – 24,6% -2015, populație sub limita sărăciei –36% - 2014; economia Greciei a fost afectată în mod foarte grav de criza financiară globală; lipsa de acuratețe a statisticilor economice grecești a contribuit și ea la agravarea condițiilor; drept urmare, guvernele succesive au negociat multiple acorduri cu FMI și UE astfel încât economia să își revină din recesiune și Grecia să rămână în zona Euro; 18% din PIB se datorează turismului, iar 20% din forța de muncă din Grecia este de import, în special în domeniul agriculturii și al joburilor necalificate
  • Domenii: servicii (80,9%), industrie (15%), agricultură (4,1%) – 2016
  • Resurse naturale: nu are foarte multe resurse naturale și doar 30% din suprafața este arabilă; bauxita, din care se produce aluminiu, este cea mai importantă resursă minerală; există de asemenea și zăcăminte de azbest, nichel și marmură
  • Comerț: export produse alimentare și băuturi, produse fabricate, produse petroliere, produse chimice, textile (Italia, Germania, Turcia, Cipru, Bulgaria, SUA, UK, Egipt – 2015) import – utilaje, echipamente de transport, combustibili, produse chimice (Germania, Italia, Rusia, Irak, China, Olanda, Franța – 2015)

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: influența culturii grecești este uriașă, Grecia antică fiind considerată leagănul civilizației occidentale; influența grecilor a fost atât de vastă încât și-a pus amprenta chiar și asupra romanilor sau egiptenilor; apoi, în perioada bizantină, influența grecească s-a răspândit asupra întregului spațiu estic al Europei; a fost și ea influențată la rândul ei de popoarele care au cucerit spațiul grec – latinii, genovezii și venețienii, otomanii și britanicii; 18 situri în patrimoniul UNESCO printre care: Acropola de la Atena, siturile de la Delfi, Olympia, templul lui Appolo de la Bassae, Meteora, Muntele Athos, orașul medieval Rodos și centrul vechi din Corfu
 • Grecia antică (clasică) și bizantină: arhitectura clasică în cele trei stiluri: doric, ionic și corintic; sculptura clasică și iconografia bizantină; folosirea teatrului și a satirei ca metode de exprimare și coagulare socială; genuri literare diverse: poezia, odele, pastoralele, elegiile, epigramele, tragediile; Homer (Iliada și Odiseea), Eschil, Sofocle și Euripide, Aristofan - scriitori; Herodot și Tucidide - istorici; Thales din Milet, Democrit, Pitagora, Hipocrate, Euclid, Arhimede, Strabo, Ptolemeu de Alexandria - oameni de știință, în special matematicieni; filosofia greacă a fructificat multe curente - stoicism, epicurianism, scepticism, neoplatonism; Socrate, Plato și Aristotel - cei mai mari filosofi greci și printre cei mai importanți din istoria umanității; muzica și dansurile populare (sirtaki, în special), precum și monofonia tipică muzicii corale relgioase bizantine; locul de naștere al jocurilor olimpice – 776 î.Hr
 • Moștenirea culturală modernă și contemporană: George Seferis și Odysseas Elytis - laureați ai premiului Nobel pentru Literatură; Theodor Angelopoulos - regizor, laureat Palme d'Or la Cannes; Costa-Gavras, Elia Kazan, John Cassavetes (vedete cinematografice ale disasporei grecești); Maria Kallas (cea mai faimoasă cântăreață de operă a sec. XX), Nana Mouskouri, Vangelis, Demis Roussos, Yanni și Elena Paparizou (câștigătoarea Eurovision 2005) - vedete ale muzicii internaționale;
 • Sport: Olympiacos Pireu Panathinaikos și AEK Atena - cluburi de fotbal importante; echipele de baschet grecești domină baschetul european, iar naționala a învins SUA în 2006 și a câștigat medalia de arginte la Campionatul Mondial; alte sporturi: polo pe apă, volei, cricket și handbal
 • Gastronomie: dieta mediteraneană, considerată printre cele mai sănătoase, bazată pe ulei de măsline, brânză, legume,  și plante aromatice (oregano, mentă, usturoi, mărar,dafin, busuioc, simbru, chimen); influențe balcanice și turcești; mâncăruri tipice - salata grecească, musacaua, spanakopita (plăcinte cu spanac), souvlaki, sosul tzatziki; băuturi: ouzo și metaxa
 • Reprezentare în organizații internaționale: UE (inclusiv Zona Euro și Spațiul Schengen), NATO, OCDE, ONU + agențiile ONU, OSCE, Consiliul Europei, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondialăa Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1880 – stabilire relații diplomatice la nivel delegație, ridicate la rang de ambasadă în 1956
  • 2005 – program interguvernamental de colaborare culturală pentru anii 2004-2007

Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasada Republicii Elene în România
  • Ambasador: E.S. Dl  Vassilis Papadopoulos – nov. 2016
  • Adresa: Bdul Pache Protopopescu nr.1-3, Sector 2, cod 021403, Bucureşti
  • Telefon: (0040-21) 209.41.70-4
  • Fax: (0040-21) 209.41.75
  • E-mail: gremb.buc@mfa.gr
 • În Grecia: Ambasada României în Republica Elenă
  • Ambasador:  Domnul Lucian Fătu – sept. 2013
  • Adresa: Emmanouil Benaki 7, 15452 Paleo Psyhiko, Atena
  • Telefon:  +30 2106774035
  • Fax: +30 2106728883
  • Web: http://atena.mae.ro
  • E-mail: atena@mae.ro

Link-uri importante

Universități

 Surse