021 310 19 05 Fax: 021 310 22 17 burse@roburse.ro
Cambridge University applications
wood_light_students_architecture_licht_humboldt_bibliothek_books-1126094
Lancaster-University-health-innovation-John-McAslan
IMG_7482
Graduate_Students_slider_1600x1067
Islamabad-Pakistan-travel-guide-Travel-S-Helper
mexico-city-office-header-1
Spazi-aperti-1-w1500,large.1465676732
SIM-452542-1680x1050
china-beijing
World___Poland_Summer_sunset_over_the_Warsaw__Poland_060417_
Luxemburg_Stadt_18_W
Shanghai-at-night
piazza-san-pietro-1
maxresdefault
3
Prague Castle
univ_celek_II
SOAS-copy

Informații despre concurs:
Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2017/2018, acordate în baza Programului de cooperare în domeniile educației, științei și culturii între Guvernul României și Guvernul Mongoliei:
Art. 2
– 2 burse pentru studii universitare de licență;
– 2 burse pentru studii universitare de masterat sau doctorat în domenii de interes pentru Partea trimițătoare.
Bursele acoperă durata studiilor, în conformitate cu programele universitare, precum și 1 (un) an pregătitor, pentru învățarea limbii statului Părții primitoare.
Art. 3
– 2 burse de 9 luni pentru studii postuniversitare și de cercetare.
Concursul național pentru acordarea burselor se desfășoară conform Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor naționale pentru acordarea burselor de studii/cercetare/specializare/cursuri de vară în străinătate, oferite în baza documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș nr. 5569/18.10.2016 și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Agenției de Credite și Burse de Studii, aprobat prin O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/18.10.2016.

INFORMAȚII

Partea primitoare asigură:

 • proces de învățământ gratuit;
 • o bursă lunară acordată, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 • cazare gratuită în cămine și acces în cantinele studențești, în aceleași condiții ca pentru studenții proprii, în conformitate cu legislația internă în vigoare;
 • asistență medicală în conformitate cu legislația internă în vigoare, dar nu mai puțin de asistență medicală gratuită în caz de urgențe medico-chirurgicale și boli cu potențial endemo-epidemic.

Partea română asigură:

Pentru bursele cu o durată mai mare de 3 luni, în baza H.G. nr. 1070/2001, transportul internațional( din București până la locul de stagiu și retur) și o sumă în valută, ca supliment la bursa oferită de statul primitor, în limita bugetului aprobat.

CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

Trebuie îndeplinite cumulativ:

 1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România;
 2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral:
  • a) elevi în clasa a XII-a;
  • b) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat;
  • c) doctoranzi;
  • d) cadre didactice titulare;
  • e) medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.N.C.Ș.;
  • f) cercetători.
 3. fac dovada acceptării la studii/stagii de cercetare/specializare de instituții de învățământ superior sau institute de cercetare afiliate universităților sau structurilor academice din statul respectiv, dacă este condiție de înscriere la concurs solicitată de partea externă; pentru aceasta, candidații fac demersuri personale, direct la instituții din străinătate, prin trimiterea unei scrisori de intenție;
 4. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă.

ATENȚIE!

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada că provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.N.C.Ș. și au, după caz, una din următoarele calități:

 • a) studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat;
 • b) doctoranzi;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.N.C.Ș.);
 • e) cercetători. În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român.

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

Candidații trebuie să prezinte:

I. Dosarul în limba română

Poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic (scanat după original, în format PDF) și care să cuprindă:

 1. Formular tip de înscriere la concurs disponibil în format electronic, pentru anul universitar 2017/2018 (www.roburse.ro);
 2. Curriculum Vitae;
 3. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va fi structurat după cum urmează:
  • – motivație, justificare;
  • – obiective clare, precise;
  • – fezabilitate;
  • – activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;
  • – mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;
  • – vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;
  • – exprimare coerentă și logică a ideilor;
  • – bibliografie selectivă.
 4. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii sau de cercetare în străinătate, pentru care se solicită bursa, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la registratura instituției respective; aceasta va cuprinde referiri la activitățile didactice, de cercetare sau științifice pe care le va întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență;
 5. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) sau director (pentru școli, licee sau instituții) – și înregistrat la registratura acesteia;
 6. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa;
 7. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul) – în calitate de unic autor sau coautor;
  Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat acestora.
 8. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, licență, studii aprofundate, masterat, doctorat);
 9. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă;
 10. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate;
 11. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs;
 12. Documentul privind acceptarea candidatului la studii, la universități/institute din străinătate, dacă este cazul;
 13. Copia buletinului de identitate sau a cărții de identitate;
 14. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie;
 15. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru procesarea dosarului. Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate:
  Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii
  Cod fiscal: 26318777
  CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX
  Deschis la Trezoreria sector 1, București.

Notă:

 1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice (expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.).
 2. Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să conțină următoarele documente:
  • a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în original;
  • b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original;
  • c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în original;
  • d) Actele de studii – conformate cu originalul (conformarea se poate face la sediul A.C.B.S.); în cazul în care se prezintă copii legalizate după actele de studii, A.C.B.S. este obligată să le accepte;
  • d) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original;
  • e) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea stagiului în străinătate – în original;
  • f) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original;
  • g) Copie după buletinul de identitate/cartea de identitate;
  • h) Copie după certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie.

II. Dosarul în limba statului primitor sau într-o limbă de circulație internațională.

Pentru dosarul extern, pe care trebuie să-l depună la Registratura A.C.B.S., candidații nominalizați, documentele în limba străină vor fi:

 • a) Traducerea Curriculum Vitae;
 • b) Traducerea proiectului de studii/cercetare/creație artistică;
 • c) Recomandările din partea a doi profesori universitari, traducere autorizată (dacă sunt în limba română) sau în original;
 • d) Traducerea listei de lucrări;
 • e) Traducerea legalizată a actelor de studii;
 • f) Traducerea legalizată a adeverinței medicale.
  Notă
  Dacă partea externă solicită și alte documente, acestea vor fi aduse la cunoștință candidaților nominalizați pentru a-și completa dosarele.

 

NOTE

 1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului poate suferi modificări, în funcție de solicitările părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.
 2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.
 3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai( masă, cazare), la activitățile universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.
 4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă( de exemplu, legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care studiază).
 5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și de masă, taxele școlare aparține părții externe.
 6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.
 7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise

Comunicat de presă

– Informații privind dosarul de candidatură –

Calendarul concursului

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură
Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la verificarea administrativă
Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă
Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă
Evaluarea academică
Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și afișarea rezultatelor
Depunerea contestațiilor la evaluarea academică
Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală
Depunerea documentelor originale de către candidații nominalizați
MONGOLIA

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ (Mongol Ulus) - mongolă, Монгол Улс (Mongol Uls) - mongolă chirilică Denumirea de Mongolia provine din latină și înseamnă Țara mongolilor”; Mongol Uls din mongolă semnifică “Statul Mongol”  
 • Capitala: Ulan Bator (UlaanBataar)  1,372,000 locuitori, densitate – 272 loc/km2 (2013) 45% din populația țării trăiește în capitală
 • Populație: 3,031,330 milioane locuitori(est. iulie 2016 – CIA World Factbook); 30% din populație – nomazi sau semi-nomazi
 • Suprafață: 1,564,116 km2 (de 6,5 ori mai mare decât România)
 • Densitatea populației:  1,97 loc/km2 – 2016 – cea mai mică densitate din lume
 • Unități administrative – 21 provincii (aimags): Arkhangai, Bayan-Ölgii, Bayankhongor, Bulgan, Darkhan-Uul, Dornod, Dornogovi, Dundgovi, Govi-Altai, Govisümber, Khentii, Khovd, Khövsgöl, Ömnögovi, Orkhon, Övörkhangai, Selenge, Sükhbaatar, Töv, Uvs, Zavkhan; acestea sunt împărțite în 329 de districte (sums); capitala Ulan Bator este administrată separat
 • Geografie și climă:
  • localizare: țară est-asiatică situată între China și Rusia; a doua țară ca mărime (după Kazahstan), fără ieșire la mare
  • vecini : China(S) Rusia(N)
  • relief: mare parte din teritoriu este acoperit de stepa mongolă-manciuriană, deșertul Gobi în sud, munți în nord și vest (Masivul Tavan bogd - cel mai înalt punct 4374m)
  • clima: Mongolia este cunoscută drept „țara cerului albastru”, deoarece are 257 de zile însorite pe an; temperaturi foarte calde vara și extrem de scăzute iarna
 • Componența etnică: mongoli khalkha 81,9%, cazaci 3,8%, alții 14,3 (în special ruși și chinezi) – 2010
 • Apartenența confesională: budiști 53%, musulmani 3%, creștini 2.2%, religii șamaniste 2.9%, altele 0.4%, niciuna 38.6% - est. 2010
 • Ziua națională și alte sărbători importante:
  • 11 iulie (Nadaam) celebrează independența de China și Rusia din 1921 – cel mai mare festival național
  • 26 noiembrie – Ziua Republicii
 • Limbi: mongola khalkha (oficială) - 90% + limbi turcice, rusa și chineza
 • Formă de guvernământ: republică semi-prezidențială
 • Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal
 • Conducere actuală (martie 2017):
  • Președinte: Tsakhiagiin ELBEGDORJ (iunie 2009) – în 2017 își termină al doilea mandat permis de constituție
  • Prim-ministru: Jargaltulgyn ERDENEBAT (iulie 2016)
 • Repere istorice: picturi rupestre în peștera Khoit Tsenkher (20.000 ani); în 209 î.Hr. grupul etnic Xiongnu a creat o confederație a triburilor nomade; triburile mongole dintre Manciuria și Munții Altai au fost reunite în 1206, când Temüjin, care și-a luat numele de Ginghis Han, a creat Imperiul Mongol,  cel mai mare imperiu cu suprafață continuu-terestră din istoria lumii; 1636 Mongolia Interioară a fost cucerită de dinastia chineză Qing, iar în 1691 și Mongolia Exterioară; 1921 - independența de China; 1924 - stat sovietic până la tranziția pașnică din 1990; în prezent, trăiesc mai mulți mongoli în provincia chineză autonomă a Mongoliei Interioare decât în statul Mongolia
 • Moneda și paritate: Tugrug, 1 RON = 578 MNT- 10 mai 2017
 • Economie: PIB – 36, 65 miliarde $ (PPC) -2016 , 11,16 miliarde $ (nominal) – 2015; PIB/locuitor: 12,200$ (PPC), 4,353$(nominal)- 2015; forța de muncă – 1,16 milioane, rata șomajului – 8,3% -2015, populație sub limita sărăciei – 21,6% - 2014; Mongolia a depășit dependența sa de păscut și agricultură prin exploatarea resurselor naturale minerale; dependența de cei doi vecini este mare – 60% din balanța comercială este asigurată de schimburile cu China iar 90% din resursele energetice sunt furnizate de Rusia; remitențele din partea mongolilor stabiliți în alte țări (în special Coreea de Sud) sunt semnificative
  • Domenii: servicii (50,4%), industrie (21%), agricultură (28,6%) – 2014
  • Resurse naturale: depozite considerabile de cupru, aur, cărbune, molibden, fluorină, uraniu, staniu și wolfram
  • Comerț: export - cupru, cărbune, țiței, fluorină, alte metale neferoase, îmbrăcăminte, animale, produse de origine animală, cașmir, lână, piei (China 84%, Elveția 9% - 2015); import - mașini și echipamente, combustibil, mașini, produse alimentare, bunuri de larg consum industriale, produse chimice, materiale de construcții, țigări și tutun, aparate, săpun și detergent (China, Rusia, Japonia și Coreea de Sud - 2015)

Domenii ale identității naționale

 • Cultură: influența budismului în cultura și arta mongolă este evidentă; simbolul din partea stângă a steagului este unul budist, numit Soyombo; de asemenea, până în sec. XX, mare parte din arta mongolă, mai ales sculptura, avea o funcție religioasă; thangka - picturi budiste pe bumbac sau mătase; locuința mongolă tradițională este numită ger, chiar dacă era mai cunoscut termenul rusesc jurt, iar arhitectura are trei stiluri fundamentale: mongolă, tibetană și chineză; patrimoniu UNESCO include 3 obiective din Mongolia; Otgonbayar Ershuu- unul din cei mai cunoscuți artiști mongoli moderni
 • Muzică: este influențată de natură, nomadism, șamanism și budismul tibetan; morin khuur - instrument tradițional, iar stiluri muzicale:  urtyn duu ("cântec lung") și cântatul din gât (khoomei)
 • Sport: Nadaam – principalul festival național care are loc vara 11-15 iulie 2017 și constă în sporturi tradiționale mongole – călărie, folosirea arcului, lupte; elementul ecvestru și călăria sunt elemente esențiale în istoria și cultura mongolă; alte sporturi: baschet, haltere, gimnastică, tenis de masă
 • Gastronomie: mai ales produse lactate, carne și grăsimi animale; nomazii mongoli își prepară hrană direct de la animalele pe care le cresc (vite, cai, cămile, iaci, oi, capre), dar și de la vânat; mâncăruri tipice – carne umplută în aluat (buuz, khuushuur, bansh, manti); vodca este băutura cea mai populară
 • Reprezentare în organizații internaționale:  ONU + agențiile ONU, G-77, OSCE, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții
 • Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
  • 1975 - acord interguvernamental de colaborare culturală și științifică
  • 2005 - acord interguvernamental de colaborare în domeniile învățământului, culturii, științei, tehnologiei, sănătății și sportului

Reprezentare diplomatică

 • În Bulgaria: Ambasada Mongoliei în România este reprezentată de Ambasada Mongoliei în Bulgaria
  • Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar: E.S. Dl. Lkhamsuren DUGERJAV
  • (Reşedinţa la Sofia)
  • Adresa: Sofia, 52, rue Frederic Joliot-Curie
  • Telefon: (00359-2)  865 90 12
  • Fax: (00359-2)  963 07 45
  • E-mail: mongemb@gmail.com
  • Website: www.embassyofmongolia.hit.bg
 • În China: Reprezentarea diplomatică a României în Mongolia este asigurată de Amb. României în China
  • Ambasador:  Domnul Romulus-Doru Costea, acreditat şi în Mongolia
  • Adresa: . Ritan Est, nr. 2, districtul Chaoyang, Beijing, 100600 - Intrarea de sud. (Ambasada este situată în partea de est a parcului Ritan, Templul Soarelui)
  • Telefon: +86 10 6532 3442
  • Fax: +86 10 6532 5728
  • E-mail:  beijing@mae.ro
  • Website: http://beijing.mae.ro/

Link-uri importante

Surse