021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenţia de Credite şi Burse de Studii vă aduce la cunoştinţă oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de colaborare culturală, educațională și științifică între Guvernul României și Guvernul Statului Israel pentru anii 2014-2017 și a adresei Ambasadei Statului Israel la București nr. 238/2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1198/11.10.2016:

 • 1 bursă la un curs de vară de limbă ebraică modernă (ULPAN), cu durata de 3 săptămâni ½ – 1 lună, organizat la Universitatea din Haifa;
 • 3 burse cu durata unui an universitar (câte 8 luni fiecare) pentru stagii universitare, postuniversitare sau cercetare.

Concursul naţional pentru acordarea burselor se desfăşoară conform:

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

 

INFORMAŢII

Partea primitoare asigură:

 • facilități academice, în conformitate cu documentul transmis de Ambasada Statului Israel la București, făcut public pe site-ul www.roburse.ro.

Partea română asigura:

 • pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internaţional( din București până la locul de stagiu și retur) şi o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor.

 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Următoarele condiții trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. candidaţii sunt cetăţeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidaţii provin din instituţii de învăţământ de stat sau particular acreditate din România / instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • a) elevi în clasa a XII-a;
  • b) studenţi la învăţământul de zi, la studii universitare de licenţă / de masterat;
  • c) doctoranzi;
  • d) cadre didactice titulare;
  • e) medici rezidenţi (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  • f) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităţilor sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiţie de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidaţii fac demersuri personale, direct la instituţii din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puţin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în ţara respectivă

 

ATENŢIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituţii organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. şi au, după caz, una din următoarele calități:

 1. a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licenţă/masterat;
 2. b) doctoranzi;
 3. c) cadre didactice titulare;
 4. d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 5. e) cercetători.

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte.

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  – motivație, justificare;
  – obiective clare, precise;
  – fezabilitate;
  – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în ţară şi în străinătate (titlul, anul şi locul comunicării), de lucrări publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul apariţiei, volumul, cu menţionarea paginilor), cărţi/traduceri publicate în ţară şi în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidaţii nu au activitate ştiinţifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situaţii şcolare, diplome (bacalaureat, licenţă, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaştere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naştere şi, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanţei sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
  Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeş nr. 1, etaj 7, sect. 1, Bucureşti, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

  • Beneficiar: Agenţia de Credite şi Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, Bucureşti.

Notă:
1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obţinute la concursuri naţionale şi internaţionale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activităţile specifice (expoziţii, filme, concerte, performanţe naţionale, mondiale, olimpice etc.).
2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic, care să conțină următoarele documente:
Pagina 4 din 5
a) Program de valorificare a cunoştinţelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
b) Acordul conducerii instituţiei de unde provine candidatul – în original;
c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulaţie internaţională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în ţara respectivă – în original;
e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
f) Adeverinţa care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
h) Copie după certificatul de naştere şi, eventual, de căsătorie.

 

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulaţie internaţională

Trebuie să fie întocmit în conformitate cu cerințele părții israeliene, care trebuie depus fizic la sediul A.C.B.S. în termenul prevăzut de calendar. Informaţiile privind întocmirea dosarului se găsesc pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe israelian: http://mfa.gov.il.

 

Notă:

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informaţii suplimentare detaliate privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional, vă rugăm să vizitaţi site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidaţii trebuie să respecte condiţiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidaţii trebuie să se intereseze dacă actele de studii obţinute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcţie de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Statul ISRAEL

מְדִינַתיִשְׂרָאֵלebraică Statul modern este numit după vechiul Regat Israel, iar termenul a fost adăugat Patriarhului Biblic Iacob, pentru că a luptat o noapte întreagă cu un înger; Israel înseamnă „cel care se luptă cu Dumnezeu”  
 • Capitala:  Ierusalim – auto-proclamată 865,721 locuitori; Tel Aviv - recunoscută de comunitatea internațională (inclusiv România) 432,892 locuitori Alte mari orașe: Haifa, Rishon Le Zion, Petah Tikva, Ashdod
 • Populație: 8,174,527 milioane locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook) - inclusiv populația israeliană din înălțimile Golan și Ierusalimul de Est
 • Suprafață: 20,770 km2 (8,7 % din România)
 • Densitatea populației:  392 loc./km2
 • Unități administrative – 6 districte (mehozot, singular - mehoz): Central, Haifa, Ierusalim, Nord, Sud, Tel Aviv
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară din Orientul Mijlociu situată în estul Mării Mediterane și la nord de Marea Roșie
  • vecini : Fâșia Gaza - Palestina(V) Liban (N) Siria (NE), Iordania, Cisiordania - Palestina (E) Egipt (SE)
  • relief: zone muntoase în nord (Galileea, Carmel și Înalțimile Golan), deșertul Negev în sud, iar în vest, pe coasta Mediteranei, este zona fertilă și cea mai dens populată; râul Iordan curge de la Muntele Hermon până la Marea Moartă - cel mai jos punct de pe suprafața planetei; unice pentru Israel și peninsula Sinai sunt maktheshim (cratere datorate eroziunii și nu impactului unor meteoriți) - cel mai mare este Craterul Ramon
  • clima: zonele de coastă au climat mediteranean, zonele de deșert  - climă aridă; din mai până în septembrie ploaia este foarte rară în Israel; energia solară este folosită la nivel extins - aproape fiecare casă folosește panouri solare pentru alimentarea cu apă caldă.
 • Componența etnică: 74,8% evrei, alții 25,2% (majoritatea arabi) - est. 2015
 • Apartenența confesională: iudaism 74,8%, islam 17,6%, creștinism 2%, druzi 1,6%, altele 4% - est.2015
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 02 mai 2017 – Declararea independenței (de protectoratul britanic – 1948) – dată variabilă
  • 27 ianuarie – Ziua internațională în memoria Holocaustului (eliberarea lagărului de la Auschwitz în 1945)
  • 21/22 sept. 2017 – noul an ebraic
 • Limbi: ebraica (oficială), araba (folosită oficial pentru minoritatea arabă), engleza (folosită adesea drept limbă străină)
 • Formă de guvernământ: democrație parlamentară
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Președinte: Reuven RIVLIN - iulie 2014
  • Prim-ministru: Beniamin NETANIAHU - martie 2009
 • Repere istorice: teritoriul statului Israel are rădăcini biblice, terenul fiind promis de Dumnezeu Patriarhilor Avraam, Isaac și Iacob din mileniul II î.Hr.; primul regat israelian sub regii Saul, David și Solomon datează din sec. XI î.Hr., care a fost apoi divizat în regatele Israel și Iuda; acestea au fost cucerite în mod succesiv de: asirieni, babilonieni, persani, romani și bizantini; în sec VII d.Hr., zona a fost cucerită de musulmani, iar dominația acestora (arabi sau otomani) a continuat timp de 1300 de ani, cu excepția perioadei cruciadelor; diaspora evreiască s-a răspândit în lume în lipsa unui teritoriu național (în 1492, evreii fuseseră expulzați din Spania de către Regii Catolici); la sf. secolului XIX, apare mișcarea sionistă care milita pentru crearea unui stat evreu pe vechile teritorii cu legitimitate istorică și biblică; dezideratul acesta a fost împlinit în 1948, odată cu declararea independenței statului Israel, după valurile succesive de emigrări evreiești în zonă, mai ales în urma Holocaustului din al doilea război mondial, când 6 milioane de evrei europeni au fost decimați de genocidul nazist; majoritatea statelor arabe nu au recunoscut crearea statului Israel și multe dintre ele continuă această politică și în prezent; de la crearea statului modern Israel, zona este cuprinsă de conflicte, iar în 1967, cu ocazia războiului de șase zile, Israel a avut victorii importante; confruntarea cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei (actuala Autoritate Națională Palestiniană) a avut multiple faze de violență și de terorism; procesul de pace este în prezent într-o fază de stagnare.
 • Moneda și paritate: Shekel nou - 1 ILS = 1,15 RON - 08 mai 2017
 • Economie: PIB – 297 miliarde $ (PPC) -2016 ,311miliarde $ (nominal)–2015; PIB/locuitor: 36,023$ (PPC), 37,778$(nominal)- 2017; forța de muncă – 3,92milioane, rata șomajului – 5% -2016, populație sub limita sărăciei –22% - 2014; economia Israelului este una de vârf, fiind cea mai dezvoltată din Orientul Mijlociu; Israelul este recunoscut pentru tehnologia înaltă folosită, prelucrarea diamantelor și energiei verzi
  • Domenii: servicii (69%), industrie (27,3%), agricultură (2,1%) – 2016
  • Resurse naturale: deși Israelul era considerat un stat cu puține resurse naturale, descoperirile recente (2010) a unor importante zăcăminte de gaz natural în apele sale teritoriale vor schimba această impresie eronată; chiar dacă încă nu sunt exploatate în totalitate, aceste noi resurse vor impulsiona economia israeliană și vor stopa depedența acestei țări de importurile de combustibili, existând chiar posibilitatea ca, în viitor, Israelul să își inverseze statutul și să devină exportator de energie; alte resurse - cupru, nisip, gips, bazalt; de asemenea, sarea din Marea Moartă poate fi exploatată cu efecte balneo-climaterice
  • Comerț: export mașini și echipamente, software, diamante tăiate, produse agricole, produse chimice, textile și îmbrăcăminte (SUA, Hong Kong, UK, China) – 2015; import – materii prime, echipamente militare, bunuri de investiții, diamante brute, combustibili, cereale, bunuri de larg consum (SUA, China, Elveția, Germania, Belgia, Italia) - 2015

Domenii ale identității naționale

 • Patrimoniu cultural: cultura israelită este atât din patrimoniul biblic, cât și din realizările diasporei evreiești din lumea întreagă; Israel folosește calendarul evreiesc, în care anul 2017 este considerat 5777, iar ziua cea mai importantă a săptămânii este sabatul (sâmbăta); minoritatea arabă din Israel și-a pus și ea amprenta asupra culturii iudaice, în special în arhitectură, muzică și gastronomie; Israelul are 9 situri din lista de patrimoniu UNESCO, printre care se numără: Masada, centrul vechi din Acra, gorganele biblice de la Megiddo, Hazor, Beer Sheba, locurile sfinte ale religiei Bahá'i din Haifa și Galileea Occidentală, orașul alb din Tel-Aviv; statutul UNESCO al Ierusalimului este în prezent în discuție; la începutul lunii mai 2017 (odată cu aniversarea independenței statului Israel), urmează să fie adoptată o rezoluție care va disputa legitimitatea pretențiilor statului evreu asupra Ierusalimului.
 • Premiul Nobel: 12 cetățeni israelieni și-au împărțit 9 premii Nobel,  începând cu Shmuel Yosef Agnon în 1966 (literatură) și terminând cu Michael Leveitt și Arieh Warshel în 2013 (chimie); Shimon Peres și Yitzak Rabin au câștigat în 1994 Premiul Nobel pentru Pace; trebuie precizat, de asemenea, că diaspora evreiască a dat foarte mulți laureați Nobel în toate domeniile; deși populația de origine evreiască reprezintă doar 0,2% din populația lumii, 22,4% din laureații Nobel (197 de persoane) sunt de descendență iudaică; printre cei mai faimoși se numără Albert Einstein și Niels Bohr (fizică), Elie Wiesel (pace - născut în România), Milton Friedman, Joseph Stieglitz și Paul Krugman (economie), Bob Dylan (literatură – versuri muzicale)
 • Muzee: Muzeul Israelului care conține Manuscrisele de la Marea Moartă, Yad Vashem - memorialul Holocaustului, care este cea mai mare arhivă din lume despre Shoah, Beit Hatfutsot (Casa Diasporei) din campusul Universității din Tel Aviv este un muzeu interactiv, dedicat istoriei comunităților evreiești din lumea întreagă; Muzeul Rockeffeler și Institutul L.A. Mayer pentru Arta Islamică, ambele din Ierusalim, sunt dedicate culturii islamice
 • Literatură: lucrările lui Amos Oz au fost traduse în 36 de limbi străine, mai multe decât ale oricărui alt scriitor israelian; tradiția teatrală evreiască este cunoscută în lumea întreaga, inclusiv în România unde există Teatrul Evreiesc de Stat
 • Sport: sporturile cele mai populare în Israel sunt fotbalul și baschetul, dar și șahul este foarte important, Boris Gelfand fiind un mare maestru; Israel a câștigat 9 medalii de aur la Jocurile Olimpice începând cu 1992; jocurile macabeilor, o competiție în stil olimpic organizată pentru atleții israelieni și de origine evreiască, este organizată o dată la patru ani, începând din anii 30
 • Gastronomie: bucătăria israeliană conține atât feluri locale, cât și specialități importate din diaspora și din Levant; în Israel se folosesc falafel, humus, cușcuș, dar și snițel, pizza, harmburger, cartofi prăjiți, orez și salată; aproape jumătate din populația israeliană păstrează tradițiile și interdicțiile iudaice cu privire la mâncare (kosher), în special interdicția folosirii cărnii de porc, element comun cu tradiția islamică
 • Personalități  ale culturii române de origine evreiască: Iosif Sava, Moses Rosen, Ștefan Cazimir, Valter Roman, Silviu Brucan, Maia Morgenstern, Elie Wiesel, Solomon Marcus.
 • Reprezentare în organizații internaționale: OECD, ONU + agențiile ONU (cu excepția UNESCO), G-77, OSCE (partner), Consiliul Europei (observator), Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – nu mai acceptă jurisdicția Curții din 2002
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1948 – stabilirea relațiilor diplomatice după crearea statului Israel, ridicate la rang de ambasadă în 1969
  • 1979 - acord interguvernamental de colaborare culturală și științifică
  • 2014 – program interguvernamental de colaborare culturală, educațională și științifică pentru perioada 2014-2017

Reprezentare diplomatică

 • în România: Ambasada Statului Israel în România
  • Ambasador: Dna Tamar SAMASH
  • Adresa: Bucureşti, Piaţa Unirii, Bd. Dimitrie Cantemir nr.1 Tronson 2+3, Sector 4
  • Telefon: (0040-21) 302 85 00
  • Fax: (0040-21) 302 85 55
  • E-mail: info@bucharest.mfa.gov.il
 • în Israel: Ambasada României în Statul Israel
  • Ovidiu IERULESCU, însărcinat cu afaceri a.i.– mai 2017
  • Adresa: Str. Adam Hacohen, nr. 24, Tel Aviv, 64585
  • Telefon: +972 3 5229472; +972 3 5298420; +972 3 5290777
  • Fax: +972 3 5247379
  • E-mail: telaviv@mae.ro
  • Web: http://telaviv.mae.ro/node/180

Linkuri importante

Surse