021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de schimburi în domeniile științei și tehnologiei, educației, culturii și sportului între Guvernul României și Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg pentru anii 2016-2021 și a adresei Direcției Diplomație Publică, Culturală și Științifică din Ministerul Afacerilor
Externe nr. A10/4072/20.09.2016, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 1949/28.09.2016:

Art. 9

 • – Partea luxemburgheză va fixa anual numărul și durata burselor ce vor fi acordate studenților români pentru studii de masterat și de doctorat (PhD). Cererile vor fi depuse la Universitatea din Luxemburg. Cursuri de vară:
  • – (1) bursă pentru Forumul internațional pentru flaut și pian
  • – (1) bursă pentru Academia de vară de muzică ”Nei Stëmmen”

Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • – o bursă lunară în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 • – o contribuție financiară la plata cazării, dacă este posibil într-un cămin studențesc, în conformitate cu normele în vigoare;
 • – gratuitatea studiilor.

Bursierii vor trebui să se afle în posesia unui document care să certifice dreptul la prestații în natură, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială și ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a e Regulamentului (CE)
nr. 883/2004.

Partea luxemburgheză oferă:

Pentru misiunile de scurtă durată (mai puțin de o lună):

 • – o indemnizație zilnică în conformitate cu legislația internă;
 • – cazarea gratuită sau plata unei sume forfetare.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional (din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Trebuie îndeplinite cumulativ.

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • a) elevi în clasa a XII-a;
  • b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • c) doctoranzi;
  • d) cadre didactice titulare;
  • e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.);
  • f) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători.
  În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:I. Dosarul în limba română care poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului.
  Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:

  • Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  • Cod fiscal: 26318777
  • CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  • Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Note:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună candidații nominalizați la Registratura A.C.B.S., documentele în limba străină vor fi:

 • a) cererea / formularul de candidatură;
 • b) un curriculum vitae cu fotografie și un curriculum științific;
 • c) traducerile legalizate ale actelor de studii;
 • d) un plan de cercetare sau de studii, care va menționa și organizațiile, instituțiile implicate și / sau instituțiile pe care candidatul dorește să le viziteze, precum și un proiect de calendar;
 • e) o listă de publicații, după caz.
  Notă: Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai (masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă (de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts).

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor şi afişarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă
Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecţia și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. şi afişarea rezultatelor
Depunerea contestaţiilor la evaluarea academică
Soluţionarea contestaţiilor şi nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
Notă (Nr. 230/01.02.2017)
Marele Ducat al LUXEMBURGULUI

Groussherzogtum Lëtzebuerg  (luxemburgheză) Großherzogtum Luxemburg  (germană) Grand-Duché de Luxembourg  (franceză)  Luxemburg înseamnă „micul castel” și derivă din celticul lucilem (mic) și termenul german burg (castel sau fortăreață).  
 • Capitala:  Luxembourg - 107,247 locuitori, densitate - 2100/km2 (2014) – împreună cu Bruxelles (Belgia) și Strasbourg (Franța) este una din cele trei capitale oficiale europene – sedii- Curtea de Justiție, Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene
 • Populație: 582,291 locuitori (est. iulie 2016 – CIA World Factbook)
 • Suprafață: 2,586 km2 (1% din Ro) una din cele mai mici țări din Europa, locul 179/194 state independente din lume
 • Densitatea populației:  222,8 loc./km2 - 2015
 • Unități administrative – 3 districte (Diekirch, Grevenmacher și Luxemburg), împărțite la rândul lor în 12 cantoane
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară fără ieșire la mare, situată în partea NV a Europei
  • vecini : Belgia – regiunea Valonă (V și NV), Franța - Lorena(S), Germania - landurile Renania-Palatinat și Saarland (E)
  • relief: treimea nordică a țării – Oesling, slab populată, face parte din zona geografică a Ardenilor (cel mai înalt punct 560m); cele două treimi sudice (Gutland) sunt mai dens populate și prezintă o formațiune mare și plată de gresie în zona centrală și de sud a țării, precum și păduri dese în est
  • clima: oceanică cu precipitații ridicate, mai ales la sfârșitul verii
 • Componența etnică: luxemburghezi 54,1%, portughezi 16,4%, francezi 7%, italieni 3,5%, belgieni 3,3%, germani 2,3%, britanici 1,1%, alții 12,3% (est.2011)
 • Apartenența confesională: creștini: romano-catolici 67 %, protestanți 3%, ortodocși – 1%, alți creștini – 3%; musulmani 3%;  budiști – 1%; neafiliați 14%, atei 6%, nescunoscută 2% - 2012
 • Ziua națională: 
  • 23 iunie – ziua oficială de naștere a Marelui Duce Henri (născut de fapt pe 16 aprilie; ziua de 23 iunie a fost aleasă datorită anotimpului și vremei proprice pentru festivități)
 • Limbi oficiale – trei: luxemburgheza (un dialect de germană) – 88,8%, franceza 4,2%, germana 1,1%;  portugheza 2,3%, altele 3,5% - 2011
 • Formă de guvernământ:  monarhie constituțională, democrație parlamentară – legislativ unicameral, Camera Deputaților
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal și obligatoriu
 • Conducere actuală (mai 2017):  ­
  • Marele Duce HENRI (din oct. 2000)
  • urmaș la tron – Prințul Guillaume
  • Prim-ministru: Xavier BETTEL
 • Repere istorice: istoria ducatului începe cu achiziția în 963 a localității Lucilinburhuc (astăzi castelul Luxemburg) de către Siegfried, Conte de Ardennes; între sec. XIV-XV trei membri ai Casei de Luxemburg au domnit ca sfânt împărat roman; ducatul s-a aflat sub conducerea Bourbonilor, Habsburgilor, Hohenzollernilor și francezilor; 1839 – tratatul de la Londra – nașterea Luxemburgului modern, independent; țara și-a menținut neutralitatea în ambele războaie mondiale, însă a fost ocupată de Germania în ambele conflicte; Luxemburg este membru-fondator al Uniunii Europene (Tratatul de la Roma -1957); adoptarea Euro – 1999
 • Moneda și paritate:  Euro, 1 EUR = 4,558 RON - 06 mai 2017
 • Economie: PIB – 58,23 miliarde $ (PPC), 60, 70 miliarde $ (nominal) – 2016 ; PIB/locuitor: 100,991$ (PPC), 104,359 $(nominal) - 2016; forța de muncă – 272,000 + 150,000 de străini care fac naveta zilnică din Franța, Germania și Belgia – 2016; rata șomajului - 6,7% -2016; datoria externă este extrem de mare, reprezentând 3443 % din PIB și cu o valoare de $3.696.467/loc. (2014) - cea mai mare din lume; cu toate acestea însă, Luxemburg are o economie stabilă și puternică, cu venituri ridicate și șomaj scăzut; este cel mai important centru financiar al Europei (și al doilea din lume după SUA), fiind definit uneori ca paradis fiscal – 340 de multinaționale au acorduri fiscale cu Luxemburg unde plătesc impozit pe profit de 1% (media în UE este de 21%, iar în SUA 40%);  serviciile financiare au înlocuit producția de oțel drept principalul motor de dezvoltare economică și sursă de prosperitate
 • Domenii: servicii (88,7%), industrie (11,1%), agricultură (0,2%) – 2016
 • Resurse naturale: foarte puține, iar agricultura este extrem de limitată; zăcămintele de minereu de fier au fost epuizate în anii 80; singurele surse de energie sunt apa și lemnul
 • Comerț: export - mașini și echipamente, produse din oțel, produse chimice, produse din cauciuc, sticlă (Germania, Belgia, Franța, UK, Italia, Olanda) – 2015; import - aeronave, minerale, produse chimice, metale, produse alimentare, bunuri de consum de lux (Belgia, Germania, China, Franța, SUA, Olanda, Mexic) – 2015

Domenii ale identității naționale:

 • Cultură: influențe culturale franceze și germane; orașul Luxemburg, datorită fortificațiilor, se regăsește în Patrimoniul UNESCO și este primul oraș care a fost numit Capitală Europeană a Culturii de două ori, în 1995 și 2007
 • Muzee: Muzeul Național de Istorie și Artă (NMHA), Muzeul de Istorie orașului Luxemburg, și noul Marele Duce Jean Muzeul de Artă Modernă (MUDAM). Muzeul Național de Istorie Militară (MNHM)
 • Personalități: Jean-Claude Juncker (președinte al Comisiei Europene din 2014); Théo Kerg, Joseph Kutter and Michel Majerus (pictori), Loretta Young (actriță americană din prima jumătate a sec. XX era cu descendență luxemburgheză)
 • Sport: Josy Barthel (singurul câștigător al unei medalii de aur olimpice - atlet, cursa de 1500 m în 1952) - stadionul național îi poartă numele; Marc Girardelli (schior), Nicolas Frantz, Charly Gaul, Andy Schleck, Elsy Jacobs (cicliști)
 • Gastronomie: influențată puternic de bucătăriile franceză și germană + noi tendințe datorită imigranților italieni și portughezi; mâncăruri tipice: Judd mat Gaardebounen (guler afumat de porc cu fasole boabe), Bouneschlupp (un fel de ciorbă pe bază de fasole, cartofi, bacon și ceapă), Träipen (un fel de sângerete)
 • Reprezentare în organizații internaționale:   UE – membru fondator, NATO – membru fondator, OCDE – membru fondator, OSCE – membru fondator, ONU – membru fondator, agențiile ONU, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Consiliul Europei, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Organizația Internațională a Francofoniei, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții fără rezerve
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1910 - stabilire relații diplomatice la rang de legație, 1966 ridicate la rang de ambasadă; România a fost reprezentată la Bruxelles până în 1992, când a fost deschisă o ambasadă în Marele Ducat
  • 1994 - acord interguvernamental de colaborare în domeniile culturii, învățământului, științei și sportului
  • 2016 – program interguvernamental de schimburi în domeniile științei și tehnologiei, educației, culturii și sportului
     

  Reprezentare diplomatică

 • În România: Ambasadorul Marelui Ducat de Luxemburg în România - Reprezentarea diplomatică şi consulară a Marelui Ducat de Luxemburg în România este asigurată de Ambasada Marelui Ducat de Luxemburg în Republica Elenă 
  • Ambasador: E.S. Dl Christian BIEVER (Reşedinţa la Atena)
  • Adresa: Atena, Avenue Vas. Sophias & Neophytou Vamva street 2, 10674
  • Telelefon:  (0030-210) 725 64 00
  • Fax:  (0030-210) 725 64 05
  • E-mail: athenes.amb@mae.etat.lu
 • În România: Consulatul Onorific al Marelui Ducat de Luxemburg la Bucureşti
  • Consul onorific: Dl. Mihai FERARIU
  • Adresa: Str. Dr. Dumitru Râureanu, nr. 4, etj 1, Sector 5, Bucureşti
  • Sediu central: Str. Av. Petre Creţu, nr. 68,Sector 1
  • Telefon: +40 21 3103510
  • Fax: +40 21 3157531
  • E-mail: ferariu@rdslink.ro
 • În Luxemburg: Ambasada României în Marele Ducat al Luxemburgului
  • Ambasador:  Domnul Lilian ZAMFIROIU
  • Adresă: 41, Boulevard de la Petrusse, L-2320 Luxembourg
  • Telefon:  +352 455151; +352 455159
  • Fax: +352 455163
  • E-mail: luxemburg@mae.ro
  • Site: http://luxemburg.mae.ro/
 

Link-uri utile

Surse